Kategoriarkiv: lagledning

Blogg på is

Som det kanske märkts med postningarna i år har vi lagt bloggen lite på is, vi hinner helt enkelt inte med då vi har fullt upp med uppdrag, nätverk och projekt.

Du kan dock fortfarande följa oss på bland annat:

Hemsidor:

Facebook

Twitter:

Nyhetsbrev

Glöm inte heller att anmälda dig till vårt nyhetsbrev så du får uppdateringar om utbildningar, nätverksträffar och konferenser:

http://www.tem.se/om-tem/nyhetsbrev.html

Nätverksträff den 9 december: program

Den 9 december träffas medlemmar i TEM:s nätverk på Scandic Stortorget i Malmö för årets sista och största nätverksträff med tema Goda exempel från Skåne.

programTräffen börjar kl. 14:30 med en kort inledning från TEM:s Daniel Eriksson som ska presentera TEM:s nya tjänster och utbildningar.

Efter Daniel ska Rosman Jahja, CR Communications and Internal Communications Manager på Trelleborg AB, berätta om digitala trender i hållbarhetskommunikation.

Vi fortsätter med det digitala temat i nästa presentation. Jenny Berg Nilsson, Senior Vibe Manager och ansvarig för CSR-grupp på Massive Enternainment, ska presentera CSR-arbete på ett av landets största dataspelbolag.

Sedan lämnar vi ord till Evelina Jönsson, legitimerad arbetsterapeut och projektledare på Furuboda Arbetsmarknad, som ska berätta om hur man skapar en hållbar och inkluderande arbetsmarknad.

Efter en kort paus ska träffens nästa talare, Region Skånes utvecklingsdirektör Mikael Stamming presentera den regionala utvecklingsstrategin.

Kristina de Geer, Region Skånes miljösamordnare, kommer att berätta om det interna miljöarbete på Region Skåne.

Marie Pettersson, TEM, avslutar träffen med en kort resumé av TEM:s första 30 år i hållbarhetsbranschen.

Vi ser fram emot en spännande och intressant träff!

______________________________________________________________________________

Om din organisation vill gå med i TEM:s nätverk eller om du vill veta mer om våra aktiviteter, läs mer här eller kontakta oss.

______________________________________________________________________________

TEM:s nyhetsbrev september

Nyhetsbrev_septLäs TEM:s nyhetsbrev för september:

– CSR-träff den 29 september och Miljöträff den 23 oktober

– Hållbar sjukvård i samarbete med Miljöaktuellt

– LED-belysningsprojekt i samarbete med ICA

– TEM:s konsulttjänster

Ändringar i miljölagstiftningen

Nu är vi klara med uppdateringarna av vårt lagbevakningssystem för denna gång och nedan följer några utvalda ändringar inom miljölagstiftningen.

En ny föreskrift (MSBFS 2013:3) för krav på tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. I föreskriften finns en del undantag från tillståndsplikten och några av dessa är: Brandfarliga gaser och vätskor i fordons bränslesystem. Brandfarliga gaser eller vätskor som används som köldmedium i ett eller flera sammankopplade enhetsaggregat, om köldmediets totala vikt är mindre än 30 kg. Brandfarliga vätskor som används som köldbärare i värmepumpanläggningar med kollektorer i berg, mark eller sjö, för en- eller tvåbostadshus. Den nya föreskriften innebär att (SÄIFS 1995:3) upphävs.

På miljörapporteringsfront det har hänt en hel del genom (NFS 2006:9): Ändringen innebär två nya bilagor samt flera förändringar kring innehåll i grunddel, textdel och emissionsdeklarationsdel (3-5 §§). Paragraf 4a och bilagorna 2a och 4 är nya. Paragraf 4a beskriver nya underpunkter som skall uppfyllas vad gäller BAT- slutsatser.
Stora förbränningsanläggningar som omfattas av (SFS 2013:252) ska ange värden för parametrarna i bilaga 2 del I och II samt bilaga 2a till dessa föreskrifter. De som skall redovisa kontinuerligt enligt 21 § ska redovisa resultaten från årliga kontroller av de automatiska mätsystem genom parallella mätningar med referensmätmetoder som anges i 27 §.

En ändring har skett i Plan- och bygglagen (SFS 2013:867) där det förtydligas att hänsyn till både allmänna och enskilda intressen ska tas vid prövningen av frågor enligt PBL. Vid planläggning ska hänsyn tas till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter och mellankommunala samt regionala förhållanden för att främja bl.a. en ändamålsenlig struktur en god livsmiljö, en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden och bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet

Sist men inte minst har (SFS 2006:985) om energideklarationer ändrats och som en följd av detta har det även skett förändringar i förordning om energideklaration för byggnader (SFS 2006:1592). Detta innebär införande av nya krav för personer som ska upprätta energideklarationer. Dessa ska vara oberoende och behöriga experter. Personen som anlitas ska t.ex. inte ha eget intresse i byggnaden eller vara närstående till den som har anlitat honom eller henne. Det är Boverket som beslutar om behörigheten uppfylls.

/Francisco Ballas