Etikettarkiv: industri

Företagsklimat

Klimatdebatten är inte lika het längre. Efter att ha varit den stora nyheten under större delen av 2009 är inte rubrikerna lika stora som förra året och de förekommer inte lika ofta heller. Det kanske inte är så konstigt med tanke på det fokus och de förväntningarna som ställdes på klimatmötet COP15 i Köpenhamn. Detta skall sedan relateras till det magra resultat som verkligen åstadkoms. Världens politiker var tydligen inte redo för en stor bindande överenskommelse. (Man kan fråga sig om de någonsin kommer att bli det.)

Jag som är ute och träffar många företag har lagt märke till att flera av dem numera har mycket ambitiösa målsättningar med att minska sina klimatpåverkande utsläpp. Till en början var det bara de största företagen som nämnde sina ambitioner på området men det har nu spridit sig till små- och medelstora företag också. Det har tagit lite tid men när frågan nu verkligen har spridit sig i företagsvärlden och ledningarna verkligen insett allvaret och långsiktigheten i ämnet så har de beslutat sig för att agera. De flesta har målsättningar på att minska utsläppen med 20-50% till 2015-2020 och jag tror att de kommer att uppnå de målen.

Anledningen till min optimism är att företagen gjort en liknande resa tidigare. På 70- och 80-talen fick industrin mycket kritik för de utsläpp som gjordes till luft och vatten. Det tog en stund, men de seriösa företagen tog tag i frågan på 80- och 90-talen och då åstadkoms stora reduktioner. Problemet har inte helt försvunnit, men stora förbättringar har skett. När nu företagen ägnar samma fokus åt klimatutsläppen så tror jag därför att de kommer att lyckas, bara det finns ett fortsatt tryck på dem att agera. Det trycket bör vara en kombination av lagar och tillsyn; konsumentkrav samt ekonomiska incitament.

Att resultatet kommer att bli reduktion i Sverige är jag övertygad om men det finns tyvärr en risk att en del av besparingarna sker genom flytt av verksamheter. Hur allt skall mätas och rapporteras är en annan fråga som är värt ett eget långt blogginlägg.

Markus Paulsson

Flytt av svensk industri

Den senaste tiden har jag mötts av nyheten att flera Svenska industrier i mitt närområde ska flytta utomlands. På många sätt är det en tråkig utveckling inte bara för dem som blir arbetslösa i Sverige utan också för miljön. Eftersom jag har sett flera av dessa företag från insidan vet jag att det där bedrivs ett seriöst och fungerande miljöarbete. Jag kanske är fördomsfull, men jag tror inte det blir bättre för miljön om tillverkningen flyttar till Estland eller Malaysia. Jag tvivlar inte på att arbetena behövs där också men med största sannolikhet tar man mindre hänsyn till miljö och arbetsmiljö i låglöneländer.

I dessa tider av finanskris kan man tycka att det inte är konstigt att företag omstruktureras, men i dessa aktuella fall är personalen mycket förvånade eftersom deras företag går med vinst även i år. I åtminstone ett av fallen är orsaken till flytten att koncernens andra fabriker i Europa går dåligt och då väljer man att lägga ner tillverkningen i Sverige eftersom det är enklast. Då jag inte är ekonom har jag svårt att förstå logiken i att lägga ner den lönsamma delen och förlägga verksamheten där man har problem med lönsamheten. Kanske någon kan förklara det för mig?

/Markus Paulsson

Verktygsmaskiner i industrin onödigt stor elförbrukare

Vi på TEM har många kunder i industrin och vi genomför bla revisioner, lagefterlevnadskontroller och hjälper till med utbildningar och miljöledningssystem. Ofta kommer frågan om produktionsmaskiner och svårigheten att stänga av dem upp som en fråga när vi är ute. Enligt Ny Teknik är en femtedel av livscykelkostnaden, sett under en tioårsperiod, för en verktygsmaskin elkostnader och elpriserna kommer enligt många bedömare att bli högre i framtiden. Problemet är många gånger att maskinerna inte är konstruerade för att kunna stängas av på ett enkelt sätt. Oljor måste hållas varma och liknande för att uppstarten ska gå snabbt och smidigt.

Eberhard Abele vid tyska institutet för produktionseffektivitet PTW pekar på att en modern femaxlig verktygsmaskin förbrukar 44000 kWh el per år. Men bara 63 procent av energin används för direkt metallbearbetning. /Ny Teknik

Här borde det finnas en stor potential för de leverantörer som kan leverera maskiner med låg energiförbrukning eller modifiera gamla så att man kan stänga av dem på ett enkelt sätt. Tyvärr prioriteras i många företag endast insatser med mycket kort återbetalningstid, så även om det är lönsamt att spara energi, så måste det vara lönsamt tillräckligt snabbt. Så frågan är hur vi ska få företagen att göra lönsamma investeringar som gynnar miljön, även när återbetalningstiden för investeringen blir några år?

