Förändringar i REACH kandidatlista

I början av sommaren lades sju nya substanser till bland de övriga SVHC-ämnena (Substances of Very High Concern) på kandidatlistan som just nu innehåller 53 ämnen totalt. Bland dessa var t.ex. Hydrazin och 2-Etoxietylacetat. Detta betyder att sannolikheten är stor att de så småningom kommer att hamna i bilaga XIV i REACH bland de andra substanserna där som kräver särskild tillståndsprövning. De tillagda ämnena är cancerframkallande och/eller reproduktionstoxiska.

Företag som tillverkar, eller importerar ämnen på kandidatlistan, eller produkter innehållande dessa ämnen bör se över vad detta betyder för deras verksamhet. Om de importerar mer än ett ton av ämnet eller om import sker av produkter som innehåller mer än 0,1% av ämnet så att totalmängden uppgår till ett ton ska ECHA kontaktas senast sex månader efter att ämnet hamnat på kandidatlistan.
Det är dessutom ett större antal ämnen på väg in på kandidatlistan. En dossier med 18 nya ämnen har nyligen blivit inskickad till ECHA och utvärderingen av dessa kommer att pågå under hösten 2011.

Därutöver är 13 ämnen på väg från kandidatlistan och in i bilaga XIV och under hösten 2011 kommer även utvärderingen av dessa att ske.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Kommentarer inaktiverade.