Författararkiv: Erika Olsson

Hållbar sjukvård: lyckad workshop i Malmö

TEM tar just nu fram en nationell innovationsagenda för området hållbar sjukvård. Under arbetet träffar vi en rad intressenter från både företag, vården och landsting/regioner, med syfte att bättre förstå vilka styrkeområden Sverige har och vilka behov som finns inom området. Under våren 2015 har vi två öppna workshops där inbjudan riktas till samtliga intresserade.

Den 26 mars ägde den första av vårens två workshopar rum i TEMs lokaler i Malmö. Cirka 25 deltagare under eftermiddagens workshop vilka områden det finns behov av mer hållbara innovationer, vilka nyckelfaktorer och möjliga lösningar som finns för att bättre kommunicera vårdens/företagens/regionernas behov till universitet/företag, vilka behov av samverkan som finns och hur formerna för denna kan se ut. Diskussionerna berörde också behovet av tillgång till testmiljöer och referenser på hemmaplan, samt hur vården kan spela in på detta område.

DSC_0182

Vi fick också ta del av fördjupande exempel från företag som lyckats etablera hållbara innovationer i vården. Orbital systems berättade om hur man lyckats etablera sig på marknaden med en dusch, baserad på NASA-teknik, vars specifikationer går helt utanför ramarna för en traditionell lösning. Bauer Watertechnologies presenterade sin innovativa vattenrengöringsteknologi och Martinson berättade hur de arbetar för att få upphandlare av kläder och textilier i vården att upphandla på nya typer av material med bättre hållbarhetsprestanda.

Vi på TEM vill tacka samtliga medverkande organisationer för all god input, som vi tar med oss in i arbetet med innovationsagendan!

Nästa workshop blir i Stockholm den 14 april kl 13:30. Anmälan till workshopen görs till erika.olsson@tem.se, välkomna att delta i denna workshop!

Organisationer som deltog i Malmö: Halton, Region Halland, Region Hovedstaden, Hansson Thyresson Patentbyrå, TEM, Martinsson, Region Skåne, Envac, NFO Drives, Paxxo, Bauer Watertechnology, Malmö Stad, Belysningsbranschen, Aaxsus, OCO Nordic, Malmö Cleantech City, Lindinvent

Organisationer som deltar i Stockholm: Swecare, Karolinska jukhuset, Landstinget i Uppsala län, Karolinska institutet, CleanAir Scandinavia, SLL Innovation, Karlstads universitet, Envac, Arjo Huntleigh, Glamox Luxo Lighting

Nätverksträff: Råd & Innovativa lösningar för Energieffektivisering

Den 24 mars var det dags för en ny träff med TEM:s miljönätverk (som vanligt var även medlemmar i CSR Skåne inbjudna att delta). Den här gången var temat Energieffektivisering – råd & innovativa lösningar”.

Värd för träffen var E.ON, som inledde med att berätta om hur deras vision återspeglas i nya (energieffektivare) affärsmodeller. ”Vi har gått från en affär baserad på försäljning av KWh till en vision att vara ’den mest gillade partnern för hållbara lösningar’” berättade Thomas Johnsson. En sådan omställning påverkar förstås vilken mix av tjänster man säljer. Thomas berättade vidare om E.ON:s projekt i Hyllie, där ett klimatkontrakt tecknades 2011.

1

Thomas Johnsson berättar om E.ON’s arbete med energieffektivisering och innovationer

Malmö Stad, VA SYD och E.ON tecknade ett klimatkontrakt gällande Hyllie i februari 2011. Kontraktet innehöll bland annat mål om 100 procent förnybar eller återvunnen energi 2020, utveckling av smarta nät och energisnåla och smarta byggnader. Erfarenheterna från tester av nya lösningar i Hyllieprojektet kommer tas vidare till andra energieffektiviseringsprojekt.

