Etikettarkiv: GRI

Endagskurs CSR – ansvarstagande i praktiken

Nästa tillfälle för TEM:s uppskattade CSR – ANSVARSTAGANDE I PRAKTIKEN.

I början av våren, den 9 mars 2016, håller vi på TEM i vår populära endagskurs CSR – ansvarstagande i praktiken.

Kursen fokuserar på praktiska arbetsmoment inom CSR och ger verktyg och vägledning i hur man inleder ett CSR-arbete, vilka aspekter man bör fokusera på, hur prioriteringen sker och hur resultatet kan kommuniceras.

Ett axplock av ämnen ur kursen:

CSR – ansvarstagande i praktikenUtbildningen innehåller även arbetsmoment i form av gruppdiskussioner och workshops.

Pris: 4900 SEK ex.moms (läs om rabatter för medlemmar i CSR Skåne här >>). Lunch och fika ingår.

Det finns lediga platser kvar!

Till anmälan >>


AnnaKursledaren Anna Yelistratova är TEM:s CSR Specialist med en lång erfarenhet från arbete med hållbarhetsfrågor i olika verksamheter i Sverige, Danmark och Östeuropa. Hon håller även utbildningar och ansvarar för nätverket CSR Skåne. Anna är kommunikationsvetare med breda språkkunskaper och spetskompetens inom hållbarhetskommunikation och redovisning enligt GRI G4.


Kontaktinformation för frågor kring kursen:

anna.yelistratova@tem.se

0708 92 73 03

tem@tem.se

040 606 55 80

Vi ses den 9 mars!

GRI G4 – TEM:s utbildning den 23 september

GRIVi påminner om TEM:s utbildning Hållbarhetsredovisning enligt GRI G4 den 23 september!

Denna heldagskurs håller vi i våra lokaler i centrala Malmö mellan kl 09:00 och 16:00.

Under kursen kommer vi att gå igenom en rad nyckelaspekter av hållbarhetskommunikation, hållbarhetsredovisning, internationella riktlinjerna (ISO 26000, FN:s Global Compact, GRI) med fokus på den senaste versionen av GRI – G4. Kursmaterial innehåller många praktiska exempel och best-practice analys.

  • Varför ska man hållbarhetsredovisa?
  • Hur ska man hållbarhetsredovisa?
  • Vad ska man redovisa?
  • Hur granskar man redovisningen?

Dessa och många andra frågor kommer vi att besvara under kursen!

Anmäl dig redan nu – det finns några platser kvar. Och som vanligt får alla våra medlemmar 25% rabatt på utbildningen.

Praktisk information om utbildningen
Kurs Hållbarhetsredovisning enligt GRI G4
Dag och tid den 23 september, 09:00-16:00
Plats TEM, Stortorget 17, Malmö
Ordinarie pris 4 900 SEK
Medlemspris 3 675 SEK

Mycket att vinna på hållbarhetsredovisning i sjukvården

Ett av TEM:s viktigaste fokusområden är hållbar sjukvård. Ett utmärkt sätt att jobba med hållbarhetsfrågor i sjukvården är att hållbarhetsredovisa. Höll en utbildning om just hållbarhetsredovisning i sjukvården för en tid sedan och intresset för detta var stort. Detta är också ett område med stor förbättrings- och framtidspotential.

För den offentliga sjukvården finns det en mängd anledningar att redovisa. Men den viktigaste anledningen skiljer sig inte nämnvärt från andra typer av verksamheters. Det handlar helt enkelt om att stärka verksamhetens trovärdighet och därmed varumärke. En annan viktig anledning är att få ett verktyg för att driva hållbarhetsarbetet framåt. Redovisningsarbetet är ett kontinuerligt förbättringsarbete där själva redovisningen inte är det yttersta målet utan att nå ständiga förbättringar genom att sätta mål, följa upp prestandan på hela hållbarhetsområdet och vara öppen med sina utmaningar. Redovisningen blir också ett sätt att kommunicera sitt hållbarhetsarbete såväl externt som internt och på så sätt höja engagemanget hos medarbetarna.

