Ohållbart resursutnyttjande hotar livsmedelsförsörjningen i världen

Enligt en ny rapport från Food and Agriculture organization of the United Nations (FAO)  hotar omfattande förstörelse av och ökad brist på mark- och vattenresurser viktiga matproduktionssystem i världen. Det innebär svårigheter med att kunna trygga livsmedelsförsörjningen för en befolkning på 9 miljarder år 2050.

Livsmedelsproduktionen har enligt rapporten om tillståndet för världens mark- och vattenresurser, State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture (SOLAW), ökat betydligt de senaste 50 åren. Tyvärr har detta på många platser uppnåtts på bekostnad av de mark- och vattensystem som utgör basen för livsmedelsproduktionen. Dessa hotas nu av ett kraftigt befolkningstryck i kombination med ohållbara jordbruksmetoder.

Allteftersom världens naturresurser utarmas och effekterna börjar bli mer kännbara, kommer konkurrensen om mark och vatten att bli alltmer påtaglig. Speciellt tydligt kommer detta att bli mellan urbana och industriella behov, liksom inom jordbrukssektorn. Och när temperaturförhållanden, nederbörd och vattenflöden förändras till följd av klimatförändringen, kommer det i sin tur påverka världens livsmedelsproduktion.

En fjärdedel av världens markresurser är enligt SOLAW allvarligt påverkade. Samtliga kontinenter har stora områden med mark som är under allvarlig påverkan. Speciellt tydliga är problemet på Nord- och Sydamerikas västkust, i Sydeuropa och Nordafrika kring Medelhavet, samt över hela Asien. Det största hotet är försämrad markkvalitet, följt av minskad biologisk mångfald och utarmning av vattenresurser.

Ett speciellt betydelsefullt område är vattenförsörjning. Vattenbristen fortsätter att öka, samtidigt som grundvattnet försaltas och förorenas. Problemen leder också till en fattigdomsfälla. Det är de fattigaste som har sämst tillgång till mark och vatten. Ofta handlar det om små gårdar med dålig markkvalitet och hög sårbarhet för markförstörelse och klimatvariationer.

Uppskattningsvis kommer befolkningstillväxten i kombination med ökade inkomster att kräva en 70-procentig ökning av världens livsmedelsproduktion till 2050. För att klara detta krävs en mängd åtgärder. Det kanske viktigaste är en effektivisering av vattenanvändningen. Dessutom krävs innovativa jordbruksmetoder som kan öka produktionen på ett effektivt sätt. Mer uppmärksamhet måste ägnas åt tekniska lösningar för att främja en hållbar intensifiering.

State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture (SOLAW)

/Marie Pettersson

Kommentarer inaktiverade.