E.ON berättade också om hur man arbetar med retrofit, där fastighetsägare inte sällan lyckas göra besparingar på så mycket som 30% energiförbrukning. Appar som Bosmart och 100Koll är exempel på hur energieffektivisering kommer närmare slutkonsumenten. Gränsdragningen mellan konsument och producent av el är som bekant på väg att bli allt mer grumlig i takt med att nya fastigheter byggs som plusenergihus, uppsamlingstankar för matavfall som senare kan bli biogas placeras i anslutning till fastigheten och allt fler investerar i egenproducerad el.

Anders Edvardsson  presenterade Energikontoret Skånes verksamhet.

Anders Edvardsson presenterade Energikontoret Skånes verksamhet.

Anders Edvardsson och Emelie Karlsson presenterade sedan Energikontoret Skånes verksamhet. Alla små- och medelstora företag kan få några timmars gratis energirådgivning genom de kommunala energirådgivarna – en tjänst som kan vara ett bra insteg i arbetet med energieffektivisering och en förmån som ett par av deltagarna hade redan använt sig av.

Johan Holmberg från Malmö Högskola presenterade sedan ELIS-projektet, som resulterat i en öppen plattform som vem som helst kan använda för att utveckla lösningar som t.ex. får olika enheter i hemmet/verksamheten att kommunicera med varandra, Plattformens design möjliggör bättre kopplingar mellan system som annars opererar isolerat, vilket till exempel kan användas för att bättre reglera temperaturstyrning, belysning mm. Definitiv potential för att utveckla lösningar för energieffektivisering genom ELIS-plattformen med andra ord!

Johan Holmberg berättar om det spännande ELIS-projektet.

Johan Holmberg berättar om det spännande ELIS-projektet.

Efter dessa presentationer hade nätverket en diskussion om vad som är enklast, svårast och viktigast i arbetet med energieffektivisering, delvis baserat på en enkät som deltagarna fyllt i på förhand.

Tack alla deltagare för en bra träff och intressanta diskussioner! Kul också att se att våra nya medlemmar Findus är på hugget och hänger på nätverksträffarna direkt!

Väl mött igen den 21 april, då CSR Skåne har träff med temat Social innovation hos Individuell människohjälp i Lund, se inbjudan här>>.

/Erika

TEM värd för regeringskansliets konsultation om mänskliga rättigheter

I juni 2011 lanserade FN efter många års arbete sina Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs, på engelska här>> och på svenska här>>. I en allt mer globaliserad värld med allt större krav på social hållbarhet är syftet med riktlinjerna att tydliggöra vilket ansvar som ligger på stater respektive företag har för att upprätthålla och respektera mänskliga rättigheter i sin verksamhet samt hur intressenter kan få sin sak prövad i frågor relaterade till mänskliga rättigheter.

UNGPsRegeringskansliet har under en längre tid arbetat med Sveriges nationella handlingsplan för UNGPs, som alltså ska definiera hur dessa ska tillämpas i Sverige. Ett förslag till handlingsplan har utarbetats och är nu ute på remiss till företag och andra intressenter för synpunkter och förslag.

Förslaget innehåller en redogörelse över hur Sverige ska uppfylla 1) hur den svenska staten uppfyller sin skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna, 2) förslag till punkter på hur företag uppfyller sitt ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna och 3)  hur det svenska rättssystemet möjliggör för klaganden att få sin sak prövad.

Som en del i remissarbetet har regeringskansliet också bjudit in intresserade och berörda aktörer till konsultationer kring handlingsplanen. Måndag den 16 mars stod TEM värd för ett av fyra sådana konsultationstillfällen för företag. Regeringskansliets representanter var Sveriges CSR-ambassadör Bengt Johansson, Departementsråd Anne Due, Kansliråd Kristin Pålsson samt Jelena Jovic.

Workshopen inleddes med en presentation av den föreslagna handlingsplanen och sammanfattning hur regeringskansliet har arbetat med detta, hur handlingsplaner för UNGPs har tillämpats i andra länder samt vilka andra initiativ som regeringskansliet har jobbat med. Bland annat lyftes till de danska, holländska och brittiska handlingsplanerna fram som inspirerande föregångare.