De flesta som hållbarhetsredovisar väljer att göra det enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Genom att använda sig av dessa globala riktlinjer blir ens redovisning jämförbar med andra redovisningar över hela världen. Med de nya riktlinjerna för hållbarhetsredovisning, G4, ställs högre krav på att ha kontroll över sin leverantörskedja och sina leverantörers hållbarhetprestanda. Just inköp, leverantörsbedömningar/kravställningar och uppföljning är en stor utmaning, inte minst för sjukvården.

I Sverige är det än så länge rätt skralt vad gäller sjukvårdsrelaterade redovisningar. Södra Älvsborgs Sjukhus tog fram en redovisning för ett par år sedan och flera av Apoteksbolagen redovisar, men utöver detta finns det inte så mycket. Så för en driftig sjukvårdsorganisation som vill ligga i framkant så finns här alla möjligheter att profilera sig.

Tittar man i GRI:s databas med redovisningar hittar man som sagt inte mycket sjukvårdsrelaterat från Sverige. Vad man däremot finner är ett antal redovisningar från t.ex. Spanien och USA och t.o.m. Saudi Arabien! Kanske är det för att privata sjukhus i dessa länder känner en större press på sig att redovisa än den offentliga sjukvården gör här. För ett land som Sverige som ligger i framkant vad gäller hållbar sjukvård finns här ett område med betydande förbättringspotential.

/Marie Pettersson

Hållbarhetsredovisning – obligatorisk i Danmark och Norge och sannolikt snart även inom EU

Allt flera länder lagstiftar om redovisning av hållbarhetsprestanda för företag. Efter Danmark och Sverige (i Sverige finns det  än så länge enbart krav på statliga bolag) har nu också Norge tagit steget och lagstiftat om en redovisningsplikt. Lagen utgår precis som i Danmark ifrån principen ”comply or explain” dvs. berättar om ditt hållbarhetsarbete eller förklara varför du inte vill berätta.

Även på EU-nivå har man diskuterat att lagstifta om redovisning av hållbarhetsprestanda för det privata näringslivet. Just nu är ett förslag på en sådan lagstiftning ute på remiss i alla EU länder

Tanken bakom lagstiftningen  är att ge intressenterna en bättre inblick i företagens arbete och affärer och därmed att öka  transparensen i samhället.  Samtidigt tvingar lagstiftaren indirekt företaget  att arbeta med hållbarhetsfrågor. För vilket företag vill år efter år förklara offentligt att man inte vill redovisa sitt arbete? Varumärket mår inte särskilt bra av det i alla fall.

Både EU, Norge och Danmark rekommenderar företag att redovisa enligt det internationella ramverket GRI (Global Reporting Initiative) som i maj i år släppte en ny generation riktlinjer för hållbarhetsredovisning (G4) . Riktlinjerna uppmanar företag, precis som standarden för socialt ansvarstagande ISO 26000, att integrera hållbarhetsperspektivet  till företagets  kärnaffär. Detta för att säkerställa långsiktig lönsamhet samtidigt som man bidra till en positiv samhällsutveckling.

När det gäller företagens hållbarhetsarbete/CSR diskuteras ofta lagstiftning kontra frivillighet. Nu är det hög tid för företagen att komma igång med hållbarhetsarbetet om man inte vill bli ikappsprungen av lagstiftaren.

/Iris Rehnström

Stora förändringar i de nya riktlinjerna för hållbarhetsredovisning

Nu är de här, de nya riktlinjerna för hållbarhetsredovisning enligt GRI modell G4. Medan skillnaden mellan riktlinjerna G3 som kom 2006 och G3.1 som lanserades 2011, var relativt liten, har revideringen denna gång gjorts på ett mycket djupare plan. Tanken är att driva hållbarhetsrapporteringen framåt och få företag och andra verksamheter att i större utsträckning fundera kring var deras mest väsentliga påverkan verkligen ligger. Så här ser nyheterna ut i stora drag.

