Miljöspråket sitter fast i att göra mindre fel!

De ledande företagen satsar allt mer på att använda intresset för miljö och hållbar utveckling som en positiv utvecklingskraft. Hållbarhetsengagemang blir en allt viktigare del i att visa att man är ett etiskt gott företag, som det är bra att ha att göra med. Etiken blir allt viktigare för imagen på produktmarknaden, för att kunna rekrytera och engagera kvalificerad personal och för att bli uppskattad som samarbets­partner och samhällsaktör. Miljövetenskapen blir en allt viktigare del av det framväxande kunskapssamhällets referensram och miljöintressena är nu vitala drivkrafter för helhetsmässig framtidsinriktad förnyelse.

Den ledande litteraturen om hållbar utveckling tar ofta upp ”empowerment” som en essentiell grund för att kunna klara de nödvändiga förändringarna. Dessa synsätt, på betydelsen av att stärka människor och grupper av människor, har tänkvärda analogier med hur litteraturen om innovation betonar betydelsen av mänsklig utveckling för ett företags utveckling. Det handlar om att våga ta sig an de grundläggande frågorna (trots att de är svåra), det handlar om sisu, att våga ta beslut och verkligen försöka förbättra de kritiska aspekterna. Det handlar om att stötta dem som försöker ta sig an de viktigaste frågorna.

Allt fler ledande miljötänkare betonar att vi måste satsa på att göra mer rätt och inte bara mindre fel, på ungefär samma sätt som detta under det senaste decenniet har betonats i den ledande business-litteraturen. De företag som skapar framtiden utvecklar framtidsprodukter och totalt sett klokare lösningar. För att sådana satsningar skall fungera affärsmässigt gäller det att skapa produkter med högre mervärden, på ett skickligare sätt – det gäller att göra produkterna och företagen mer attraktiva.

De hållbarhetsmässigt ledande företagen sätt att satsa kan benämnas affärsdriven hållbarhets­utveckling. De vanligaste tankesätten kring miljö är dock inriktade på att göra mindre fel, att analysera problem och satsa på miljöteknik – för att minska miljöbelastningen. Det finns nu språk för att tala om miljöanpassad produktutveckling och miljödriven affärsutveckling. Man bör dock notera att; miljö tenderar härvid att inordnas som ett medel i arbetet för att uppnå en lönsam produkt- och affärsutveckling, allt för ofta utan att man funderar djupare på målet för den aktuella produkt- och affärsutvecklingen. Ur ett strategiskt perspektiv är målet med ett företags vision att visa att företaget och produkterna har ett verkligt existensberättigande. Ekonomin är ett mycket viktigt medel för att kunna åstadkomma det vi vill. Lönsamheten är dock ”bara” ett medel för att kunna arbeta för visionen.

För att frambringa en mer hållbar utveckling bör företagen utveckla framtidsprodukter och satsa på sund etik och affärsdriven hållbarhetsutveckling. Det är viktigt att ta fram attraktiva lösningar, med naturlig konkurrenskraft på marknaden. Det är dock svårt att finna ett enkelt miljöspråk för att tala om betydelsen av att göra mer rätt.

Hur vi kan tala om affärsdriven hållbarhetsutveckling på ett enklare och tydligare sätt?

/Annika Balgård, Stiftelsen TEM och Reine Karlsson, Professor i Eco-design Högskolan i Kalmar

Kommentarer inaktiverade.