Etikettarkiv: Global Green and Healthy Hospitals Network

Mycket på gång inom hållbar sjukvård i världen

Hållbar sjukvård är ett område som växer allt eftersom medvetenheten om sjukvårdens inverkan på miljön blir större. Få sektorer förbrukar så mycket resurser i form av elektricitet, kemikalier och mat som sjukvårdssektorn. Och eftersom kunskapen om miljöns inverkan på en mängd sjukdomar ökar så ökar även trycket på sjukvården att minska sin påverkan för att på så sätt leva upp till sin mission att göra människor friska, inte sjuka genom negativ inverkan på miljön.

I USA har ledande sjukvårdsorganisationer motsvarande 500 sjukhus gått med i Healthier Hospitals Initiative (HHI) ett nätverk som skaptas av Practice Greenhealth, Health Care Without Harm (HCWH) och Center for Health Design. De sjukhus som gått med i HHI har förbundit sig att under tre år förbättra hälsan hos patienterna och personalen genom att använda sig av den stegvisa HHI-guiden. Verksamheterna ska så långt som möjligt leva upp till nedanstående punkter för att minska sin miljöpåverkan:

  • Verka för ett engagerat ledarskap vad gäller hållbarhetsfrågor
  • Servera mat som är bra ur hälso- och miljöperspektiv
  • Minska energiförbrukning
  • Minska mängden avfall och öka återvinningen
  • Använda säkra kemikalier
  • Göra ”gröna” inköp

De kommande tre åren kommer HHI att samla information från de deltagande sjukhusen för att visa på vilken inverkan de olika åtgärderna haft på verksamheten, kostnader samt patienter och personals hälsa m.m.

Nyligen lanserades också Global Green and Healthy Hospitals Network (GGHHN) som är ett liknande nätverk fast på global nivå.  I likhet med HHI är målet med GGHHN att minska sjukvårdssektorns ekologiska fotavtryck och förbättra folkhälsan. Meningen är att sjukvårdsorganisationer ska samarbeta kring miljö- och hållbarhetsfrågor över gränserna för att öka genomslaget. De deltagande organisationerna kommer även att sätta mål på allt från hur de bygger till, vilka produkter de använder till hur de hanterar sitt avfall.

Och så får vi inte glömma de två stora konferenserna inom hållbar sjukvård som äger rum i år, CleanMed i Denver nu i april/maj samt CleanMed Europe i Malmö 26:e till 28:e september. Det är här man ska medverka om man vill få en överblick över de smartaste lösningarna och grönaste idéerna på området.

Läs mer:

/Marie Pettersson