Deltagarna, många från TEMs nätverk, men också så långt bort ifrån som Norrland, kom med flera inspel och frågor till regeringskansliet. Ett genomgående tema bland kommentarerna var önskemålet om att få mer specifikt utformade riktlinjer. Flera av företagen och organisationerna som medverkande efterfrågade skarpare formuleringar i avsnitt två (som behandlar företags ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna).

DSC_0148

Sveriges CSR-ambassadör Bengt Johansson och de andra representanterna från regeringskansliet svarade på deltagarnas frågor.

 

Bland annat handlade det om hur en ska tolka formuleringen ”Företagens arbete med mänskliga rättigheter förväntas innefatta följande huvudpunkter”, där det diskuterades hur olika tyngd ordet förväntas har i olika sammanhang. Formuleringen upplevdes av flera som allt för vag och därmed svår att förankra i de egna organisationerna.

De förväntade huvudpunkterna för företag är att:

  • Tydligt visa företagsledningens medverkan, engagemang och ansvar i hela företagets organisation,
  • Fastställa en tydlig värdegrund som utgångspunkt för företagets arbete, med mänskliga rättigheter, vilken bör genomsyra dess affärskultur och relation till omvärlden,
  • Ha ett policyåtagande om att respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter, inklusive ILO:s kärnkonventioner, i företagets verksamhet,
  • Kartlägga och ha kontroll på riskerna i värdekedjan (vad gäller anställda, affärspartners, underleverantörer, distributions- och kundled) samt göra en bedömning av var ansvaret ligger för riskerna och vad företaget kan påverka i positiv riktning,
  • Ha en integrerad och pågående process i företaget för att identifiera och hantera risker avseende kränkningar av mänskliga rättigheter och möjligheter utifrån verksamhetens storlek, karaktär och sammanhang, så kallad due diligence (konsekvensanalys),
  • Vara transparent, det vill säga rapportera och kommunicera kring företagets risker och möjligheter samt påverkan på samhället, såväl positiv som negativ,
  • Ha en strukturerad, meningsfull och återkommande dialog med fackliga organisationer och företagets anställda, liksom med företagets viktigaste intressenter i samhället,
  • Samarbeta med andra relevanta företag och organisationer kring gemensamma utmaningar kring mänskliga rättigheter
  • Arbeta strategiskt, fastställa mål och följa upp det egna arbetet.

Frågor väcktes också kring hur företag ska arbeta för att efterleva dessa punkter.Andra diskussionspunkter handlade bland annat om hur företag kan inhämta information till konsekvensanalyser (due diligence) gällande mänskliga rättigheter i andra länder. Här presenterades bland annat planerade åtgärder om att stärka svenska ambassaders arbete med informationsinsamling för detta syfte, och planer om att stärka stödet som Business Sweden kan ge särskilt till små- och medelstora företag i dessa frågor.

Workshopen avslutades med mingel i TEM:s lokaler, där diskussionerna fortsatte tillsammans över ost- och fruktbricka och annan lättare förtäring.

Vi på TEM vill tacka alla deltagare och regeringskansliet för en trevlig sammankomst och ser fram emot kommande propositioner i frågan, som ska behandlas till hösten.

Lärorik nätverksträff på temat miljöteknik som en del av hållbarhetsarbetet

Onsdag den 28/1 var det dags för nätverksträff med TEMs miljönätverk och den här gången var det Malmö Cleantech City som var värd för eventet. Malmö Cleantech City är en verksamhet under Malmö stad som består av ett miljöteknikkluster (företagsnätverk), ett showroom för miljöteknikföretag (i samma lokaler som nätverksträffen) och en testbädd (matchning mellan innovativ miljöteknik och beställarintressen inom offentlig och provat sektor). Thobias från Malmö Cleantech City hade ordnat en trevlig frukostbuffé med frallor, smoothies och kaffe och efter en kortare introduktion av TEM och Malmö Cleantech var det dags att köra igång dagens späckade schema.

