Etikettarkiv: Förnyelse

CSR, trygghet, rädsla och BNP

Rädda människor konsumerar mycket och kan enkelt användas som ”slavar”.
Läste nyligen den intressanta boken Risk av Dan Gardner. Boken beskriver hur många olika former av aktörer i dagens samhälle stärker sin egen makt och profit genom att skrämma upp de människor de vill påverka. Det har länge varit uppenbart att försäkringsbolagen påtalar risker för att sedan kunna sälja försäkringar.  Men nu är det så många mer som försöker göra oss rädda. Efter 9/11 var det väldigt påtagligt att politikerna i USA använde skrämselpropaganda för att få igenom sina drastiska förslag.  När man som Gardner tänker till kring hur dagens marknadsförning av produkter görs så är det skrämmande att notera hur vanligt det är att det finns en underton av att skapa rädsla. Det finns ett underförstått budskap att du inte är något att ha, t.ex. att du är ful. Mot den bakgrunden visar man sedan upp sina produkter och säger att om du köper vårt smink eller våra kläder blir du vacker, du kan visa upp att du är med i tiden, du får status. Naturligtvis är det inte så enkelt. Man måste räkna med att det fortsätter att komma fler antydningar om dina begränsningar och du blir åter osäker. Du ser ny reklam om möjligheter att göra dig vacker och se framgångsrik ut. Det finns stor risk att du fastnar i en ond cirkel av att söka trygghet genom att ständigt köpa nya produkter. 
I andra änden finns det många makthavare och chefer som gärna skrämmer upp folk för att sedan enklare kunna få dem att göra det makthavaren vill. En chef som skrämmer upp sina underlydande kan därefter enklare få dem att göra det som chefen vill.  En makthavare kan spela på rädsla för att få människor till att göra det som makthavaren vill att de skall göra. Affärsaktörer som har någon form av dominerande roll kan öka sin egen vinst genom att pressa sina inköpspriser. Då en monopolsituation uppstått finns det stor risk att branschens producenter inte vågar satsa på kvalitet och att försöka medverka i att skapa nya affärskanaler.
En risk är att chefer skapar en känsla av otrygghet för att öka sin egen makt. Det finns också en risk att politiker gör människor osäkra på sina möjligheter att försörja sig själva, för att sedan enklare kunna styra dem in i de beteenden som politikerna vill ha fram. Om människor blir tillräckligt osäkra kan man sedan använda dem precis som man själv vill – de blir lydiga ”slavar”.
Rädslan för att vara värdelös kan användas både för att få människor att konsumera mer och för att få dem att till låg lön utföra arbete som stärker de etablerade aktörerna. Förmågan att spela på människors rädsla tycks bli allt mer raffinerad och allt mer verkningsfull. Det tycks som om tidigare generationers människor kände sig tryggare i att de var accepterade i de sociokulturella grupper de kände sig levde i. Dagens människor tycks i högre grad känna sig utlämnade till att de måste klara sig själva. Det finns risk att vi blir allt mer osäkra medan vi konsumerar allt mer och känner oss tvungna att arbeta allt mer med arbetsuppgifter som känns allt mindre meningsfulla.
En anledning till att allt fler arbetsuppgifter känns mindre meningsfulla är att det finns en växande förståelse kring den stora förändring som krävs för att uppnå en mer hållbar samhällsutveckling. Människor förstår att det är viktigt att satsa på kvalitet och långlivade produkter. Allt fler förstår att det är viktigt att investera för framtiden och att experimentera med nya bättre former av systemlösningar. Samtidigt känner vi oss otrygga och försöker dämpa vår otrygghet genom att konsumera.  Eftersom vi inte känner någon säkerhet i få njuta framtida glädje av det vi investerar i att bygga upp känns det knappast meningsfullt att investera. Eftersom det är så svårt att få verkligt stöd för sådant som avviker från de etablerande mönstren är det också allt för få som vågar satsa på förnyelseinriktat entreprenörskap.
Men hur skulle det då gå om fler konsumerade mindre volymer och blev mindre benägna att ta de jobb som finns. BNP skulle kanske minska, i alla fall kortsiktigt sett. Men om människor lade mindre av sina pengar på billigt godis, chips och billig mat så skulle de kunna satsa mer på mer kvalitetsmat och bättre måltider. Och de flesta svenskar lider ju faktiskt inte av kaloribrist, men möjligen näringsbrist. Och om vi köpte mer kvalitetsmat skulle det också kunna gynna svenska kvalitetsodlare och begränsa penningflödet till de globala affärsaktörer som maximerar sin vinst genom att pressa priserna på de massproducerade bulkvarorna. 
Om vi konsumerade mindre så kunde vi investera mer. Och om människor kände sig tryggare så kunde fler i högre grad våga verka för framtidsinriktade lösningar och förnyelse, både som anställda och som entreprenörer.
Det är en viktig social ansvarsfråga att begränsa affärsaktörernas och makthavarnas möjlighet att skapa rädsla som en grund för att kunna stärka sin egen makt, vinst och bekvämlighet. Intresset för CSR gör att det växer fram allt bättre möjligheter för de företag som tar ett socialt ansvar.

