Klimatets påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska utredas

Nu har regeringen kommit fram till att man ska satsa på att utreda det förändrade klimatets påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Åtgärder behöver komma till stånd för att begränsa de negativa effekterna. Mot den bakgrunden ger regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att tillsammans med en rad andra myndigheter och institutioner göra en förstudie kring hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

– Att säkra den biologiska mångfalden är avgörande för framtiden. Vi vill nu kartlägga hur markanvändning, skötsel, restaurering och skydd av naturmiljön och biologisk mångfald bör förändras med hänsyn till klimatförändringarna. Det kommer vara ett viktigt steg i att utveckla tillräckliga åtgärder för att säkerställa arters livsmiljöer och ekosystem,

säger miljöminister Andreas Carlgren.

Bra att man uppmärksammar det här och tar tag i problemet. Sedan är frågan hur mycket vi kan påverka det hela. Men kanske kan vi mildra de negativa effekterna om inte annat.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Kommentarer inaktiverade.