Träffen började med ett timlångt pass med presentationer från bolag från miljöteknikklustret. Det blev ett lärorikt pass med bra uppdateringar från vad som händer inte miljöteknikområdet för tillfället och diskussioner om vad som vill till för att åstadkomma beteendeförändringar, nå fram till kunder mm.

Först ut var Techem som har system för att mäta vatten och värmekonsumtion som man både säljer och hyr ut till fastighetsägare för att skapa mer rättvisa beräknings- och debiteringsunderlag. Man har bland annat sett att systemet leder till bland annat en minskning på 30% i varmvattenkonsumtion hos användarna! Här följde en diskussion om vad som motiverar konsumenter till att upprätthålla beteendeförändringar. Techem hade sett att ”tävlingsmomentet” som incitament fanns med i bilden i ett par månader och att det sedan var ekonomiska besparingar som var det kvarvarande motivet för konsumenten. Nätverket kompletterade diskussionen med referenser till studier som visat att enkel miljörelaterad information, till exempel ”hur många fler villor per år som kan värmas upp”, också motiverar användare till att upprätthålla beteendeförändringen. Enligt dessa studier är det viktigt att informationen är begriplig och presenteras i handfasta enheter (t.ex. antal uppvärmda villor) snarare än abstrakta mått (t.ex. besparade kilo CO2 utsläpp).

Ett annat företag som visade på betydelsen av att möjliggöra beteendeförändringar är Knycer, som presenterade sina energieffektiva torkskåp. Här diskuterade vi bland annat invanda föreställningar och vikten av att kunna komplettera försäljningsargument kring produkten med rådgivning om hur man kan ändra förbrukningsmönster. I exemplet med torkskåp kan det handla om att rådgiva fastighetsägare kring hur man ska kunna boka en tvättstuga och torkrum, för att tiderna ska möjliggöra att man använder betydligt mer energieffektiva lösningar.

Desso väckte intresse med presentation om hur man har ställt om till att arbeta med cirkulär design. Desso tillverkar mattor och startade år 2008 sitt Takeback & Reuse-program, där man tar tillbaka alla sina mattor. Många företag och branscher har en väldigt stor omsättning av material – till exempel byts flygplansmattor ut i snitt en gång per år – så betydelsen av att ställa om produktionen till hållbara lösningar är enormt stor. För att överbrygga tiden det tar tills att Dessos egna mattor kommer tillbaka in i systemet (de har har överlag en livslängd på minst 10-15 år) tar man också hand om de förbrukade mattor som producerats av konkurrenter. Ett kompletterade initiativ som Desso fått mycket uppmärksamhet för är deras insamling av förbrukade fisknät som annars förorenar världens hav men vars material gör sig bra som komponent i mattor. Här diskuterade deltagarna också vilka utsläpp som takeback-systemet själv orsakar, vilket pekar på vikten av att som Desso ha gjort sin hemläxa och kunna demonstrera att man räknat på olika lösningars miljöpåverkan innan man rullar ut program för att öka återvinningen.

HS Kraft talade om olika incitament för att öka utbyggnaden av förnybar energi och Gari Ecopower berättade om hur man arbetar för att screena av de bästa lösningarna för solenergi för fastighetsägare. Frawsen från Gari Ecopower gick igenom de vanligaste teknikerna för solenergi som finns på marknaden idag och berättade om hur han arbetar för att lösa en av miljötekniksektorns stora utmaningar, att hitta leverantörer överlever som organisation lika länge som själva installationen gör.

Efter en fikapaus fortsatte träffen med presentationer från två av nätverkets egna medlemmar.