Reine Karlsson

Gröna Jobb?

Det talas mycket om gröna jobb. Obama talar om Green Job Growth och the American Recovery and Reinvestment Act inkluderar investeringar på 113 miljarder $ och man talar om att det ekonomiska stimulanspaketet skall ge 500 000 nya jobb i USA.

Men vad handlar det här egentligen om. Vet man egentligen om det de ekonomiska satsningarna åstadkommer någon ny meningsfull sysselsättning? Är det en form av fördold protektionism?

Jag tror att det här handlar om en ännu vikigare fråga – etik.
FN kopplar klimatfrågan till mänskliga rättigheter och tänker ta upp sådana frågor vid klimatmötet i Köpenhamn.

Världsbankens direktör sade i ett tal i London den 31 mars: “We have seen over the last six decades how markets can lift hundreds of millions of people out of poverty while expanding freedom.  But we have also seen how unfettered greed and recklessness can squander those very gains” 

Finanskrisen har synliggjort att det är allt för många som har roffat åt sig allt för mycket. Det tycks orättvist att de har lyckats roffa åt sig så mycket pengar. Men det är nog ännu mycket värre att så många inflytelserika personer har lagt så mycket av sin energi på något så primitivt som att roffa åt sig pengar. Det finns stor risk att de har ägnat allt för lite intresse åt att sköta de viktiga verksamhetsområden som de har haft ansvaret för.

Vi behöver företag och företagare som hjälper kunderna och samhället att bli ”rikare” och som arbetar på ett sådan sätt att de verkar för att förbättra de resurssystem som de får sina råvaror från. Det är sådana aktörer som kan skapa de gröna jobb som vi behöver.

Läs mer:

/Reine Karlssson

Obamas tal

När jag hör Obama tala om hur USA kan förnyas önskar jag att det fanns svenska politiker som kunde ingjuta hopp på ett liknadne sätt.

Länkar till det senaste talet finns på:

/Reine Karlsson

Klimathoppet Obama

Klotet kl 13.20 idag tar upp ny klimatforskning som visar att det är ännu mer bråttom än vi trodde att hejda den globala uppvärmningen.

Klotet spanar också in hållbara lösningar på den stora vetenskapskonferensen AAAS i Chicago.
Hur kan vi ta nytta av bilbranschens kompetensresurs i att ta fram sådana lösningar?

Läs mer:

/Reine Karlsson

Hållbar protektionism?

”I fredags antog kongressen ett krispaket värt nästan 800 miljarder dollar. I paketet ingår särskilda regler, Buy American, som innebär att de varor och tjänster som sätts in i stimulanssyfte skall ha producerats i USA.”

Det finns mycket oro för att en växande protektionism kommer att leda till en allt svårare depression. ”Enligt finansminister Anders Borg befinner vi oss i ett nationellt nödläge.

Efter veckoslutets möte i Rom inom G7 sade Italiens finansminister Giulio Tremonti på lördagen att det krävs en ”ny ekonomisk världsordning”. …  I slutdeklarationen inskärpte G7 att protektionism är ett hot mot den ekonomiska stabiliteten

Vad handlar det här om? Vad är det egentligen som gör att det blir depression?
Det är en gammal sanning att det är viktigt att återinvestera en tillräcklig andel av vinsterna från dagens verksamheter i att bygga upp nya verksamheter som ger framtida vinster. Storleken på dagens kris visar att det är många som under ganska lång tid har investerat för lite i att skapa framtida försörjning och ny lönsam sysselsättning. Många företag har under lång tid använt för mycket av vinsterna till volymtillväxt, höga bonusar och bekvämlighet istället för att investera i att skapa framtida möjligheter.

Nu argumenterar de rika och etablerade för att samhället måste ge bidrag till att hålla liv i deras existerade företag – så att de kan fortsätta att göra vinst på det de redan gör. Den formen av protektionism ökar risken för en långsiktigt olycklig utveckling. I längden blir det mycket dyrt att försöka hålla liv i en verksamhet som inte längre är konkurrenskraftig.

