Etikettarkiv: Global Reporting Initiative

Veckans begrepp: GRI – Global Reporting Initiative

GRI är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för hållbarhet ur alla tre perspektiven. Fokus ligger på att tillhandahålla ett ramverk för hållbar redovisning för företag och målet för arbetet är en globalt hållbar ekonomi.

Organisationen är nätverksbaserad. Ca 30 000 personer runt om i världen bidrar på olika sätt i arbetsgrupper kring ramverket och tillhörande dokument. En styrelse fattar de slutgiltiga besluten om arbetet och det finns även ett sekretariat i Amsterdam som stödjer arbetsgrupperna och styrelsen. Ramverket består av riktlinjer för redovisning av hållbarhetsarbetet i en organisation; G3.1 Sustainability Reporting Guidelines. Här finns angivet vad en redovisning av hållbarhetsarbetet bör omfatta inom både vad gäller ekonomi, sociala aspekter och miljöarbetet. Vad redovisningen ska omfatta bestäms av den nivå organisationen själv bestämmer att redovisa utifrån. De olika redovisningsnivåerna finns fastställda i GRI:s tillämplighetsnivåer, Application Levels. Ramverket anger principer för redovisningen som ska säkerställa kvaliteten på innehållet.

Utöver de övergripande riktlinjerna finns indikatorprotokoll, branschspecifika tillägg och tekniska protokoll som på detaljerad nivå anger hur mätningar ska ske av den påverkan som ska redovisas.

/Elin Dalaryd

Soft law – en lag att gosa med?

Image

”Soft law.” Plötsligt hör man det överallt. Men ”mjuk lag” – vad ska det betyda? Att det är som en lag, men snällare? Ja, det är väl ungefär så. Även om det kanske är lite missvisande att tala om lag i detta sammanhang överhuvudtaget. Det mest utmärkande för soft law är att det inte är bindande och tvingande på samma sätt som det som brukar kallas hard law. Det som finns i den blå lagboken är typiskt hard law – tänk brottsbalken eller miljöbalken – följer man inte vad som står, finns sanktioner som skadestånd eller fängelsestraff.

Många initiativ inom miljö och socialt ansvarstagande är just soft law. Där står ingen exekutiv stat bakom, utan man har i vissa fall kommit på andra sorters sanktioner för att få de som har skrivit på (frivilligt i de flesta fall) att uppfylla olika krav. FN:s Global Compact är ett typexempel. Skriver man under Global Compact åtar man sig att rapportera om de åtaganden man gör på miljö- och arbetsmiljö-fronten (allt utifrån tio principer som man ansett vara de viktigaste ur FN-konventionerna, som förvisso är bindande för de länder som skrivit under dem men som inte är bindande för företagen per se). Uppfyller man inte de rapporteringskrav som krävs, syns detta på Global Compact’s hemsida, vilket kan skada en verksamhets varumärke. Andra exempel är FN:s resolutioner och deklarationer. Till skillnad från FN:s konventioner har ingen stat skrivit under på att den ska se till att ingen som står under statens tillsyn bryter mot artiklarna, utan resolutionerna och deklarationerna kan ses som starka rekommendationer från FN. Men följer man inte rekommendationerna kan det resultera i politiska påtryckningar.

Varför vissa regelverk blir just mjuka har olika orsaker. I internationella sammanhang är det ofta för att vägen till en bindande överenskommelse är för svår och lång. Ibland tror man också att effekten kan bli större vid frivilliga förbindelser än vid tvingande. Men bara för att det är mjukt i början behöver det inte betyda att det alltid kommer att vara så. Soft law kan med tiden börja ses som ”customary law”, det vill säga sedvana – det som man förväntar sig att alla gör. Och när det finns berättigade förväntningar, kan också legala följder inträda. Eller så får den mjuka lagen plötsligt mer tyngd av att någon maktinstitution ställer sig bakom den och puttar den framåt mot en mer bindande framtid – som nu när regeringen beslutat att svenska statligt ägda företag måste redovisa enligt Global Reporting Initiative’s mjuka CSR-standard.

Soft law sätter exempel och möjliggör rättens utveckling på ett sätt som kanske inte skulle varit möjlig om man gjort en hård ändring direkt (ramaskri! motstånd! revolution!). Ibland, om man vill att bra grejer ska hända, precis som annars i livet, får man ta det lite soft helt enkelt. Och kanske gosa en aning.

/Anna Åkerblom

Bättre information om redovisande företag

Tips: Global Reporting Initiative har nu idagarna lanserat en ny internetbaserad databas som syftar på att ge en bättre överblick på hur företagen hållbarhetsrapporterar. På hemsidan finns det bland annat än sökmotor som tillåter användaren att leta upp information om vilka hållbarhetsindikatorer som företagen från en viss bransch valt att redovisa.

 

 

http://database.globalreporting.org/

/Hanna Savola