Martina Uldal från AnoxKaldnes berättade om deras lösningar för biologisk behandling av avloppsvatten. AnoxKaldnes, ett företag som ”består av 1% plast och 99% kunskap”, arbetar med vattenrening ifrån perspektivet att inom varje problem väntar en (affärs)möjlighet att skapa värdefulla lösningar – i AnoxKaldnes fall omvandlar man vattenföroreningar till rent vatten, energi och näring. Det blev även en intressant diskussion om krocken mellan forskning och teknikutveckling som arbetar visionärt och driver mot ständiga förbättringar, och den reella styrningen av många reningsverk idag, som inte sällan karaktäriseras av mer kortsiktiga perspektiv

Francesco Cremona berättade sedan om hur Ecophon har arbetat för en ökad resurseffektivitet. Ecophons arbetar i grund och botten för att skapa en bra inomhusmiljö genom ljuddämpningsprodukter, vilket senare lett till en rad produktutvecklingar som integrerade ljus- och värmekällor, larm, ventilation med mera. Ecophons affärsidé är baserad på ett återvinningstänkande, återvunnet glas står för 70% av materialet som används till produkterna. Francesco berättade om hur företaget gått ännu längre genom att inte bara minska avfallet per producerad enhet, utan att också hittat ett sätt att börja producera ett dräneringsmaterial av avfallet, eller biprodukten.

Sist men inte minst berättade Alnarp Cleanwater Technologies (ACT) om deras lösning för vattenrening förenskilda avlopp, av vilka vi har cirka 700 000 i Sverige. ACT’s system är baserat på biomimetik; systemet med vattenväxter skapar motsvarande ”20 km skogsbäck” hemma på tomten, utan användning av kemikalier. ACT har också med goda resultat varit med i studier om läkemedelsrening och möjliggör en 90-procentig återvinning av fosfor, högst aktuellt i och med att vi har en begränsad tillgång till forfor i världen. Hållbara lösningar ända in i kaveldunets kärna med andra ord. Den intressanta presentationen följdes av livliga diskussioner om (avsaknaden av) tillräckliga politiska lösningar för att bemöta problemen med övergödning vi har i vårt närområde.

Efter den digra mängden presentationer hängde ungefär hälften av de ca 30 deltagarna kvar på gemensam lunch och fortsatta diskussioner, väldigt trevligt tyckte vi! Flera uppskattade att få uppdateringar inom miljöteknikområdet och efterfrågade att vi skulle göra det här temat till en stående punkt, hör gärna av er med önskemål angående detta eller andra uppslag till kommande nätverksträffar!

Nätverken träffas nästa gång på Media Evolution City kl 13:00 den 23 februari, då med temat Mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Varje organisation som är medlemmar i TEMs miljö- eller CSR-nätverk är välkomna att delta med två representanter. Är du inte medlem går det bra att komma och prova på en gång utan kostnad!

Stort tack för alla spännande presentationer och diskussioner och väl mött den 23 februari!

/Erika

Hållbarhetsjobbet – mer än #coolahashtags

Ryktet om bloggens död är betydligt överdrivet!

I en tid där trenden går mer och mer mot att formulera sitt budskap enklast, kortast, skojigast, fyndigast, rappast och inte minst delningsbarast är det bara en tidsfråga innan vi börjar längta efter mer detalj, mer innehåll, mindre tyckande och mer kunnande och reflekterande.

Med detta vill jag egentligen säga att jag är väldigt nöjd med att återigen blogga här på Temfunderingar igen! Jag har väl skrivit ett par inlägg för en halv evighet sedan men sedan sist har mycket vatten runnit under broarna. Vem är då jag? Erika Olsson, 27 år gammal värmländska med spår av både Bohuslän och Skåne. Jag har arbetat på TEM som projektassistent under drygt två år, parallellt med studierna på mastersprogrammet Environmental Management and Policy vid Lunds Universitet, som avslutades nu i september. En del av er har jag således kanske redan har träffat i olika sammanhang. I oktober 2014 var det roligt nog dags för nypremiär, då jag började på heltid som hållbarhetskonsult på TEM!

Efter ett par veckor på kontoret börjar det rulla igång med projekt på olika håll och jag kan hinta om att det kommer hända en hel grejer inom de närmaste månaderna så håll utkik här på bloggen och på hemsidan. Hållbar sjukvård är ett av TEMs specialområden som är fantastiskt spännande och som det händer mycket inom nu.

