Etikettarkiv: ISO 26000

TEM samarbetar med Miljöaktuellt kring utbildningar

Nu samarbetar TEM med Miljöaktuellt, Sveriges största miljötidning som bevakar allt inom miljö och hållbar affärsutveckling. TEMs Marie Pettersson och Anna Yelistratova kör igång 29-30 januari 2014 med kursen CSR – ansvarstagande i praktiken i Malmö.

Intresset för CSR ökar hos företag, och det blirmiljoaktuellt uppenbart att kunskaper inom CSR ska finnas på olika nivåer och olika avdelningar. Vi har skräddarsytt utbildningen till personer som behöver en grundläggande CSR utbildning som avstamp inför framtida arbete och som idag jobbar i företagsledningen, inköp eller har andra uppdrag som involverar praktiskt arbete med CSR-frågor både inom privata och offentliga organisationer.

kursledare

CSR – ansvarstagande i praktiken är en baskurs som ger grundläggande kunskaper inom CSR, ifrån internationella ramverk och normer till företagsanpassade CSR projekt och handlingsplaner. Några andra stolpar som vi tar upp inom kursen:

kursledare2

 • drivkrafter
 • inflytandesfär
 • intressentanalys
 • intressentdialog
 • väsentlighetsanalys
 • CSR-strategi
 • uppförandekod och dess implementering
 • CSR i leverantörskedjan
 • hållbarhetskommunikation, intern och extern
 • hållbarhetsredovisning

Och självklart innehåller utbildningen många intressanta diskussioner och workshops!

Mer info kring kursens program och kontaktuppgifter finns här. Anmäl dig här.

Hållbarhetsredovisning – obligatorisk i Danmark och Norge och sannolikt snart även inom EU

Allt flera länder lagstiftar om redovisning av hållbarhetsprestanda för företag. Efter Danmark och Sverige (i Sverige finns det  än så länge enbart krav på statliga bolag) har nu också Norge tagit steget och lagstiftat om en redovisningsplikt. Lagen utgår precis som i Danmark ifrån principen ”comply or explain” dvs. berättar om ditt hållbarhetsarbete eller förklara varför du inte vill berätta.

Även på EU-nivå har man diskuterat att lagstifta om redovisning av hållbarhetsprestanda för det privata näringslivet. Just nu är ett förslag på en sådan lagstiftning ute på remiss i alla EU länder

Tanken bakom lagstiftningen  är att ge intressenterna en bättre inblick i företagens arbete och affärer och därmed att öka  transparensen i samhället.  Samtidigt tvingar lagstiftaren indirekt företaget  att arbeta med hållbarhetsfrågor. För vilket företag vill år efter år förklara offentligt att man inte vill redovisa sitt arbete? Varumärket mår inte särskilt bra av det i alla fall.

Både EU, Norge och Danmark rekommenderar företag att redovisa enligt det internationella ramverket GRI (Global Reporting Initiative) som i maj i år släppte en ny generation riktlinjer för hållbarhetsredovisning (G4) . Riktlinjerna uppmanar företag, precis som standarden för socialt ansvarstagande ISO 26000, att integrera hållbarhetsperspektivet  till företagets  kärnaffär. Detta för att säkerställa långsiktig lönsamhet samtidigt som man bidra till en positiv samhällsutveckling.

När det gäller företagens hållbarhetsarbete/CSR diskuteras ofta lagstiftning kontra frivillighet. Nu är det hög tid för företagen att komma igång med hållbarhetsarbetet om man inte vill bli ikappsprungen av lagstiftaren.

/Iris Rehnström

Tredje årets lärdomar från konferensen CSR syd

194 personer deltog på CSR syd 2012. Detta är fler än de tidigare åren, 2010 och 2011. Med andra ord växer detta evenemang och intresset för CSR frågan likaså. Därför har TEM bestämt sig för att arrangera konferensen även 2013: den 13 mars i Malmö!

(klicka på nedanstående bilder för att förstora dem)

Många ansikten var nya på konferensen, och en hel del kände vi igen sedan tidigare år. Återkommande gäster är alltid ett bra omdåme, och att 84,9 procent av deltagarna var nöjda eller mycket nöjda visar på att årets konferens höll måttet, trots att siffrorna är något lägre än efte 2011 års konferens. Procentsatserna kommer från den enkätundersökning som 66 deltagare på konferensen fyllt i. Stort tack till alla som hjälpt till att fylla i enkäten! Nedan följer en sammanställning över resultaten. Vi som arrangerade konferensen har fått mycket bra input inför nästa år, och kommer göra en del mindre ändringar i upplägg, programinnehåll och praktiska detaljer. I det stora hela kommer dock konferensen likna tidigare års versioner, då konceptet fortfarande är mycket uppskattat.

Det var en bred blandning av sektorer och branscher närvarande på konferensen, i alla fall bland de deltagare som besvarade enkäten:

Ett av syftena med en mötesplats med så bred agenda är just att möjliggöra för folk från olika branscher och sektorer att mötas, diskutera CSR och hitta knutpunkter i varandras arbete med frågorna. Därför är det extra roligt att se ett så många olika färger som i diagrammet ovan.

22,6 procent av de besvarande personerna arbetar i mikroföretag med 1-9 anställda. 9,4 procent i småföretag, 26,4 procent i medelstora företag och 41,5 i stora företag/organisationer. Uppdelningen är mycket snarlik den från 2011 års konferens. Se enkätresultat från förra året här.