Krisen indikerar dock att företagen tidigare totalt sett har investerat för lite i framtidsinriktade verksamheter. Därför finns det nationellt sett ett stort behov att investera ikapp. Eftersom de flesta företag nu knappast kan investera kan det vara viktigt att politikerna investerar rejält i att öppna upp utvecklingsmöjligheter för nya framtidsinriktade verksamheter. Det kan vara en form av hållbar protektionism att satsa det egna landets resurser på att aktivera den egna befolkningen i framtidsinriktade investeringar. Ordvalet protektionism är kanske fel – men det är viktigt att öppna upp för svenska satsningar på att skapa en mer hållbar resursförsörjning och ett förnyelseinriktat entreprenörskap i Sverige. Det är viktigt att aktivera den kunskap och arbetskraft som finns i att skapa framtidsinriktade affärsverksamhet. Är det en sådan investering som USA nu gör? Gör Sverige egentligen några sådana investeringar?

Sveriges politiker bör satsa på att förnya Sveriges näringsliv.

Läs mer:

/Reine Karlsson

Kunskapens värde

Det händer viktiga stora viktiga saker. Indien ordnade en hållbarhetskonferens som bland andra hade två nobelpristagare som talare. Det kan bidra till att Indien blir ett mer hållbart kunskapssamhälle

USA satsar på att använda kol-marknaden som verktyg för energieffektivisering.
Greenpeace försöker sprida djup förståelse kring att avfallet har stora potentiella värden.

I Sverige tycks politikerna vara mest intresserade av att hålla ner elpriset. Samtidigt finns det potential för förnybar energi, t ex för vindkraft och ännu mer för bioenergi

Vad kan vi göra för att få till en mer hållbar utvecklingsriktning på den pågående förändringen?

Läs mer:

/Reine Karlsson

Protektionism eller förnyelse

Politiska och ekonomiska stödåtgärder som hjälper företag att fortleva utan att de behöver förnya det de gör verkar knappast för en hållbar utveckling. Om politikerna försöker ordna ett lågt elpris för att de svenska industriföretagen inte skall behöva förändras är det en farlig utveckling.

Vi bör inte slösa med billig el. Det är mycket bättre att öka den affärsmässiga nyttan av den el-resurs som Sverige har till att tjäna så mycket pengar som möjligt så att vi kan satsa den förtjänsten i nya framtidsinriktade investeringar.

Stöd till att slippa förändras är farligt. Support för att försöka utveckla nya lösningar som kan ge nya högre mervärden är viktigt.

Sveriges politiker bör satsa på att förnya Sveriges näringsliv.

Läs mer:

/Reine Karlsson

Brytningstid

Vi lever i en brytningstid. World Social Forum betonar att det behövs handling för att skydda de fattiga.

DN:s Johan Schück skriver att årets Davosmöte inte har varit likt de tidigare. ”Denna gång har många av deltagarna varit mer sökande och reflekterande.” … ”Förre FN-chefen Kofi Annan tycker att Davosmötet har varit mer uppmuntrande än väntat. Han betonar att allt inte har handlat om finanskrisen, utan att man också har diskuterat klimatfrågor, fattigdomsbekämpning och läget i Afrika.”

När Muhammad Yunus and Grameen Bank fick fredspriset skrev Norska Nobelkommittén
 “Every single individual on earth has both the potential and the right to live a decent life. Across cultures and civilizations, Yunus and Grameen Bank have shown that even the poorest of the poor can work to bring about their own development.”  Det är viktigt att så många som möjligt får handlingsutrymme för att kunna investera i att förbättra sin framtid.
 
Förändring pågår, det är högkonjunktur för kompetenta förnyelseledare.

Läs mer:

/Reine Karlsson

Nya gröna jobb

Mona Sahlin skriver i SvD, bl a ”Smart energi för nya gröna jobb. I kampen mot klimatkrisen finns stora chanser att bryta jobbkrisen. Strategiska investeringar i miljöteknik och energismarta lösningar som räddar klimatet och möter arbetslösheten.”

 Jag kan inte bedöma hur mycket verklig substans det finns i Mona Sahlins tankar om en Ny färdriktning för Sverige. Det känns mer konkret när Andrew Burger beskriver hur Obamas Recovery and Reinvestment Act kan skapa 500 000 nya jobb inom den gröna sektorn. ”The stimulus package calls for the federal government to invest $69 billion in “shovel-ready” projects and initiatives that will create jobs and, among other things, result in a doubling of US renewable energy output”.

A total $25 billion is to be invested to put manufacturing workers into “green” sector jobs that would boost the economy and strengthen energy and national security while at the same time enhancing environmental protection and efforts to adapt to and mitigate climate change. Det verkar som om man i USA har en bättre förmåga att se positivt på förändring.

