Etikettarkiv: Ekosystemtjänster

Hur viktig är biologisk mångfald för ekosystemtjänster?

Rapporterna om att den biologiska mångfalden minskar på olika ställen på jorden duggar tätt och frågan om hur detta påverkar de för oss så viktiga ekosystemtjänsterna som matproduktion, lagring av kol m.m., är omdebatterad.

Har själv en gång I tiden studerat hur sammansättningen av arter påverkar ett ekosystems funktion. I mitt fall handlade det om jordbakterier. Nu har det kommit en intressant studie som behandlar lite ”större” system. I detta fall ett slättland med olika typer av gräs och örter.

Förut har man ansett att det räcker med ett fåtal arter i varje nisch i ekosystemet eftersom bortfallet av en art då skulle kompenseras av en annan art och att det alltså inte skulle göra så mycket om en del faller bort. I den nya studien har man dock kommit fram till en annan slutsats. Man har då även tagit med miljöförändringar i beräkningen. Vad händer när det sker omvärldsförändringar, om temperaturen ökar eller minskar, om torrperioderna blir längre etc.

Utifrån detta har man kommit fram till att en mycket större mängd arter behövs eftersom dessa är olika bra på att överleva under olika förhållanden. Olika arter kommer att växa och frodas i en ekosystemnisch beroende på om det t.ex. relativt sätt är kallt eller varmt, torrt eller fuktigt etc..

Biologisk mångfald och effektiviteten hos ekosystemtjänster har ett nära samband och att bevara en rik mångfald av arter är helt enkelt nödvändigt för regleringen av tjänster som vi människor är beroende av.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Intressanta projekt om ekosystemtjänster

Att sätta ett värde på ekosystemtjänster är en viktig förutsättning för att ge företag och organisationer incitament för att jobba med dessa frågor och integrera dem i sina beslutsprocesser. Fler och fler börjar nu jobba med frågan och nedan kommer några exempel på intressanta projekt och samarbeten:
Natural Capital Project (NCP) –  utvecklar bl. a. mjukvara för att värdera ekosystemtjänster och ge beslutsfattare en möjlighet att ekonomiskt värdera “naturkapital”. Inkluderar framför allt marina och kustnära ekosystem.

Dow Chemical som bl. a. tillverkar pesticider har ingått ett partnerskap med TNC (The Nature Conservancy) för att utvärdera sin inverkan på olika ekosystem och hur de kan jobba med frågan.

Förra året ingick the World Bank ett ” Global Partnership for Ecosystems and Ecosystem Services Valuation and Wealth Accounting” Partnerskapet bygger på UNEP-projektet The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) och kommer att inkludera bade I- och U-länder och flera NGO:s.

I april släppte The World Business Council for Sustainable Development (WBSCD) sin Guide to Corporate Ecosystem Valuation (CEV). Guiden ger ett ramverk för företag för att förbättra sitt beslutsfattande genom att även ha tillgång till information kring hur besluten kan påverka ekosystemtjänster.

Why We Should Put a Price Tag on Ecosystem Services   ENN environmental News Network

/Marie Pettersson

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald viktigt för läkemedelsindustrin

Läkemedelssektorn är som andra verksamhetssektorer mer eller mindre beroende av ekosystemtjänster och tillgången till biologisk mångfald. Detta förhållande beskrivs på ett intressant sätt i en ny rapport från KPMG Sustainability och the Natural Value Initiative. Man har här undersökt 10 stora läkemedelsföretags förhållande till BES (Biologisk mångfald och ekosystemtjänster) t.ex. Astra Zeneca, GlaxoSmithKline och Pfizer.

Läkemedelsindustrin är både beroende av och påverkar BES. Cirka 25-50 % av läkemedelsmarknaden inkluderar läkemedel med aktiva ingredienser från naturen och brist på dessa kan därför i vissa fall vara förödande. Härutöver är man i behov av rent vatten vid tillverkningsprocessen. Fiskolja, soja och titandioxid är exempel på andra ingredienser som ingår i läkemedlen och som vid framställning kan påverka miljön.