Att jobba med hållbarhet är inte bara både roligt och meningsfullt utan också väldigt attraktivt, något som märks på det stora söktrycket till hållbarhetsrelaterade jobb. Tänkte därför att jag i mitt första blogginlägg skulle servera några konkreta tips till studenter och arbetssökande som vill in i hållbarhetsbranschen.

Vägarna in är säkerligen lika många som de anställningar som görs, men en faktor tror jag är särskilt viktig: att genom hela ansökningsprocessen förmedla vad just du kan bidra med. Detta gäller väl de flesta jobb, men kanske särskilt i kunskapsintensiva branscher. Se till att det du plockar med i CV:t är relevant för arbetsgivaren och allra viktigast: berätta vad du kan och brinner för i det personliga brevet! Man brukar säga att det personliga brevet ska förklara vad som står på CV:t, men glöm inte att själva texten också förmedlar något om dig – är du strukturerad eller traditionell, skojig eller putslustig, insatt eller kliché?

Tänk också på att detta med att förmedla vad du kan bidra med kan göras på många andra sätt än i ansökan! Det handlar också om hur du agerar och formulerar dig när du träffar arbetsgivaren, att visa på säkerhet, kreativitet och initiativförmåga till exempel. Försök skapa möjligheter att nätverka med organisationer du är intresserad av! En del företag deltar på mässor för studenter på universitet, men betydligt många fler syns inte i dessa forum. Finns det en konferens där en organisation du är intresserad av deltar eller anordnar? Försök anmäla dig till den, eller erbjud dig att jobba under konferensen. Om du träffar representanter från företaget i andra sammanhang är det bra att vara framåt och prata med dem! Genom att verkligen träffa personalen får du ett lite mer detaljerat intryck av organisationen och de som jobbar där.

Om du fortfarande är student är det en god idé att börja spana efter arbetsgivare redan under studierna. Kanske finns det möjlighet att börja jobba vid sedan av med mindre uppdrag? Det är en bra merit på ditt CV i vilket fall och kan till och med vara steget in till en heltidsanställning senare.

”Våga vara personlig, men undvik att vara privat” är en social hygienregel som gäller i allra högsta grad när det kommer till möten med arbetsgivare. Vad jag menar med det är att det är bra att visa dem vem du är som person, hur du fungerar i en grupp och hanterar olika situationer – medan det inte är så relevant att pladdra om vänskapsrelationer eller hur nervös du är inför intervjun. När du väl har lockat läsaren vidare i ditt personliga brev eller när du väl är på plats för en intervju gäller det såklart att vara lite påläst och ha tänkt igenom vad du kan, hur det svarar mot organisationens behov och kanske till och med egna idéer.

För på samma sätt som twitters hashtags är bra på att roa och skapa intresse men inte på att förklara fenomen på djupet, behöver du efter en intresseväckande inledning på din ansökan kunna förmedla mer kännedom om organisationen och det de jobbar med. Mer än bara #coolahashtags. Faktiskt just sådant som bloggar i bästa fall kan lyckas en bit med.

Saken är biff

ImageDet är mycket snack om köttkonsumtionen den här veckan. Jordbruksverket publicerade rapporten Hållbar köttkonsumtion, Vad är det? Hur når vi dit?, där ett förlag är avgifter i konsumtionsledet, vilket efterföljdes av ett ramaskri från stek-älskare och skepsis från många andra, bland annat under hashtaggen #köttskatt.

Svenskarna tillhör världens mest köttätande folk – 85 kilo konsumtion (ja, i slaktvikt) och 46 kilo faktiskt intag (det vi till slut äter) står den genomsnittlige svensken för varje år enligt jordbruksverkets rapport. Klart som korvspad är (återigen) att nötkött är den värsta boven – produktionen står för stora utsläpp av växthusgaser och utsläpp som hotar den biologiska mångfalden.

