Etikettarkiv: förändring

Protektionism eller förnyelse

Politiska och ekonomiska stödåtgärder som hjälper företag att fortleva utan att de behöver förnya det de gör verkar knappast för en hållbar utveckling. Om politikerna försöker ordna ett lågt elpris för att de svenska industriföretagen inte skall behöva förändras är det en farlig utveckling.

Vi bör inte slösa med billig el. Det är mycket bättre att öka den affärsmässiga nyttan av den el-resurs som Sverige har till att tjäna så mycket pengar som möjligt så att vi kan satsa den förtjänsten i nya framtidsinriktade investeringar.

Stöd till att slippa förändras är farligt. Support för att försöka utveckla nya lösningar som kan ge nya högre mervärden är viktigt.

Sveriges politiker bör satsa på att förnya Sveriges näringsliv.

Läs mer:

/Reine Karlsson

Brytningstid

Vi lever i en brytningstid. World Social Forum betonar att det behövs handling för att skydda de fattiga.

DN:s Johan Schück skriver att årets Davosmöte inte har varit likt de tidigare. ”Denna gång har många av deltagarna varit mer sökande och reflekterande.” … ”Förre FN-chefen Kofi Annan tycker att Davosmötet har varit mer uppmuntrande än väntat. Han betonar att allt inte har handlat om finanskrisen, utan att man också har diskuterat klimatfrågor, fattigdomsbekämpning och läget i Afrika.”

När Muhammad Yunus and Grameen Bank fick fredspriset skrev Norska Nobelkommittén
 “Every single individual on earth has both the potential and the right to live a decent life. Across cultures and civilizations, Yunus and Grameen Bank have shown that even the poorest of the poor can work to bring about their own development.”  Det är viktigt att så många som möjligt får handlingsutrymme för att kunna investera i att förbättra sin framtid.
 
Förändring pågår, det är högkonjunktur för kompetenta förnyelseledare.

Läs mer:

/Reine Karlsson

Nya gröna jobb

Mona Sahlin skriver i SvD, bl a ”Smart energi för nya gröna jobb. I kampen mot klimatkrisen finns stora chanser att bryta jobbkrisen. Strategiska investeringar i miljöteknik och energismarta lösningar som räddar klimatet och möter arbetslösheten.”

 Jag kan inte bedöma hur mycket verklig substans det finns i Mona Sahlins tankar om en Ny färdriktning för Sverige. Det känns mer konkret när Andrew Burger beskriver hur Obamas Recovery and Reinvestment Act kan skapa 500 000 nya jobb inom den gröna sektorn. ”The stimulus package calls for the federal government to invest $69 billion in “shovel-ready” projects and initiatives that will create jobs and, among other things, result in a doubling of US renewable energy output”.

A total $25 billion is to be invested to put manufacturing workers into “green” sector jobs that would boost the economy and strengthen energy and national security while at the same time enhancing environmental protection and efforts to adapt to and mitigate climate change. Det verkar som om man i USA har en bättre förmåga att se positivt på förändring.

Omställning är svårt, men nationellt sett finns det en framsida i att krisen frigör arbetskraft. Det skulle vara roligt att se mer konkreta förslag hur den kapaciteten på ett bättre sätt kan användas för att skapa en mer hållbar framtid.

Läs mer:

/Reine Karlsson

Mångfald ger högre mervärde

Det kan vara mycket bra om vi lyckas använda restmaterial från skogen till att producera fordonsbränsle. Men det är viktigt att vi tänker långsiktigt.

Långsiktigt sett gör skogen mest klimatnytta om träet används till långlivade produkter och om skogen brukas på sådana sätt att marken blir allt bördigare och binder allt mer kol. Det är också viktigt att tänka på skogens stora estetiska värde, välfärdsekonomi, biologisk mångfald och klimattålighet.

