Veckans begrepp: RoHS II

Från och med den 1 januari är EU-direktivet RoHS II införlivat i svensk lagstiftning i form av Förordning om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (SFS 2012:861). Men vad innebär då det nya direktivet och vad skiljer det från RoHS I?

RoHS står för Restriction of Hazardous Substances och direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE  elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga alternativ eller alternativ teknik. Ett annat syfte med direktivet är att förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från sådan utrustning. Det första RoHS-direktivet kom 2006. I det nya direktivet omfattas fler produktgrupper än i det gamla och dessa kommer att införlivas successivt fram till 2019 då all elektrisk och elektronisk utrustning omfattas, om den inte tydligt tillhör ett av undantagen. De tidigare 10 produktkategorierna som omfattades får nu sällskap av ytterligare en kategori, där ”all övrig utrustning” ingår, dvs all övrig utrustning som inte omfattas av ett undantag. Undantagen blir nu tidsbegränsade, men de kan både förnyas och tas bort under giltighetstiden. Till undantagen hör bland annat utrustning avsedd att användas i rymden, försvarsutrustning, utrustning avsedd enbart för forskning och utveckling, fordon, storskaliga stationära industriverktyg m. fl.

De farliga ämnena och de tillåtna halterna av dessa i produkterna har dock inte ändrats i det nya direktivet, utan är liksom tidigare 0,1 viktprocent för kvicksilver, bly, sexvärt krom, PBB och PBDE i homogena material och 0,01 viktprocent för kadmium. Senast 2014 ska dock EUkomissionen överväga om även andra farliga ämnen ska begränsas.

I RoHS II har man också försökt att harmonisera begrepp, regler och definitioner med annan lagstiftning för den här typen av produkter. Från och med 2013 kommer CE-märket att användas för att visa att en produkt lever upp till kraven i RoHS II.

/Elin Dalaryd

Kommentarer inaktiverade.