Man har rivit upp hela systemet med rankning av redovisningar i A, B och C-nivåer. Det betyder att det inte längre nödvändigtvis är bättre att redovisa så många indikatorer som möjligt. Istället ska man redovisa allt som klassas som väsentligt för verksamheten och dess värdekedja. Man säger att redovisningen antingen är ”i enlighet med” (in accordance with), riktlinjerna eller inte.

Betydelsen av väsentlighetsanalysen ökar därmed till att i ännu högre grad än tidigare bestämma vad som ska rapporteras då alla väsentliga aspekter ska redovisas. Och en väl genomförd, dokumenterad väsentlighetsanalys är nödvändig.

Det är dock inte kört om man inte kan redovisa alla väsentliga indikatorer. Men om data inte är tillgänglig för något som rankats som väsentligt måste dessa utelämnanden noga förklaras och riktlinjer för detta finns.

Till skillnad från tidigare riktlinjer ska hållbarhetsstyrning nu redovisas för varje aspekt, medan detta tidigare bara gjorts per kategori. Det är en ganska logisk utveckling då styrningen av olika aspekter inom en kategori kan variera mycket. Dock finns möjlighet att gruppera närliggande aspekter.

En nyhet är att man nu också ska beskriva leverantörskedjan och redovisa dess påverkan och vem som berörs. Detta är ett genomgående tema i redovisningen. Däremot måste man inte rita upp hur hela leverantörskedjan ser ut, något som var på förslag i ett av utkasten till nya riktlinjer.

Vad gäller olika typer av bestyrkande av redovisningen ser framtiden något oviss ut. GRI:s kontroller av redovisningsnivå kommer att finnas kvar tre månader till. I september ska en grupp sätta sig ned och bestämma hur detta ska hanteras i framöver. Troligt är att många även i framtiden vill ha en extern kvalitetsstämpel på sin redovisning.

Självklart har de nya riktlinjerna höjt en del kritiska röster. Mycket av kritiken handlar om att det kommer att vara betungande många indikatorer som ska redovisas, samt att det kommer att vara mycket tidsödande att göra bedömningar av konsekvenserna i värdekedjan. Mycket av denna kritik bottnar i att man inte till fullo förstått riktlinjerna. GRI:s tanke har alltid varit att redovisningen i sig ska utveckla organisationens hållbarhetsarbete. Det betyder att verksamheter som börjar redovisa kan lägga sig på en lägre nivå med luckor i redovisningen, bara man förklarar varför dessa finns och sätter fleråriga mål för att täppa till dem. På ett sätt kan man säga att det inte är redovisningen i sig som är värdefull utan den lärorika vägen dit.

Läs mer:

The G4 Guidelines   Global reporting Initiative (GRI)
Key Changes in Global Reporting Initiative’s G4   Triple Pundit
Reforming sustainability reporting: for and against   The Guardian

/Marie Pettersson

Veckans begrepp: stakeholder engagement/intressentengagemang

Begreppet stakeholder engement, eller intressentengagemang, är en viktig del av CSR-konceptet. Att engagera sina intressenter är till exempel ett krav om man hållbarhetsrapporterar enligt GRI.

I processen stakeholder engagement involverar företaget de aktörer som kan tänkas påverkas av företagets beslut eller kan vara betydelsefulla för implementeringen av dessa beslut. Det kan handla om allt från investerare, banker och försäkringsbolag till medarbetare, kunder, NGO:s och grannar. Genom en dialog med intressenterna undersöker man vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för dem. Till skillnad från traditionell kommunikation har stakeholder engagement som syfte att ge intressenterna en chans komma med egna infallsvinklar inför företagets beslut, inte att få dem att ta till sig ett färdigt kommunikationsbudskap eller att godkänna ett redan fattat beslut. De deltagande parterna måste ges möjlighet att påverka besluten och vara beredda att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra de beslut som nås genom stakeholder engagement.

Organisationen The Environmental Council har tagit fram tio principer som ska kunna användas för att skapa ett lyckat stakeholder engagement. Bland dessa återfinns inkluderade, transparens, oberoende och tillgänglighet. En fördel med stakeholder engagement är att företaget som använder sig av en sådan process kopplar ihop sin affärsverksamhet med samhällets behov och förväntningar och på så sätt skapar man en långsiktigt hållbar verksamhet, värde för ägarna/aktieägarna och får ökad trovärdighet.