Ett viktigt område som behöver styrning är leverantörskedjan. De flesta undersökta företagen har mest tittat på sajt-specifik påverkan och inte på påverkan i tidigare led. Ett annat betydelsefullt område är läkemedlens påverkan när de kommer ut i miljön eftersom en stor del aktiva substanser kan gå igenom kroppen opåverkade och sedan inte brytas ned i reningsprocesser i reningsverk.

Genom att inte ta hänsyn till kopplingen till BES kan företagen få försämrat rykte och lida marknadsmässig skada och dessutom få problem att bedriva sin verksamhet om brist på material uppstår. Därutöver är det viktigt att följa utvecklingen av nationell och internationell lagstiftning som är under utveckling på området, inte minst CBD (Convention on Biological Diversity) som ska träda i kraft fullt ut under hösten 2012.

Investerare är en grupp av intressenter som kan ha extra stort intresse av att företagen har en god BES-styrning då det i annat fall kan ha negativ inverkan på deras investeringar. Ett minskat förtroende härifrån kan bli kännbart för företagen.

Det finns även goda möjligheter för de företag som ligger i framkant vad gäller dessa frågor. Att t.ex. säkra att man vid utvinning av naturliga aktiva ingredienser inte negativt påverkar den biologiska mångfalden kan stärka varumärket. Ökat förtroende kan ge ökade investeringar. Och att säkra tillgången till viktiga material kan bli avgörande för verksamhetens framgång.

Inget av de undersökta företagen är idag omedvetna om BES eller dess påverkan på företagets affärer, men samtidigt har man en bit kvar till att aktivt jobba med dessa frågor på ett ansvarsfullt och trovärdigt sätt.

Läs mer:

Biodiversity and ecosystem services – Risk and opportunity analysis within the pharmaceutical sector   KPMG Sustainability and the Natural Value Initiative

/Marie Pettersson

Intressant rapport om biologisk mångfald, ekosystemtjänster och kopplingen till affärer

Tänkte tipsa om en intressant rapport som nyligen kommit ut angående BES, dvs. Biodiversity and Ecosystem Services. Det är KPMG tillsammans med UNEP FI och Fauna & Flora International som skrivit ”Sustainable Insight -The Nature of Ecosystem Service Risks for Business”.

Fortfarande är det endast ett fåtal verksamheter som förstår riskerna och möjligheterna med BES och som börjat jobba med dessa. Det finns naturligtvis en skillnad vad gäller vikten av dessa frågor mellan olika branscher. I rapporten identifierar man att följande sektorer är extra beroende av BES och därför tar en extra stor risk genom att inte adressera dessa frågor. Sektorerna är:

  • Livsmedelsindustrin
  • Olja- och gasindustrin
  • Gruvindustrin
  • Banker

Slutsatsen är att företag som redan nu börjar jobba med BES-frågor kommer att ha en konkurrensfördel framför de som inte gör det.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Hur skapar vi en hållbar tillväxt?

Läste en intressant debattartikel av Anders Wijkman i dagens Sydsvenskan. Den handlade om ohållbart resursutnyttjande och att vi idag lever över våra tillgångar. Kul att detta viktiga ämne får ta plats i spalterna! Mer än två tredjedelar av våra viktigaste ekosystem är överutnyttjade. Och det kommer naturligtvis att slå tillbaka på oss människor.

”Det är som med pengar på banken. Man kan ta ut mer än räntan ett tag, men inte i längden. Då tar kapitalet – i detta fall, naturkapitalet – slut.” Anders Wijkman

Vi måste börja räkna in skador på ekosystem som minusposter. De livsviktiga ekosystemtjänsterna som naturen utför ”gratis” åt oss redovisas inte i bnp. Och som Anders Wijkman skriver så innebär detta att vi kör planeten utan en ordentlig balansräkning.

En ny ekonomisk modell behöver utvecklas som ”skapar harmoni” mellan den ekonomiska och sociala utvecklingen och de natursystem som är den yttersta basen för välfärdsutvecklingen.

”Tillväxt hotar välfärden”   Sydsvenskan

/Marie Pettersson

Tips: Ekosystemtjänster diskuteras i P1

TEM har tidigare skrivit en del om ekosystemtjänster här på bloggen. Ekosystemtjänster kan beskrivas som de tjänster som naturen bjuder oss på utan att vi reflekterar särskillt mycket över det, men som är avgörande för om vi har mat på bordet, material att bygga hus med, ren luft och annat som är viktigt.

