Veckans begrepp: Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Lagen om skydd mot olyckor och föreskrifterna SRVFS 2003:4 tar upp regler kring systematiskt brandskyddsarbete (SBA). SBA handlar om att man kontinuerligt ska bedriva ett förebyggande arbete när det gäller brandskydd.

I lagtexterna står att den som äger en byggnad eller bedriver en verksamhet är skyldig att i skälig utsträckning tillhandahålla släckutrustning och även vidta åtgärder för att förebygga brand. Åtgärderna ska både omfatta tekniska aspekter (t ex släckutrustning) och organisatoriska aspekter (t ex vem som är ansvarig för utrymningsplaner). Vad som är skäligt eller inte är inte helt tydligt i lagstiftningen, men det finns t ex vissa arbestmiljöföreskrifter som alla verksamheter måste följa.

Hur man bedriver sitt brandskyddsarbete ska också dokumenteras. Dokumentationen ska t ex innehålla:
• Beskrivning av byggnader och verksamhet med dess förutsättningar och risker ur ett brand- och utrymningsperspektiv.
• Brandskyddsregler. (Vad gäller för levande ljus, heta arbeten, tobaksrökning mm)
• Ansvarsfördelning mellan ägare och nyttjare.
• Organisation och instruktioner för såväl det förebyggande arbetet som vid uppkommen incident/brand/utrymning.
• Rutiner för information till hantverkare och besökare där det är nödvändigt.
• Plan för utbildningar, övningar, underhåll av brandskyddsobjekt (till exempel
rökluckor och släckare) och kontrollronder.
• Genomförda utbildningar, övningar och revisioner av det systematiska brandskyddet.
• Ritningar över risker och tekniska brandskyddsobjekt.
• Genomförda och planerade förändringar i organisationen, byggnaden eller verksamheten och som påverkar brandskyddet bör framgå av dokumentationen.

En verksamhet bör också ha en brandskyddsansvarig och brandskyddskontrollanter. Verksamheten bör göra regelbundna brandskyddskontroller och upprätta checklistor för vad som ska gås igenom.

/Elin Dalaryd

Kommentarer inaktiverade.