Det är viktigt att försöka ta större nytta av Sveriges skogar och det finns stor potential. I ett land som Sverige ligger dock den allra största potentialen i att ta fram nya högkvalitativa produkter med verkligt högt mervärde. Högt mervärde har ofta koppling till speciella nischer och nyhetsvärde, så, det är viktigt att skapa handlingsutrymme för nytänkande entreprenörer. Högt mervärde är viktigt för att ge möjlighet till meningsfull utvecklande sysselsättning i Sverige. Volymproduktion kan etableras av alla finansiellt starka aktörer och globalt finns det stora arealer där det kan växa mycket snabbare än i Sverige. Om vi satsar på ett ensidigt och storskaligt sätt finns det risk att det går ut över mångfalden och skogsägarnas möjlighet att få bra betalt. Om vi tar ut mer biomaterial finns det risk att skogsmarken utarmas. Om Sverige lägger för stor del av utvecklingsresurserna på storskaliga teknikprojekt finns det risk att pengarna går till stora finansiella aktörer och att landsbygden blir mindre levande.

Ur ett bredare perspektiv bör vi också notera att det riskerar att bli brist på mat. Det är viktigt att vi arbetar på sådana sätt att vi ständigt ökar förmågan att ta allt mer högvärd nytta av det som skogen kan ge.

Dessutom ser det ut som om det kommer att växa bättre under en begränsad period och att det därefter blir mycket sämre. ”A basic – almost obscene – fact is that the higher temperatures will initially boost plant growth, due to their natural absorption of CO2. But this boost is going to be negligible compared to the loss of crop growth due to the higher temperatures (estimated at 20 to 40%).” Det vore illa om det svenska skogsbruket drabbades av liknande ”obscena” effekter.

Med tanke på den globala situationen är det viktigt att ta bästa möjliga nytta av marken. Sverige bör ta en ledarroll i att försöka skapa en mångfald av allt högre mervärden.

Mer information:

/Reine Karlsson

Klimat och förnyelse.

Bill O’Rilley, Fox news försöker förlöjliga tanken på klimatforskning FOX newsoch insatser för att reducera utsläpp av klimatgaser, som inslag i arbetet för att komma ur krisen.

Robert Bergqvist, bankens SEB:s chefsekonom, är också kritisk till klimatforsning som metod för att få fart på ekonomin och betonar att det viktiga är att få igång konsumtionen. SvD har också varit skeptiska till Obama och satsningar på att minska växthuseffekten. DN, DI och Veckans Affärer ser andra utmaningar, men de är mer konstruktiva.

De konservativa verkar inte förstå att det finns mycket stora behov av verklig förnyelse och att klimat-, energi- och miljöinformation ger viktig vägledning för investeringar i klok effektivisering. Det fungerar inte att försöka konsumera mer än man kan producera på ett hållbart sätt. Inte ens USA kan förvänta sig att andra länder skall fortsätta finansiera deras överkonsumtion.

Klimatintresset ger drivkraft och vägledning för framtidsinriktade investeringar.

Mer information:

/Reine Karlsson

Skogen är viktig

Bindningen av kol i skogar och mark är viktig för att dämpa växthuseffekten. Skogarna kan också ge en förnyelsebar resursproduktion som kan ersätta stora mängder fossila bränslen. Det ger ännu mer om vi använder trä som byggnadsmaterial istället för cement och stål, och om vi använder trä istället för alternativa material, t.ex. fossilbaserad plast. De skogsbaserade näringarna är också viktiga för Sveriges handelsbalans.

 

Samtidigt är dock viktigt att notera att det kommer många oroande signaler. Helgens storm i Frankrike har orsakat stora problem för den franska skogsindustrin. Gudun och Per kostade stora pengar och mycket besvär och lidande för det svenska samhället. Klimatforskarna ser allvarliga risker med att odla gran i Sydsverige.

Det är viktigt att vi utvecklar skogsbruket på ett hållbart sätt.

 

Läs mer:

/Reine Karlsson

Det mentala klimatet

Det är intressant att det nu kommer så många nyheter om att det går att rädda jordens klimat och att det finns så mycket att vinna på att satsa på förnyelsebar energi. Det kan vara läge att påminna oss om att klorfri tillverkning av papper länge beskrevs som omöjligt, tills det plötsligt var fullt möjligt.