Någon köttskatt verkar det dock inte bli tal om på ett tag. Politikerna vill hellre förfina koldioxidskatten. Blev därför väldans glad när jag hittade en ny pärla från SLU’s – den nya sidan Köttguiden. Tidigare har medvetna konsumenter haft WWF’s Fiskguide, såväl i fickformat som i lång version till hjälp i fiskdisken och nu kommer alltså en liknande lathund för kött. En bonus är att alternativ till kött, som ost och baljväxter, finns med i listan, som listar olika typer av nötkött, lammkött, griskött, kyckling och ägg och produkternas påverkan på klimat, biologisk mångfald, djurskydd och bete och användning av kemiska bekämpningsmedel. Visst är det så att verktyget är trubbigt, men visst är det också bättre än ingenting, något som författarna också är tydliga med.

Hoppas på att ser mer av Köttguiden, och mina efterfrågningar antyder att en app kan vara på gång! Tills dess ska jag tipsa min affär om det här, den saken är biff.

/Erika Olsson

OBS: Bilden föreställer några grisar i nordöstra Skåne och har ingenting med biff att göra. Dessa små godingar (läs sötnosar) är en blandning av vildsvin och tamsvin. Inga konstigheter.

Davos’ dirty laundry

laundry-instructions

Alla älskar ju en god nyhet, eller hur? Särskilt när den finns i vår närhet; bland vänner, familj eller den organisation man själv jobbar på. Men lika mycket som vi gillar glada budskap, lika förtrollande tycks dåliga nyheter vara. Fast mest gäller det en särskild sort: visst dras vi till nyheter om naturkatastrofer, rapporter om krig och hungersnöd, men det är skandalerna som drar in de stora försäljningssiffrorna till nyhetsbolagen.  Risken för dålig press återfinns ofta också bland företags motiveringar till att genomföra sitt hållbarhetsarbete – man har insett hur värdet av transparens för att upprätthålla en god dialog med sina intressenter.

Vi som engagerar oss i hållbarhet fokuserar många gånger nitiskt på målet och de goda exemplen istället för att gräva ner oss alltför djupt i de problem som man är väl medveten om – och som ju faktiskt ligger till grund för arbetet i första taget. Men – ibland är det också viktigt att uppmärksamma de dåliga exemplen för att påminna oss själva om hur viktigt hållbarhetsarbetet faktiskt är. Därför passar vi idag på att förskräckas över årets företagsskandaler.

Idag inleds det årliga mötet World Economic Forum (WEF) i Davos, där världsledare samlas för att diskutera lösningar på de stora utmaningar världen står inför. Sedan 2000 har ett inlägg i debatten under WEF varit ”The public eye awards” – en utmärkelse som delas ut till det företag som begått de största övertrampen under året som gått.  Bakom utmärkelsen står organisationen Berne Declaration i samarbete med Greenpeace. Till 2013 års Public Eye Awards är sju organisationer nominerade: Coal India, Shell, Lonmin, Alstom, G4S, Repower och Goldman Sachs. Allmänheten får sedan rösta om vilket företag som ska utses till årets bov och motta The public eye awards. Omröstningen, som är öppen för allmänheten, pågår fortfarande.

Bland de som har flest röster just nu kan nämnas Shell, som är nominerade för sin oljeborrning i Arktis vilken orsakar och förvärrar miljöförstöring på en rad sätt, bland annat stora hoten mot ekosystem i regionen. Industrin i sig själv bidrar ju också till fortsatt höga koldioxidutsläpp. Oljeborrningen i Arktis ska också ha underlättats av den påbörjade issmältning – som i sin tur beror på klimatförändringarna (delvis orsakade av koldioxidutsläpp), menar Greenpeace.

Andraplatsen hålls just nu av investmentbanken Goldman Sachs. Motiveringen, som läggs fram av organisationen Who is serving whom, inkluderar bankens inblandning i Greklands uppiffade bokföring vilken lagt grunden för landets och hela eurozonens finansiella kris. På tredjeplatsen finner vi säkerhetsföretaget G4S, som blir anklagade för brott mot flera mänskliga rättigheter (bland annat i mot flyktingar i Storbritannien), fasthållande av politiska fångar och bevakandet av illegala bosättningar och fängelser i Israel. Återstår att se vilket av företagen som ”vinner” utmärkelsen och får det största förtroendetappet efter Davos.