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Erfarenheter från utsläppshandelns vardag

Som verifierare av utsläppsrapporter i den befintliga utsläppshandeln så är jag en varm anhängare av systemets potential och grundtanke. Sen finns det alltid barnsjukdomar och en del av dem har vi fått leva med den första handelsperioden 2005-2007 som nyss avslutats. En sådan var att man delade ut så mycket utsläppsrätter att de under hela 2007 varit i princip värdelösa, priset har legat på 1-3 kr/ton CO2. En annan att regelverket har varit så strikt med detaljerna på vissa områden att det blivit orimligt, speciellt för mindre anläggningar som bara används som spetslast inom fjärrvärmsektorn. Att räkna snäva osäkerheter (ofta kring 4,5%) på mängder under några hundra lite eldningsolja kan kännas orimligt men skulle göras. Vi verifierare ska intyga att 1. anläggninen följer sina tillstånd för utsläpp av koldioxid enligt Länsstyrelsens beslut, 2. den utsläppssiffra som verkamhetsutövaren presenterar är sann, att vi förstår hur de räknat fram den och 3. verksamheten har ett bra kvalitetssystem kopplat till sifferhanteringen.

Nu har vi från 1 januari en ny handelsperiod som ska pågå till 2012 och förutsättningarna är förändrade. Tilldelningen är minskad med ca 10 % för svensk industri och fjärrvärmesektorn fick ingen tilldelning alls. Detta kommer skapa en ökad efterfrågan och priset ligger idag på Nordpol på 20-25 euro/ton CO2. Det medför en ökad kostnad för eldningsolja med knappt 1 kr/liter. Kanske inte någon dramatisk höjning men tillräcklig för att påverka kalkyler om bränslen och omställningen från olja har kommit långt. Regelverket ger nu även verksamhetsutövaren möjlighet att ansöka om lättnader i kontrollen i form av ett nytt tillstånd där nya föreskrifter får tillämpas. Detta kommer tillämpas av väldigt många små anläggningar, länsstyrelserna jobbar nog hårt med att bemöta dessa för stunden. Vi verifierare har försökt påverka så att man ska ha lättnader för små utsläpp och tänkt oss upp till några m2 olja men EUs gräns för förenklade regler kom att hamna på 25 000 ton CO2 vilket motsvarar knappt 10 000 m3 olja så detär rätt stora anläggningar. Samtligt skärps vissa regler för anläggningar över 500 000 ton CO2 vilket är rimligt. Till exempel får deras mått av ”strulfel” i framtiden bara vara 2 % mot tidigare 5 %.

Att nu lägga tid och kraft på att granska små verksamheters utsläpp från 2007 utifrån det gamla petiga regelverket kan kännas omotiverat men alterntiv saknas. Vi vet att 2007 års utsläppshandel var ointressant ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi vet även att många anläggningar kommer att få betydligt lättare i framtiden då nya tillstånd beviljas. Nya reglerna ger en möjlighet att utföra granskningen på distans vilket kan vara rimligt i många fall men riskerar att bli snarare regel än undantag eftersom verifieringen är en tjänst som måste köpas in och ”alla” tar den billigare utföraren.

Riktigt intressant är det dock att följa utvecklingen efter 2012. Vi vet idag i princip ingenting med säkerhet om utsläppshandelns utveckling efter denna handelsperioden. Kyoto tar slut och förhoppningsvis kan mötet i Köpenhamn 2009 ge resultat. Ska vi få full nytta av utsläppshandeln vill det till att industrin upplever att systemet är stabilt och förutsägbart. Tänk själv om du funderar på att bygga en ny stor industri- eller fjärrvärmeanläggning, hur ska man kunna räkna på livscykelkostnad när spelregler efter 2012 saknas på detta området?

Nu pågår i EU en översyn av det direktiv som reglerar handeln. De förändringar som blir resultatet av översynen kommer att påverka hur systemet ska utvecklas efter 2012. EG-kommissionens väntas (enligt energimyndigheten) offentliggöra sina förslag till ändringar i direktivet i januari 2008 . Jag har ännu inte sett dessa men ser fram emot allt som kan bidra till att framtiden blir tydligare för de som påverkas av handeln. Utsläppshandeln är ett kraftfullt verktyg och rätt använt påverkar det verksamheter till en omställning med bibehållen konkurrenskraft. Tyvärr är vi inte där för stunden utan verifieringen av 2007 års utsläpp känns som en parentes som vi verifierare bara ska ta oss igenom. Riktigt spännande är det sen att följa utsläppshandelns utvidgning till flyg 2011, sjöfart därefter och på sikt alla transportslag. Där finns den riktiga utmaningen i att komma bort från oljeberoende men det återkommer jag till en annan dag…

/Annika Balgård