Nyckeln ligger nog i ”det mentala klimatet”. Vi har lidit av ”mental försurning”.  Händelserna kring att Obama har blivit president och hur media skriver om förnyelsen har startat en stor förbättring.

Det är viktigt att de Svenska medierna lyfter fram de positiva Svenska möjligheterna. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att kritiskt granska vad som egentligen sker, på ett kunnigt vidsynt och framtidsinriktat sätt.

Läs mer:

/Reine Karlsson

IVA presenterar klimatvision

Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien presenterar idag En svensk nollvision för växthusgasutsläpp. IVA

Det är mycket glädjande att en så välrenommerad organisation sprider information om att det är fullt möjligt att ganska snabbt åstadkomma väsentlig förnyelse. ”Sverige kan minska sina utsläpp av växthusgaser till nästan noll inom 30-40 år om man satsar på effektivisering, kör bil på el istället för bensin, och förändrar jord och skogsbruk.” IVA

Synsättet har likheter med den anda som Obama förespråkar. Det ser ut som om det har börjat kännas mer meningsfullt att framföra förslag om väsentlig förnyelse

Klimatkonferensen i Köpenhamn är viktig. Det är viktigt att Sverige tar en positivt ledande roll – för växthuseffekten – och för att det färgar bilden av Sveriges näringsliv. Det vore illa om Sveriges agerande ger sken av att Sverige skulle vara ett konservativt land som försöker undvika att förändras. Det är mycket bättre om Sveriges politiker, företag och många andra utvecklingsaktörer kan visa upp att Sverige satsar på ett sådant sätt att man är ledande på framtidsinriktad förnyelse.

Förändring är aldrig enkelt. Det är många som blir osäkra och som på olika sätt gör motstånd. Det finns stor risk att de etablerade, rika och mäktiga blir motkrafter. Klotet hade förra veckan ett inslag som gav en inblick som indikerar att det finns motstånd även på IVA-möten. Det är naturligt och även klokt att det finns motstånd mot stora förändringar. Det viktigt att ta motståndet på allvar och att försöka lära oss av dem som känner djup oro. Det känns mycket bra att det verkar växa fram en bättre öppenhet kring de förestående förändringarna.

Sverige har mycket att vinna på att ta en ledarroll i Köpenhamn.

/Reine Karlsson

Förändring pågår

Klimatet förändras i allt snabbare takt och det kommer allt fler observationer om att förändringarna påverkar ekosystemen. Varmare klimat riskerar att leda till mindre skördar och livslängden för den amerikanska västkustens barrträd har halveras på bara 17år.

Det är ännu mycket mer påtagligt att de affärsmässiga förutsättningarna förändras. Det har blivit tydligt att vi inte kan leva på att bokföra fram pengar. Allt fler förstår att det som de senaste åren såg ut att vara en stor ekonomisk framgång egentligen var en finansiell bubbla

Förståelsen kring vad som kan bidra till en hållbar utveckling väcker större intresse. Gaskonflikten har tydliggjort att det är viktig att ha en mångsidig lokal energiförsörjningDet händer saker, t.ex. att EU förbjuder glödlampor . Den verkliga förändringen har börjat, det är tredje gången gillt

Den kraftiga krisen kommer att leda till förändringar. De som är passiva tenderar att försvagas. Samtidigt ger krisen öppningar för dem som tar nya initiativ. Det är viktigt att inte fastna i att lägga för mycket kraft på att försöka hålla liv i de gamla lösningar som är på väg att bli inaktuella.

Det är viktigt att höja blicken och att komma ihåg att det rationellt sett finns fantastiskt stora utvecklingsmöjligheter och att den värld vi lever i på många sätt är underbar. För att lyckas krävs kraftfulla satsningar på nya bättre framtidsmöjligheter. När det nu kommer oroande signaler om barrskogar så vore det helt fel om oron skulle leda till att intresset skogsbruk och skogsbaserade näringar faller.

