Veckans begrepp: ILO:s kärnkonventioner

I olika verksamheters uppförandekoder står ofta att man kräver att leverantörerna ska efterleva ILO:s kärnkonventioner. Vad innebär då dessa konventioner?

ILO står för International Labour Organisation, Internationella arbetsorganisationen, och organisationen tar fram internationella konventioner som berör arbetsmarknaden och förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Sedan organisationen bildades har ca 200 konventioner antagits. Stater som ratificerar konventionerna är skyldiga att anpassa sin lagstiftning så att konventionen efterlevs.

Bland konventionerna har ILO pekat ut åtta stycken så kallade kärnkonventioner som reglerar några basala rättigheter i arbetslivet. De åtta kärnkonventionerna behandlar tvångs- eller obligatoriskt arbete, föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, den kollektiva förhandlingsrätten, lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde, diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning, minimiålder för tillträde till arbete och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete.

ILO har inte möjlighet att utdela någon sanktion till ett land som inte följer en ratificerad konvention. Däremot ska varje land som har ratificerat en konvention lämna en rapport till ILO om hur konventionen efterlevs. För vanliga konventioner ska detta göras var femte år och för kärnkonventioner vartannat år. I samband med detta har även arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer möjlighet att ge sin bild av hur konventionerna efterlevs. De inlämnade rapporterna granskas sedan av en expertpanel och presenteras på den årliga internationella arbetskonferensen.

/Elin Dalaryd

Kommentarer inaktiverade.