/Elin Dalaryd

Veckans begrepp: GRI – Global Reporting Initiative

GRI är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för hållbarhet ur alla tre perspektiven. Fokus ligger på att tillhandahålla ett ramverk för hållbar redovisning för företag och målet för arbetet är en globalt hållbar ekonomi.

Organisationen är nätverksbaserad. Ca 30 000 personer runt om i världen bidrar på olika sätt i arbetsgrupper kring ramverket och tillhörande dokument. En styrelse fattar de slutgiltiga besluten om arbetet och det finns även ett sekretariat i Amsterdam som stödjer arbetsgrupperna och styrelsen. Ramverket består av riktlinjer för redovisning av hållbarhetsarbetet i en organisation; G3.1 Sustainability Reporting Guidelines. Här finns angivet vad en redovisning av hållbarhetsarbetet bör omfatta inom både vad gäller ekonomi, sociala aspekter och miljöarbetet. Vad redovisningen ska omfatta bestäms av den nivå organisationen själv bestämmer att redovisa utifrån. De olika redovisningsnivåerna finns fastställda i GRI:s tillämplighetsnivåer, Application Levels. Ramverket anger principer för redovisningen som ska säkerställa kvaliteten på innehållet.

Utöver de övergripande riktlinjerna finns indikatorprotokoll, branschspecifika tillägg och tekniska protokoll som på detaljerad nivå anger hur mätningar ska ske av den påverkan som ska redovisas.

/Elin Dalaryd

Utveckla din CSR-kompetens

Det finns fortfarande lediga platser på  endagskursen ”Hållbarhetsredovisning, vägen dit ” den 10 april 2012 och  på tvådagarskursen CSR, ansvarstagande i praktiken, 17-18 april 2012.

Kurserna tar avstamp i GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning  , resp. ISO 26000 (standard för socialt ansvarstagande) och deltagarna kommer att genomföra många praktiska övningsmoment.

Kurserna ges i TEM:s lokaler på Stortorget i Malmö. För mer information se  Utbildningsblad 2012-03 och CSR ansvarstagande i praktiken april 2012

Varmt välkomna

/Iris Rehnström

Presentationerna från CSR syd 2012

Den 15 mars 2012 hölls CSR syd för tredje året i Malmö. Bilder från konferensen finns i ett annat blogginlägg som du hittar i denna länk .

Videoinspelningar av alla talarnas presentationer kommer inom några dagar att finnas tillgängliga via csrsyd.se.

Nedan finns alla talarnas presentationer länkade:

CSR för småföretagare i Region Skåne, eller  i pdf-format Jessica Andersson, Region Skåne

– Ledarskap och hållbarhet i Malmö stad (inga slides, se video istället som läggs upp inom de närmsta dagarna) Katarina Pelin, Direktör Miljöförvaltningen, Malmö stad

Logistik och samhällsansvar i praktiken Maria Nilsson Öhman, Miljöchef DHL Global Forwarding Sverige

Företaget som skräddarsyr hållbarhetsarbetet, Jan Höjman, VD, Tailorstore

Don’t be Green, Be Seen, Carl-Henrik Monrad-Aas, Planner, Lost Boys International

CSR-data som konkurrensfaktor, Robin Melin, konsult, Xpicio

Företagssamarben för en hållbar konsumtion, Helena Markstedt, Generalsektreterare, Fairtrade Sverige

Greenpeace som företagsintressent, Patrik Eriksson, kampanjchef, Greenpeace Sverige-

Förändringsarbete och Grön IT, Dennis Jönsson, IT business driver, Nordea

Historien om den hållbara bärkassen, Johan Wahlström, grundare och VD, A Better Option Bag

Nästa steg inom TCO-certifiering av IT-produkter: CSR-krav, Gabriella Blomgren, Marknadschef TCO Development

Nästa generations hållbarhetsrapportering, Teresa Fogelberg, tf direktör, Global Reporting Initiative (GRI )

Miljöarbetets utveckling i byggbranschenÅse Togerö, Utvecklingsledare Miljö, Skanska

/Carl Höjman

Jobba med ekosystemtjänster i praktiken

2008 kom Corporate Ecosystem Services Review (ESR), ett verktyg för att hjälpa företag att analysera sitt beroende av och påverkan på ekosystemtjänster, samt identifiera affärsmöjligheter och hot. Nu har mer än 300 företag världen över använt sig av ESR för att inkludera ekosystemtjänster i ”core business”.

