Etikettarkiv: ESR

Veckans begrepp: Ecosystem Services Review

Företag har ofta genom sin verksamhet stor påverkan på våra ekosystem, men de är också beroende av de tjänster ekosystemen tillhandahåller. Att ett ekosystems funktioner försämras kan alltså utgöra en stor affärsrisk för ett företag, medan ett välmående ekosystem kan skapa nya affärsmöjligheter. Riskerna kan t ex vara i form av högre råvarupriser eller stämningsansökningar från lokalbefolkningen som påverkas av ett degraderat ekosystem, medan möjligheterna kan vara i form av t ex utveckling av nya, mer miljöanpassade produkter eller bättre rykte för företaget.

Äldre verktyg som hjälper ett företag att arbeta med sin miljöpåverkan, som t ex miljöledningssystem, handlar mer om påverkan på ekosystem än om beroendet av dessa och mer om risker än om möjligheter. Verktyget ESR är framtaget för att även täcka in dessa områden. ESR är ett strukturerat verktyg som hjälper verksamheter att ta fram strategier för hur man ska hantera de affärsrisker och –möjligheter som uppkommer genom verksamhetens beroende av och påverkan på ekosystem. En ESR kan antingen vara fristående eller integreras i ett befintligt miljöledningssystem.

Exempel på verksamheter där en ESR kan skapa mycket värde är verksamheter som direkt samspelar med ett ekosystem, t ex jordbruk, skogsbruk, elproducenter, gruvnäringen och turismen. Men även företag vars leverantörer eller kunder har direktkontakt med olika ekosystemtjänster har nytta av verktyget, t ex företag inom detaljhandeln eller finansiell verksamhet.

Verktyget togs fram av World Resources Institute och har sedan 2008 använts av ca 300 företag i världen.

/Elin Dalaryd

Jobba med ekosystemtjänster i praktiken

2008 kom Corporate Ecosystem Services Review (ESR), ett verktyg för att hjälpa företag att analysera sitt beroende av och påverkan på ekosystemtjänster, samt identifiera affärsmöjligheter och hot. Nu har mer än 300 företag världen över använt sig av ESR för att inkludera ekosystemtjänster i ”core business”.

Området är dock fortfarande mycket nytt och trots hjälpmedel känner sig många osäkra på hur man egentligen integrerar ekosystemtjänster i befintliga affärssystem. För att ekosystemtjänster ska bli något självklart att ta ställning till när strategiska affärsbeslut tas, måste de på ett enkelt sätt kunna inkluderas som en av flera parametrar som följs upp och målsätts i verksamhetssystemet.

För att förtydliga ytterligare så har det nu kommit en ny publikation från World Resources Institute (WRI) ”Nature in Performance – Initial Recommendations for Integrating Ecosystem Services into Business Performance Systems”. Här beskrivs hur man kan använda sig av befintliga system och verktyg för att på ett smidigt sätt jobba med och rapportera om hur verksamheten förhåller sig till olika ekosystemtjänster.

De system/verktyg som beskrivs är t.ex. ISO 14 001, Global Compact och GRI:s riktlinjer. Dessutom kan ekosystemtjänster tas i beaktande vid livscykelanalyser. Det ges konkreta förslag på i vilka delar i verksamhetssystem etc som dessa frågor kan hanteras. Bra att konkretisera något som för många kanske fortfarande känns lite abstrakt tycker jag.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Påverkan på ekosystemtjänster ska bedömas i IFC:s nya standard

För något år sedan kom verktyget Ecosystem Services Review (ESR) för att hjälpa företag och andra verksamheter att utvärdera sin påverkan på olika ekosystemtjänster samt risker och möjligheter i förhållande till detta. Nu har World Resources Institute (WRI) som låg bakom ESR-verktyget släppt Ecosystem Services Review for Impact Assessment: Introduction and Guide to Scoping en utveckling av ESR för att göra bedömningar av verksamheters ekosystempåverkan.