Omställning är svårt, men nationellt sett finns det en framsida i att krisen frigör arbetskraft. Det skulle vara roligt att se mer konkreta förslag hur den kapaciteten på ett bättre sätt kan användas för att skapa en mer hållbar framtid.

Läs mer:

/Reine Karlsson

Mångfald ger högre mervärde

Det kan vara mycket bra om vi lyckas använda restmaterial från skogen till att producera fordonsbränsle. Men det är viktigt att vi tänker långsiktigt.

Långsiktigt sett gör skogen mest klimatnytta om träet används till långlivade produkter och om skogen brukas på sådana sätt att marken blir allt bördigare och binder allt mer kol. Det är också viktigt att tänka på skogens stora estetiska värde, välfärdsekonomi, biologisk mångfald och klimattålighet.

Det är viktigt att försöka ta större nytta av Sveriges skogar och det finns stor potential. I ett land som Sverige ligger dock den allra största potentialen i att ta fram nya högkvalitativa produkter med verkligt högt mervärde. Högt mervärde har ofta koppling till speciella nischer och nyhetsvärde, så, det är viktigt att skapa handlingsutrymme för nytänkande entreprenörer. Högt mervärde är viktigt för att ge möjlighet till meningsfull utvecklande sysselsättning i Sverige. Volymproduktion kan etableras av alla finansiellt starka aktörer och globalt finns det stora arealer där det kan växa mycket snabbare än i Sverige. Om vi satsar på ett ensidigt och storskaligt sätt finns det risk att det går ut över mångfalden och skogsägarnas möjlighet att få bra betalt. Om vi tar ut mer biomaterial finns det risk att skogsmarken utarmas. Om Sverige lägger för stor del av utvecklingsresurserna på storskaliga teknikprojekt finns det risk att pengarna går till stora finansiella aktörer och att landsbygden blir mindre levande.

Ur ett bredare perspektiv bör vi också notera att det riskerar att bli brist på mat. Det är viktigt att vi arbetar på sådana sätt att vi ständigt ökar förmågan att ta allt mer högvärd nytta av det som skogen kan ge.

Dessutom ser det ut som om det kommer att växa bättre under en begränsad period och att det därefter blir mycket sämre. ”A basic – almost obscene – fact is that the higher temperatures will initially boost plant growth, due to their natural absorption of CO2. But this boost is going to be negligible compared to the loss of crop growth due to the higher temperatures (estimated at 20 to 40%).” Det vore illa om det svenska skogsbruket drabbades av liknande ”obscena” effekter.

Med tanke på den globala situationen är det viktigt att ta bästa möjliga nytta av marken. Sverige bör ta en ledarroll i att försöka skapa en mångfald av allt högre mervärden.

Mer information:

/Reine Karlsson

Klimat och förnyelse.

Bill O’Rilley, Fox news försöker förlöjliga tanken på klimatforskning FOX newsoch insatser för att reducera utsläpp av klimatgaser, som inslag i arbetet för att komma ur krisen.

Robert Bergqvist, bankens SEB:s chefsekonom, är också kritisk till klimatforsning som metod för att få fart på ekonomin och betonar att det viktiga är att få igång konsumtionen. SvD har också varit skeptiska till Obama och satsningar på att minska växthuseffekten. DN, DI och Veckans Affärer ser andra utmaningar, men de är mer konstruktiva.

De konservativa verkar inte förstå att det finns mycket stora behov av verklig förnyelse och att klimat-, energi- och miljöinformation ger viktig vägledning för investeringar i klok effektivisering. Det fungerar inte att försöka konsumera mer än man kan producera på ett hållbart sätt. Inte ens USA kan förvänta sig att andra länder skall fortsätta finansiera deras överkonsumtion.

Klimatintresset ger drivkraft och vägledning för framtidsinriktade investeringar.

Mer information:

/Reine Karlsson

Skogen är viktig

Bindningen av kol i skogar och mark är viktig för att dämpa växthuseffekten. Skogarna kan också ge en förnyelsebar resursproduktion som kan ersätta stora mängder fossila bränslen. Det ger ännu mer om vi använder trä som byggnadsmaterial istället för cement och stål, och om vi använder trä istället för alternativa material, t.ex. fossilbaserad plast. De skogsbaserade näringarna är också viktiga för Sveriges handelsbalans.

 

Samtidigt är dock viktigt att notera att det kommer många oroande signaler. Helgens storm i Frankrike har orsakat stora problem för den franska skogsindustrin. Gudun och Per kostade stora pengar och mycket besvär och lidande för det svenska samhället. Klimatforskarna ser allvarliga risker med att odla gran i Sydsverige.

Det är viktigt att vi utvecklar skogsbruket på ett hållbart sätt.

 

Läs mer:

/Reine Karlsson