Området är dock fortfarande mycket nytt och trots hjälpmedel känner sig många osäkra på hur man egentligen integrerar ekosystemtjänster i befintliga affärssystem. För att ekosystemtjänster ska bli något självklart att ta ställning till när strategiska affärsbeslut tas, måste de på ett enkelt sätt kunna inkluderas som en av flera parametrar som följs upp och målsätts i verksamhetssystemet.

För att förtydliga ytterligare så har det nu kommit en ny publikation från World Resources Institute (WRI) ”Nature in Performance – Initial Recommendations for Integrating Ecosystem Services into Business Performance Systems”. Här beskrivs hur man kan använda sig av befintliga system och verktyg för att på ett smidigt sätt jobba med och rapportera om hur verksamheten förhåller sig till olika ekosystemtjänster.

De system/verktyg som beskrivs är t.ex. ISO 14 001, Global Compact och GRI:s riktlinjer. Dessutom kan ekosystemtjänster tas i beaktande vid livscykelanalyser. Det ges konkreta förslag på i vilka delar i verksamhetssystem etc som dessa frågor kan hanteras. Bra att konkretisera något som för många kanske fortfarande känns lite abstrakt tycker jag.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Käka frukost med TEM och prata CSR – 14 feb i Malmö

Den 14:e februari är det återigen dags för frukostmöte på TEM. Den här gången vänder vi oss till alla er som är nyfikna på hur det är att jobba med CSR. Vi informerar om den enkla vägen till ett värdeskapande CSR-arbete. Diskussionerna tar avstamp i ISO 26 000 och GRI:s riktlinjer. Vi bjuder på frukost. Välkommen med din anmälan!

Plats: TEMs lokaler på Stortorget 17 i Malmö, 1 trappa upp
När: 14:e februari, 8.00-9.30
Anmälan till Iris Rehnström på iris.rehnstrom@tem.se eller 0708-92 73 03

Amerikanska arméns hållbarhetsarbete

Tvärt emot vad man kanske lite fördomsfullt skulle kunna tro så jobbar den amerikanska armén aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Armén har nyligen publicerat sin tredje årliga hållbarhetsredovisning vilket numera sker enligt GRI:s riktlinjer. Det finns dessutom en order från presidenten (13514) som uppmanar federala myndigheter att hållbarhetsrapportera och här ligger alltså armén i framkant.

Rapporteringen har gjort det möjligt att mäta förbättringar och jobba mera strukturerat. Arbetet har så här lång lett fram till vinster som ökad återvinning, ökad livskvalitet, minskad energiförbrukning samt samarbete med lokalsamhällen.

Ett viktigt område armén jobbar med är att öka andelen förnyelsebar energi i verksamheten. Detta är på initiativ från försvarsdepartementet och kommer att vara en viktig drivkraft för utvecklingen inom cleantech-industrin i USA. Enligt en nyligen publicerad rapport kommer man att 2030 spendera 10 miljarder dollar årligen på enbart förnyelsebar energi. I dagsläget kostar energiförbrukningen försvarsdepartmentet 20 miljarder dollar. Av detta går 75% till bränslen och 25% till byggnader och infrastruktur.

Bland intressanta områden man tänker jobba vidare med är solenergi för båda permanenta och temporära byggnader. Man kommer också att jobba med utvecklande av bränsleceller samt biobränslen för arméns fordon. Sedan kan man ju alltid tycka att det med tanke på verksamhetens art blir en typ av CSR-washing hur och vad de än gör, men det får bli en annan diskussion.

Läs mer:

/Marie Pettersson