Från miljöekonomernas håll räknas det idag mycket på vad ekosystemtjänster är värda i pengar, något som gör att beslutsfattare lättare ska kunna prioritera dessa frågor. Sätts det en prislapp på vad naturen tillhandahåller gratis idag så kommer tjänsterna att synliggöras på ett tydligare sätt.

Nu har Klotet i P1 gjort ett program om ekosystemtjänster och hur man kan beräkna värdet på dessa! Missa inte att lyssna här:

Klotet 2011-03-30

/Veronika Franzén

Ekosystemtjänster viktiga för Skånes gröna strategiarbete

I början på veckan närvarade jag på kick-offen för strategiarbetet för grön struktur i Skåne tillsammans med representanter från Skånes flesta kommuner samt Region Skåne. Själv höll jag ett föredrag om ekosystemtjänster. Jättekul att få bidra med kunskap om detta viktiga område! Det var dessutom roligt att se att intresset var stort och det kom många frågor efteråt.

Tycker att det är bra att man börjat knyta ekosystemtjänster till ekonomiska värden som kan gå förlorade om vi inte tar ett större ansvar för vår miljö. Kopplingen mellan dessa tjänster och ekonomi förtydligades ju i rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) som kom förra året och det är ett bra dokument att ta avstamp i.

För Skånes del så står vi inför stora utmaningar. Befolkningen ökar hela tiden och det leder ju till ett ökat uttag av olika typer av resurser i form av ekosystemtjänster och naturresurser. Här behövs det en analys av kostnader i form av förlorade ekosystemtjänster beroende på olika ingrepp och sedan strategier för att optimera det vi har. Strategisk resurshantering helt enkelt.

En viktig del i arbetet kommer att bli dialog mellan olika intressentgrupper. Det finns många olika viljor vad gäller Skånes utveckling. Politikerna har förstås sin vision, markägarna vill slå vakt om sina intressen och naturskyddsföreningen vill bevara naturen i så stor utsträckning som möjligt för att ta några exempel. Självklart finns det även synergieffekter att ta vara på. Men på något sätt behöver en samordning ske för att nå ett resultat som så många som möjligt kan vara nöjda med och som bidrar till en hållbar framtid för Skåne.

Ska bli spännande att se hur man väljer att planera Skånes gröna framtid framöver.

Läs mer:

/Marie Pettersson

 

Ekosystemtjänster är business

Det blir mer och mer uppmärksammat hur betydelsefulla ekosystemtjänster är för företags lönsamhet och i slutändan fortlevnad. Som vanligt är det de stora ”jättarna” som går i täten för utvecklingen och det är ju inte för sin godhets skull de gör det.

Kemikalieföretaget Dow har nyligen inlett ett samarbete med Nature Conservancy (TNC) värt 10 miljoner dollar under en 5-års period. Målet är att räkna ut ekosystemkostnaderna för varje affärsbeslut. Miljöfaktorer kommer att bli en viktig del av företagets intäkter och utgifter i framtiden. Det slutliga målet är att låta ekosystemtjänster utgöra en självklar del i företagets affärsmodell.

”Protecting nature can be a profitable corporate priority and a smart global business strategy.”
Dow CEO Andrew Liveris

Ett annat företag som satsar inom detta område är Coca Cola. De har investerat 30 miljoner dollar i restaurering av flodområden och det finns fler exempel.

Än så länge handlar de flesta satsningar om vatten. Det är svårare att prissätta t.ex. biodiversitet. Och många företag kommer förstås att fortsätta att motsätta sig naturskyddande åtgärder som inskränker på deras verksamhet.

Samtidigt finns det undersökningar som visar på att företag tjänar på att visa miljömässig och social hänsyn. En rapport från Goldman Sachs som kom 2007 visade t.ex. denna typ av företag låg bättre än snittet vad gäller lönsamhet.