De svenska skogarna ger en mångfald av mänskligt viktiga värden och vi bör nu ta tag i att försöka vidareutveckla glädjen och nyttan av en del av de värden som vi tidigare inte har satsat så mycket på att utveckla. Det är glädjande att

Kriserna som har orsakats av den tidigare girigheten, oansvarigheten och kortsyntheten gör att vi har svåra utmaningar att brottas med. De som tar tag i att skapa en mer hållbar utveckling har nu bättre förutsättningar. Det är viktigt, men det är inte enkelt.

Jag hoppas att Regionen och Södra fortsäter satsa på att skapa mer mångsidig och högvärd framtidsnytta från de sydsvenska skogarna.

Läs mer:

/Reine Karlsson

What a wonderful world!

Har lyssnat en hel del på P1 sedan i går kväll. Vid ett antal tillfällen har man nämnt ”what a wonderful world”, i anknytning till Obama.

What a wonderful world har blivit mitt favorituttryck. Det aktualiserar något som det Svenska arbetet för miljö och hållbar utveckling borde ta tag i, återupprätta.
Naturen och vår nuvarande livsmöjlighet innehåller så mycket som är underbart. Den grundläggande anledningen till att vi bör göra rejäla satsaningar på att skapa en mer hållbar utveckling är att vi vill upprätthålla och utveckla en värld som är ”underbar” att leva i.

Obama framhåller att USA har en underbar konstitution … I Sverige har vi en underbar Natur, som är en källa till mycket positivt livsmod och en bas för viktig resursproduktion. Det är många svenskar som har gjort stora insatser för att upprätthålla och vidareutveckla den underbara värld vi lever i, inte enbart i Sverige. Vi har ett fantastiskt stort och viktigt kapital att förvalta. Förvaltningens basprincip måste vara att vi ständigt förnyar de system vi har. Den enda sanna tryggheten ligger i ständig förändring.

En anledning till att vi bör göra rejäla satsningar på en mer hållbar utveckling är att naturen och de sociala systemen är så värdefulla. Den andra anledningen är att naturen och de sociala systemen inte kommer att förbli värdefulla för oss människor om vi inte fortsätter att investera i framtidsinriktad förnyelse. Det grundläggande motivet till att vi bör satsa på miljön är inte att naturen är förstörd och att de sociala systemen har havererat. Men det har förekommit mycket kortsiktighet, girighet och bekvämlighet. Det ser ut som om miljön försämras och det finns risk att människornas fortlevnadsmöjligheter förstörs.

Det grundläggande motivet för att satsa på miljö och hållbar utveckling är att vi lever i en underbar värld, som ständigt har vidareutvecklats, positivt och negativt, som ett resultat av vad människor gör och inte gör. Det är inte lätt att upprätthålla en så komplex och fantastisk värld, men det är väldigt viktigt och det är möjligt.

Obama Yes we can

Obama betonar att vi, alla vi människor tillsammans, kan åstadkomma storverk.  

Yes we can!

 

 

Obama goes green

Det finns mångsidiga möjligheter med att satsa på att utveckla förnyelsebar energiproduktion.   

 Obama goes green

 

 

Mer information:

/Reine Karlsson

Krisen är en möjlighet att bli bättre

Krisen är en möjlighet för det som engagerade personer satsar på och får stöd i att satsa på.

Maud Olofsson nämner (i Dagens Industri, 2009-01-14) omställning inom transportsektorn, samt förnybara energisystem som områden för tillväxt och utvecklingen i Sverige.
– Det är inom de här områdena som jobben kan skapas”

När vår Näringsminister säger att ”omställning inom transportsektorn” och ”förnybara energisystem” är viktiga för tillväxt, utveckling och framtida sysselsättning så borde man kunna förvänta sig att regeringen satsar väsentliga resurser på förnyelse inom de områdena.
Men hur är det egentligen?

När jag tittar på vad Regeringskansliet skriver om Förnybar energi finner jag ingen tydlig information om några nya satsningar utan endast information om den historiska utvecklingen, t.ex. att ”användningen av förnybar energi har mer än fördubblats sedan 1970.”  Då man funderar på vad den nuvarande och tidigare regeringens agerande egentligen leder till är det intressant att studera Vattenfall, som är helägt av Svenska staten. Enligt Wikipedia kommer ”det mesta av Vattenfalls energi ifrån kolkraft, de äger enlig WWF 4 av Europas 30 mest miljöfarliga kraftverk och Greenpeace klassar dem som Sveriges största miljöbov.”  

