TEM värd för regeringskansliets konsultation om mänskliga rättigheter

I juni 2011 lanserade FN efter många års arbete sina Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs, på engelska här>> och på svenska här>>. I en allt mer globaliserad värld med allt större krav på social hållbarhet är syftet med riktlinjerna att tydliggöra vilket ansvar som ligger på stater respektive företag har för att upprätthålla och respektera mänskliga rättigheter i sin verksamhet samt hur intressenter kan få sin sak prövad i frågor relaterade till mänskliga rättigheter.

UNGPsRegeringskansliet har under en längre tid arbetat med Sveriges nationella handlingsplan för UNGPs, som alltså ska definiera hur dessa ska tillämpas i Sverige. Ett förslag till handlingsplan har utarbetats och är nu ute på remiss till företag och andra intressenter för synpunkter och förslag.

Förslaget innehåller en redogörelse över hur Sverige ska uppfylla 1) hur den svenska staten uppfyller sin skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna, 2) förslag till punkter på hur företag uppfyller sitt ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna och 3)  hur det svenska rättssystemet möjliggör för klaganden att få sin sak prövad.

Som en del i remissarbetet har regeringskansliet också bjudit in intresserade och berörda aktörer till konsultationer kring handlingsplanen. Måndag den 16 mars stod TEM värd för ett av fyra sådana konsultationstillfällen för företag. Regeringskansliets representanter var Sveriges CSR-ambassadör Bengt Johansson, Departementsråd Anne Due, Kansliråd Kristin Pålsson samt Jelena Jovic.

Workshopen inleddes med en presentation av den föreslagna handlingsplanen och sammanfattning hur regeringskansliet har arbetat med detta, hur handlingsplaner för UNGPs har tillämpats i andra länder samt vilka andra initiativ som regeringskansliet har jobbat med. Bland annat lyftes till de danska, holländska och brittiska handlingsplanerna fram som inspirerande föregångare.

Deltagarna, många från TEMs nätverk, men också så långt bort ifrån som Norrland, kom med flera inspel och frågor till regeringskansliet. Ett genomgående tema bland kommentarerna var önskemålet om att få mer specifikt utformade riktlinjer. Flera av företagen och organisationerna som medverkande efterfrågade skarpare formuleringar i avsnitt två (som behandlar företags ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna).

DSC_0148

Sveriges CSR-ambassadör Bengt Johansson och de andra representanterna från regeringskansliet svarade på deltagarnas frågor.

 

Bland annat handlade det om hur en ska tolka formuleringen ”Företagens arbete med mänskliga rättigheter förväntas innefatta följande huvudpunkter”, där det diskuterades hur olika tyngd ordet förväntas har i olika sammanhang. Formuleringen upplevdes av flera som allt för vag och därmed svår att förankra i de egna organisationerna.

De förväntade huvudpunkterna för företag är att:

  • Tydligt visa företagsledningens medverkan, engagemang och ansvar i hela företagets organisation,
  • Fastställa en tydlig värdegrund som utgångspunkt för företagets arbete, med mänskliga rättigheter, vilken bör genomsyra dess affärskultur och relation till omvärlden,
  • Ha ett policyåtagande om att respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter, inklusive ILO:s kärnkonventioner, i företagets verksamhet,
  • Kartlägga och ha kontroll på riskerna i värdekedjan (vad gäller anställda, affärspartners, underleverantörer, distributions- och kundled) samt göra en bedömning av var ansvaret ligger för riskerna och vad företaget kan påverka i positiv riktning,
  • Ha en integrerad och pågående process i företaget för att identifiera och hantera risker avseende kränkningar av mänskliga rättigheter och möjligheter utifrån verksamhetens storlek, karaktär och sammanhang, så kallad due diligence (konsekvensanalys),
  • Vara transparent, det vill säga rapportera och kommunicera kring företagets risker och möjligheter samt påverkan på samhället, såväl positiv som negativ,
  • Ha en strukturerad, meningsfull och återkommande dialog med fackliga organisationer och företagets anställda, liksom med företagets viktigaste intressenter i samhället,
  • Samarbeta med andra relevanta företag och organisationer kring gemensamma utmaningar kring mänskliga rättigheter
  • Arbeta strategiskt, fastställa mål och följa upp det egna arbetet.

Frågor väcktes också kring hur företag ska arbeta för att efterleva dessa punkter.Andra diskussionspunkter handlade bland annat om hur företag kan inhämta information till konsekvensanalyser (due diligence) gällande mänskliga rättigheter i andra länder. Här presenterades bland annat planerade åtgärder om att stärka svenska ambassaders arbete med informationsinsamling för detta syfte, och planer om att stärka stödet som Business Sweden kan ge särskilt till små- och medelstora företag i dessa frågor.

Workshopen avslutades med mingel i TEM:s lokaler, där diskussionerna fortsatte tillsammans över ost- och fruktbricka och annan lättare förtäring.

Vi på TEM vill tacka alla deltagare och regeringskansliet för en trevlig sammankomst och ser fram emot kommande propositioner i frågan, som ska behandlas till hösten.

Ett svar till “TEM värd för regeringskansliets konsultation om mänskliga rättigheter

  1. Ping: Dialogmöte med Regeringskansliet på TEM | TEM-funderingar