För övrigt: idag kunde nyheterna berätta om hur en svensk skogsbrukare utnyttjat invandrad arbetskraft , en påminnelse om att företag som brister i upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna (inklusive arbetstagares rättigheter) också finns här hemma i Sverige.

/Erika Olsson

Hur hållbar är mopeden?

moped

Idag publicerar TEM en ny studie där Olof Cerne och Markus Paulsson har undersökt mopeders klimatpåverkan. Studien visar att mopeden, som väl för många upplevs som ett litet, billigt och smidigt transportmedel i jämförelse med bensintörstiga bilar, inte alls behöver vara särskilt miljövänlig. Istället har gamla mopeder har lika stor klimatpåverkan per kilometer som personbilar.

– Mopeder med gammal ineffektiv tvåtaktsteknik är fortfarande vanliga och avgaserna är riktigt otrevliga, säger Olof Cerne, kemist och projektledare. I storstäder i många länder står mopedtrafiken för betydande bidrag till luftföroreningarna. I Sverige släpper mopedtrafiken årligen ut uppskattningsvis 500 kg polyaromatiska föreningar (PAH) som är svårnedbrytbara och giftiga. En del är dessutom cancerframkallande. Förutom att avgaserna är akut och långsiktigt hälsofarliga så är gamla mopeder stora klimatbovar. De har lika stor klimatpåverkan per kilometer som personbilar.

Mopeder som har fyrtaktsmotorer eller moderna tvåtaktsmotorer med katalysator ger betydligt lägre utsläpp. Projektet har också testat att köra mopederna på alkylatbensin och etanol (E85) istället för bensin. Dessa bränslen ger stora vinster för klimat, hälsa och miljö, jämfört med bensin.

– Etanol har dubbla fördelar. Dels är det förnybart, dels ger det renare avgaser än bensin. Etanol eller alkylatbensin skulle göra stor nytta för luftkvaliteten på platser med mycket tvåtaktsmopeder. Bäst vore dock att ersätta de gamla mopederna med nya och renare, helst elmopeder, säger Olof Cerne.

– Globalt sett krävs energisnålare persontransporter. Mopeder kan vara en del av lösningen men bara om avgaserna är betydligt renare än i dagens mopedtrafik, avslutar Olof Cerne.

Du kan läsa hela rapporten här >>

Nytt ansikte på TEM

Dags att introducera en ny figur på TEM-kontoret: från juni 2012 tar Erika Olsson över Cecilia Holmgrens arbete som projektassistent. Cecilia kommer närmast att tillbringa den kommande terminen som praktikant vid Sveriges ambassad i Colombia. Vi på TEM önskar Cecilia stort lycka till och önskar samtidigt att gratulera ambassaden till sin mycket goda rekryteringsförmåga.

Erika har en kandidatexamen i statsvetenskap från Lunds universitet och kommer närmast från fem månaders praktik i CSR-branschen på den danska sidan av Öresund. Med ett stort intresse för hållbarhetsfrågor studerar Erika parallellt med arbetet på TEM en master i Miljöstrategisk styrning vid det Internationella Miljöinstitutet i Lund (IIIEE). Erika jobbar bland annat med konferensen CleanMed Europe som hålls i Malmö den 26-28 september, där TEM är medarrangör. Hon kommer också att medverka i nylanseringen av konferensen CSR Syd, som växer och från och med 2013 blir den mer internationella konferensen CSR North.

”Det känns väldigt roligt att få jobba med TEM, som jag ser som det mest spännande företaget inom CSR- och miljöbranschen i Södra Sverige. Många projekt är på gång och på kontoret är vi väldigt taggade för höstens alla uppdrag!”

/Erika Olsson