Ändringar i miljölagstiftningen

Nu är vi klara med uppdateringarna av vårt lagbevakningssystem för denna gång och nedan följer några utvalda ändringar inom miljölagstiftningen.

En ny föreskrift (MSBFS 2013:3) för krav på tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. I föreskriften finns en del undantag från tillståndsplikten och några av dessa är: Brandfarliga gaser och vätskor i fordons bränslesystem. Brandfarliga gaser eller vätskor som används som köldmedium i ett eller flera sammankopplade enhetsaggregat, om köldmediets totala vikt är mindre än 30 kg. Brandfarliga vätskor som används som köldbärare i värmepumpanläggningar med kollektorer i berg, mark eller sjö, för en- eller tvåbostadshus. Den nya föreskriften innebär att (SÄIFS 1995:3) upphävs.

På miljörapporteringsfront det har hänt en hel del genom (NFS 2006:9): Ändringen innebär två nya bilagor samt flera förändringar kring innehåll i grunddel, textdel och emissionsdeklarationsdel (3-5 §§). Paragraf 4a och bilagorna 2a och 4 är nya. Paragraf 4a beskriver nya underpunkter som skall uppfyllas vad gäller BAT- slutsatser.
Stora förbränningsanläggningar som omfattas av (SFS 2013:252) ska ange värden för parametrarna i bilaga 2 del I och II samt bilaga 2a till dessa föreskrifter. De som skall redovisa kontinuerligt enligt 21 § ska redovisa resultaten från årliga kontroller av de automatiska mätsystem genom parallella mätningar med referensmätmetoder som anges i 27 §.

En ändring har skett i Plan- och bygglagen (SFS 2013:867) där det förtydligas att hänsyn till både allmänna och enskilda intressen ska tas vid prövningen av frågor enligt PBL. Vid planläggning ska hänsyn tas till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter och mellankommunala samt regionala förhållanden för att främja bl.a. en ändamålsenlig struktur en god livsmiljö, en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden och bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet

Sist men inte minst har (SFS 2006:985) om energideklarationer ändrats och som en följd av detta har det även skett förändringar i förordning om energideklaration för byggnader (SFS 2006:1592). Detta innebär införande av nya krav för personer som ska upprätta energideklarationer. Dessa ska vara oberoende och behöriga experter. Personen som anlitas ska t.ex. inte ha eget intresse i byggnaden eller vara närstående till den som har anlitat honom eller henne. Det är Boverket som beslutar om behörigheten uppfylls.

/Francisco Ballas

Kommentarer inaktiverade.