Etikettarkiv: IPPC

Veckans begrepp: IPPC-direktivet

Redan vid början av 1980-talet började man inom EU diskutera en samordnad internationell lagstiftning för att förebygga och begränsa industriella föroreningar. År 1993 lade EU-kommissionen fram ett förslag till det som idag kallas IPPC-direktivet, vilket är en förkortning för Integrated Pollution Prevention and Control. Sedan dess har direktivet ändrats vid fyra tillfällen och är idag konsoliderat i direktiv 2008/1/EG.87.

Direktivets verkan innebär att varje medlemsstat får införa strängare regler i sin egen nationella lagstiftning, vilket i Sverige återfinns i 2 och 3 kapitlet av Miljöbalken.

De verksamheter som berörs är industrier och jordbruk med särskilt hög föroreningspotential, exempelvis energiproducenter, metallindustri, kemisk industri, avfallshantering och djuruppfödning. Direktivet kräver att dessa verksamheter beviljas ett tillstånd som innebär att vissa miljökrav uppfylls. Det är sedan upp till respektive tillståndshavare att ansvara för att leva upp till kraven genom förebyggande arbete och utsläppsminimerande åtgärder. Ett beslut innehåller konkreta krav på bland annat utsläppsgränsvärden, skyddsåtgärder för mark och vatten, åtgärder för hantering av avfall, åtgärder vid läckor eller andra störningar, utsläppskontroll samt generellt en hänvisning till miljöbalkens allmänna hänsynsregler i fråga om hushållning med energi, resurser och avfall. Myndigheten grundar sina krav i tillstånden på principen om bästa tillgängliga teknik (BAT), samt tillhörande branschspecifika dokument som tagits fram som vägledning, kallade BREFs.

Ansökan om tillstånd görs direkt till behörig myndighet i landet. I Sverige är denna myndighet den länsstyrelse vilken ansvarar för tillsyn av ansökande verksamhet. I Sverige krävs att de verksamheter som idag har tillstånd baserade på miljöskyddslagen (senare ersatt av miljöbalken år 1999) behöver förnyas senast 2009 för verksamheter med särskild betydelse samt senast 2015 för övriga verksamheter.

/Elin Dalaryd

Klimathotet – ännu allvarligare än förväntat?

Enligt dagens Sydsvenska (Expert varnar för snabb ökning av växthusgashalter) varnar IPPC arbetsgrupps- ordförande Chris Fields för att utsläppen av växthusgaser accelererar fortare än vad man har trott. Detta beror delvis på att länder som China och Indien har ökat sina CO2-utsläpp kraftigare än beräknat samtidigt som tidigare kolsänkande ekosystem såsom ekosystem inom permafrostområdet har börjat ge extratillskott CO2 till atmosfären. Speciellt avsmältningen i Arktis kommer enligt Fields frilägga stora områden som under permafrosten har lagrat ca 1000 miljarder ton kol i marken! 

För att förklara och sätta dessa siffror i sitt sammanhang gör Fields en kuslig jämförelse. Sedan den industriella revolutionen har vi genom förbränning av fossila bränslen ”bara” släppt ut sammenlagt 350 miljarder ton!!! Enligt Fields måste IPPC:s prognoser justeras uppåt både ang. utsläpp växthusgaser och dess effekter!

Känns verkligen dags för livstilsförändringar! Skall ta mig själv i kragen och sluta shoppa alla dessa onödiga prylar som man inbillar sig att man absolut måste ha. Vad har egentligen hänt med Marrakesh – processen? Man har inte hört talas om hållbar konsumtion på länge.

/Iris Rehnström