Från och med första januari 2012 kommer International Finance Corporation (IFC) att börja kräva att deras klienter gör bedömningar av sina projekts påverkan på ekosystemtjänster, det blir en del av deras prestandamätning. På så sätt ska både finansiell, social och miljömässig hållbarhet upprätthållas. Eftersom IFC når stora delar av världen kommer behovet av kunskap om hur man bedömer ekosystempåverkan att öka. Därför har det varit av stor vikt att utveckla riktlinjerna för utvärdering av ekosystempåverkan.

I WRI:s nya ESR-guide kopplas miljömässig och social påverkan ihop mer tydligt än tidigare. Dessutom blir det viktigare att inkludera intressenter vad gäller ekosystempåverkan. På detta sätt får man en mer systematisk och effektiv utvärdering. I början av 2012 kommer även guiden Ecosystem Services Review for Impact Assessment: Guide to Impact Analysis and Mitigation att släppas. Mer om det senare.

Läs mer:
Ecosystem Services and the New IFC Performance Standards   WRI

/Marie Pettersson

Forum för företag angående biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Det talas allt mer om ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Varenda miljötidning med självaktning har vid det här laget skrivit en artikel om ESR – Ecosystem Services Review och det är verkligen kul att man i större och större utsträckning knyter ihop miljö- och affärsnytta.

För intresserade företag finns ett antal internationella forum som behandlar vikten av att jobba för en biologisk mångfald och att främja  ekosystemtjänster, som exempel:

The Business and Biodiversity Offset Program, BBOP
Är ett samarbete mellan företag, regeringar och experter för att på ett strukturerat sätt jobba med biologisk mångfald och ekosystemtjänster. BBOP tar fram metoder och verktyg för att jobba med detta.

Biodiversity in Good Company
Är ett annat samarbetsprojekt där bl.a. ett antal företag och Tysklands miljödepartement är med. Handboken Corporate Biodiversity Management Handbook – a guide for practical implementation har tagits fram inom projektet. Här finns åtgärder anpassade för olika branscher beskrivna.

European Business and Biodiversity Campaign
Europeiskt nätverk som stöds av EU-programmet Life. Här kan man ta kontakt med andra verksamheter som är anslutna, samt ta hjälp av experter inom området biologisk mångfald.

Väl värt att ta en titt på!

/Marie Pettersson

Frukostmöte om strategisk resurshantering

I tisdags hade vi frukostmöte på TEM och ämnet var det spännande området strategisk resurshantering. Efter en god och tills största delen ekologisk frukost fick de cirka 25 personer som hade samlats lyssna till tre presentationer. Min kollega Marie berättade var strategisk resurshantering är, vilka områden som ingår och hur man kan arbeta med dessa. Hon berättade också verktyget ESR, Ecosystem Services Review, som man kan använda för att hantera företagets beroende av och påverkan på ekosystemtjänster.

Du hittar Maries presentation här (pdf) >>>

Därefter hade vi nöjet att få lyssna till Erik Lindroth, som är tf miljöchef på Tetra Pak Norden. Det var mycket intressant att få höra om Tetra Paks arbete med livscykelanalyser. Vi fick veta att det ofta är detaljhandeln som ställer krav på redovisad miljöprestanda och så fick vi se resultaten från en stor LCA som Tetra Pak har gjort för olika typer av mjölk- och juiceförpackningar. Det gamla hederliga tegelstensformade  mjölkpaketet utan skruvkork och andra finesser är inte helt oväntat bäst ur miljösynpunkt.

Jag avslutade morgonen med att berätta om råvaruanalyser och sårbarhetsanalyser och tog då upp vilka frågor man ställer sig när man gör sådana analyser och varför de är viktiga för företag.

Du hittar min presentation här (pdf) >>>

Vi på TEM tycker att frukostmötet var lyckat och det var roligt att se så många engagerade personer från små och stora företag och från offentlig förvaltning mingla hos oss under frukosten!

/Elin Dalaryd