Jag finner heller ingen tydlig information om att regeringen skulle ha beslutat att göra några nämnvärda verkliga satsningar på omställning av transportsektorn. Regeringskansliets beskrivning av Infrastrukturpropositionen prioriterar: tillväxt, bygga bort flaskhalsar, större arbetsmarknadsregioner, storstadsregionerna, underhåll, säkerhet och samordning. Det ser knappast ut som om regeringen satsar på att åstadkomma någon väsentlig förändring.

Debatten i media ger snarare intrycket att det finns risk för att stödpengar till Volvo och Saab kommer att motverka förändring av transportbranschen. 
Det ser bättre ut när jag läser den senaste forskningspropositionen: Ett lyft för forskning och innovation. Det låter bra att regeringen säger sig satsa på fri forskning av hög kvalitet inom områden av relevans för samhället och näringslivet och att man betonar såväl akademisk excellens som tvärvetenskap och kommersialisering.

Då jag kopplar samman Forskningspropositionens text med det som Näringsministern säger så ser det ut som om det borde finnas bra möjligheter för väsentlig förnyelse.

Jag hoppas att många har modet att gå från ord till handling.

Det kunde vara verkligt bra om Reinfeldt visade uppskattning för obama-klimatengagerade personer på ett liknade sätt som Obama 

 

Men det allra viktigaste tror jag är att våra ledare visar framtidstroobama-yes-we-can
 

 

 Läs mer

/Reine Karlsson

Kris och miljöarbete

En kris leder alltid till förändringar. En allvarlig finansiell kris leder till en nästan generell brist på resurser. Motiven för att göra besparingar blir starkare och det tenderar att leda till att de som är passiva tappar mark. En del företag tappar marknad och en del avdelningar riskerar att försvagas. Samtidigt kan kriser ge väsentliga möjligheter för dem som tar nya initiativ.

Kriser är ofta avgörande skeden i historien. Svårigheter tornar upp sig. Man står vid ett vägskäl. Men det innebär också en möjlighet. Vågar vi stå upp och se vilka möjligheter dagens situation ger oss kan krisen bidra till att vi äntligen tar ett steg framåt.”

Förändringstrycket påverkar i princip alla olika former av verksamheter och alla former av organisatoriska enheter. Det finns dock en tendens till att långsiktiga arbetsuppgifter blir mer ifrågasatta. De som har direkta operativa uppgifter har lättare att visa att de behövs.

Man bör notera att de som tänker bredare och mer långsiktigt kan ha det viktigaste att tillföra i förändringstider. Då en verksamhet tvingas att göra kursförändringar är det extra viktigt att veta hur kartan ser ut. Verkliga kriser skapar behov att göra verkliga förändringar. Om miljökunskapen är med på ett sådant sätt att den kommer till konkret nytta i att utveckla kärnan av verksamheten så blir den extra viktig i kristider. Om miljö hanteras som en separat fråga som har svag koppling till hur kärnan av verksamheten utvecklas så finns det däremot risk för att miljöintressena tappar mark under krisen. Att miljö tappar mark kan bero på att man inte lycka påverka det som sker. Omvänt finns det också en risk för att en miljörelaterad satsning baseras på ett för snävt perspektiv, så att den därmed ur ett bredare perspektiv visar sig göra mer skada än nytta.

Ur ett mer långsiktigt perspektiv bör man notera att de verksamheter som har en bra ”karta” och förmåga att ta effektiv nytta av bred kunskap har bäst odds att gå stärkta ur kriser. De som har förmåga att ta affärsmässig nytta av kunskapen om miljö och hållbar utveckling kan ta marknadsandelar från dem som inte har den förmågan. Ur en verksamhets perspektiv innebär krisen därför att det är extra viktigt att ta nytta av miljökunskapen i arbetet med att utveckla kärnan av verksamheten.

Läs mer

/Reine Karlsson