“It’s not a choice to play a zero-sum game anymore, the economy and the environment are interdependent.  And they’re united by one color: green.” Dow CEO Andrew Liveris

Läs mer:

/Marie Pettersson

 

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald på länsstyrelsens agenda

Rapporten om miljötillståndet i Skåne kom för ett tag sedan. Mycket arbete återstår för att nå de uppsatta miljömålen om tio år. Samtidigt ökar kunskapen om naturens påverkan på samhällsekonomin. Vi vet ju vid det här laget att det kostar en hel del att strunta i klimatförändringarna…

Extra kul är att man denna gång trycker på att biologisk mångfald är viktig för samhällsutvecklingen. Här knyter man an till rapporter som TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) som ju handlar om att sätta en prislapp på olika ekosystemtjänster.

För Skånes del är ju bl.a. länsstyrelsen en viktig aktör för att bevara mångfalden tillsammans med Region Skåne och företagen I regionen. Flera nya reservat är på väg att bildas och åtgärder vidtas för att skydda hotade arter.

Läs mer:

/Marie Pettersson

 

Forum för företag angående biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Det talas allt mer om ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Varenda miljötidning med självaktning har vid det här laget skrivit en artikel om ESR – Ecosystem Services Review och det är verkligen kul att man i större och större utsträckning knyter ihop miljö- och affärsnytta.

För intresserade företag finns ett antal internationella forum som behandlar vikten av att jobba för en biologisk mångfald och att främja  ekosystemtjänster, som exempel:

The Business and Biodiversity Offset Program, BBOP
Är ett samarbete mellan företag, regeringar och experter för att på ett strukturerat sätt jobba med biologisk mångfald och ekosystemtjänster. BBOP tar fram metoder och verktyg för att jobba med detta.

Biodiversity in Good Company
Är ett annat samarbetsprojekt där bl.a. ett antal företag och Tysklands miljödepartement är med. Handboken Corporate Biodiversity Management Handbook – a guide for practical implementation har tagits fram inom projektet. Här finns åtgärder anpassade för olika branscher beskrivna.

European Business and Biodiversity Campaign
Europeiskt nätverk som stöds av EU-programmet Life. Här kan man ta kontakt med andra verksamheter som är anslutna, samt ta hjälp av experter inom området biologisk mångfald.

Väl värt att ta en titt på!

/Marie Pettersson

Vatten en viktig strategisk fråga

Konkurrensen om jordens resurser blir större ju fler vi blir och rent vatten är tyvärr inte en självklarhet för alla. Fler och fler företag och andra verksamheter identifierar just tillgång till vatten som en viktig strategisk fråga. Detta är för många verksamheter avgörande för att de ska kunna bedrivas.

CPD Water Disclosure är ett nytt program som uppmanar världens största företag att svara på en enkät om sina vattenrelaterade affärsfrågor. Syftet är att verksamheterna ska ta ett ansvar för sin vattenhantering och att de även ska identifiera risker och affärsmöjligheter med den samma.

Livsmedelsindustrin samt gruvbrytning av metaller och mineraler var bland de sektorer som identifierade de största riskerna kopplade till tillgången på vatten. 62% av de tillfrågade företagen kunde identifiera affärsmöjligheter kopplade till vattenfrågor, inom områden som vattenvård, vatteneffektivisering och avloppsrening.

Att vatten är en jätteviktig ekosystemtjänst är självklart och det är toppen om frågan kan höjas till högsta strategiska nivå i företag och andra verksamheter tycker jag.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Samband mellan ekosystemtjänster och fattigdom i världen

Det blir mer och mer klart att negativ påverkan på ekosystemtjänster även slår tillbaka direkt på oss människor. I en ny rapport från Stockholm Environmental Institute (SEI) framförs att milleniummålen satta av FN om bl.a. minskning av hungersnöd och fattigdom i världen kommer att bli mycket svåra att nå.

Tillgången till ekosystemtjänster som rent vatten och ren luft, skydd mot översvämningar, pollinering m.m. minskar ständigt i vissa områden i världen, vilket i sin tur bidrar till fattigdom och svält.

Här handlar det alltså om att minskning av negativ miljöpåverkan och fattigdomsbekämpning går hand i hand. Jätteviktigt att se dessa samband och inse att det inte bara handlar om att rädda miljön för miljöns skull utan för vårt eget bästa.

Läs mer:

/Marie Pettersson