Hållbara inköp en framtidsfråga för sjukvården

Hållbara inköp är en viktig pusselbit för att uppnå en hållbarare sjukvård och det finns ett växande intresse för detta område. Ser man till sjukvårdssektorns storlek, ca 8% av BNP i Sverige och ca 18% i USA så har det också väldigt stor betydelse hur välfungerande detta område är i ett större hållbarhetsperspektiv. Därför är det intressant att ta del av en ny studie som genomförts på initiativ av företaget Johnson & Johnson och som visar på ökad global efterfrågan på hållbar hälso- och sjukvård, vilket i förlängningen leder till grönare och mer hållbara inköp. Studien som presenterades på CleanMed Europe-konferensen i Malmö i slutet av september, innehåller en rad glädjande resultat. Studien visar bland annat följande:

• Mer än hälften (54 procent) av alla sjukhus som ingick i studien säger att så kallade gröna attribut är mycket viktiga vid inköpbeslut.
• Mer än en tredjedel (35 procent) av alla sjukhus har bytt leverantörer till miljövänligare alternativ.
• 40 procent av sjukhusen räknar med att deras framtida anbudsunderlag innehåller förfrågningar kring gröna och hållbara produkter.

Studien baserar sig på ett frågeformulär riktat till olika typer av inköpsansvariga inom sjukvården i olika delar av världen. Formuläret besvarades av 145 personer i USA, 50 i vardera Tyskland och Italien, samt 62 i Brasilien.

Vägen är lång innan vi nått i mål vad gäller hållbara inköp i vården, men den här studien visar att man på många ställen i världen insett vikten av att ställa rätt krav och påbörjat en resa i rätt riktning.

The Growing Importance of More Sustainable Products in the Global Health Care Industry   Johnson & Johnson

/Marie Pettersson

One response to “Hållbara inköp en framtidsfråga för sjukvården

  1. Pingback: Hållbara inköp en framtidsfråga för sjukvården « Sustainable Health Care projektplats