De flesta som besvarade enkäten representerade organisationer som inte bara inlett arbetet med CSR, utan tagit steget vidare till ”utvecklingsfasen”. Många svarade dock även att de befinner sig i inledningsfasen. Några självsäkra individer har svarat att de uppnått en mogen fas i sitt CSR-arbete, vilket både är glädjande men samtidigt ställer en del frågetecken. En mogen fas, betyder det att man inte kommer fortsätta att utveckla sitt arbete med samhällsansvar, eller att man helt enkelt kommit så långt att man ser CSR som en integrerad och självklar del av organisationen? Troligen och förhoppningsvis syftar de besvarande på det senare alternativet. År 2011 visade motsvarande fråga på en liknande svarsfördelning. Staplarna visar det absoluta antalet som valt att besvara ett alternativ.

De besvarande ansåg till allra högst andel att ledningen i deras organisation äger CSR-frågan. Nästan lika vanligt är det att CSR-frågan ägs av avdelningen för miljö/kvalitet/arbetsmiljö. Dock är det tydligt att ägandeskapet kan skiljas åt från organisation till organisation. Förra året såg svarsfördelningen mycket snarlik ut. Diagrammet  nedan visar absoluta antalet svar per alternativ.

Inom vilket/vilka områden verkar din organisation huvudsakligen? Det absolut vanligaste svaret blev ”Miljö”, precis som förra året. Diagrammet visar absoluta antalet svar per alternativ.

Att bidra till en hållbar samhällsutveckling var det breda alternativ som allra flest valde att svara på frågan: Vilka är de främsta orsakerna till att er organisation arbetar med CSR? Förra året var fördelningen jämn mellan  ”ett stärkt varumärke” och ”att bidra till en hållbar samhällsutveckling”. Detta året var alltstå ett stärkt varumärke inte lika viktigt. Diagrammet nedan visar absoluta antalet svar per alternativ.

Utav 59 besvarande arbetar 19 procent av de representerade organisationerna med ISO 26000. 59 procent gör det inte, och cirka 22 procent vet inte vad ISO 26000 är eller om deras organisation jobbar med standarden. Diagrammet visar de absoluta antalet svar per alternativ. Jämfört mot förra året ser fördelningen ungefär likadan ut.

/Carl Höjman

Utveckla din CSR-kompetens

Det finns fortfarande lediga platser på  endagskursen ”Hållbarhetsredovisning, vägen dit ” den 10 april 2012 och  på tvådagarskursen CSR, ansvarstagande i praktiken, 17-18 april 2012.

Kurserna tar avstamp i GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning  , resp. ISO 26000 (standard för socialt ansvarstagande) och deltagarna kommer att genomföra många praktiska övningsmoment.

Kurserna ges i TEM:s lokaler på Stortorget i Malmö. För mer information se  Utbildningsblad 2012-03 och CSR ansvarstagande i praktiken april 2012

Varmt välkomna

/Iris Rehnström

Social hållbarhet- allt högre upp på företagens agenda

Trots att det inte finns en enhetlig definition för social hållbarhet är man i vårt samhälle ganska överens om att det sociala perspektivet (inom ramen för hållbar utveckling) är mycket viktigt och behöver adresseras både inom offentlig och privat sektor.

Företagen har inom ramen för sitt CSR-arbete (utöver det som lagen kräver) fått upp ögonen för det sociala perspektivet. Man arbetar aktivt med att förbättra medarbetarnas trivsel och välmående, man börjar bli alltmer medveten om vikten av en inkluderande arbetsorganisation som präglas av mångfald och icke diskriminering och företagen börjar ställa sociala och etiska krav på sina leverantörer.

En trend kan också ses i att kommuner tar initiativet till ett samarbete med företag kring sociala samhällsfrågor som t.ex. arbetslöshet, diskriminering och utanförskap. Kommuner har ett uppdrag och intresse att minska arbetslösheten och utanförskap och företag kan hjälpa till genom att erbjuda personer som står utanför arbetsmarknaden praktik och/eller anställning. På sådant sätt kan företag rekrytera arbetskraft samtidigt som de bidrar till att lösa ett samhällsproblem. Tanken är att dessa samarbeten utmynnar i en win-win situation där företag får utbildad och lojal personal som på ett värdeskapande sätt kan bidra till att uppnå organisationens mål. En mångfaldig arbetsorganisation har många fördelar såsom information om preferenser som kan bidra till att utveckla företagets produkter och tjänster så att de passar flera kundgrupper, ökad kreativititet genom inhomogent sammansatta arbetsgrupper mm.

På sistone har även ett flertal EU projekt dragits igång som bl.a. genom att involvera och kompetensutveckla företag i CSR och mångfaldsfrågor skall bidra till att minska arbetslöshet och olika former av diskriminering i samhället. Ett sådant projekt är STARK som TEM har förmånen att stå för CSR-kompetensen i. Projektet fokuserar på att få unga som, på grund av olika anledningar under en längre tid, har stått utanför arbetsmarknaden i arbete. För mer information om Stark se http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Sydsverige/STARK—Sakerhet-trygghet-arbete-resurs-och-kompetens/

Avslutningsvis kan konstateras att social hållbarhet står högt upp på agendan både inom det privata näringslivet och inom den offentliga sektorn och ISO 26000: s (standarden för socialt ansvarstagande) CSR-rekommendationer har gett ytterligare skjuts åt denna spännande utveckling.

/Iris Rehnström

 

 

EU:s nya strategi för CSR 2011-2014

Äntligen har EU antagit sin nya ”Strategi for CSR”. Det har vi väntat på sedan i början av året.

EU poängterar vikten av arbetet för Europas konkurrenskraft, samtidigt som företagens ansvar att skapa ”shared value” dvs. värde för både organisationen och samhället, tydliggörs.

Dokumentet nämner även standarden för socialt ansvarstagande ISO 26000, Global Compacts 10 ansvarsprinciper, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och de internationella uppförandenormer som bas för allt arbete med företagets ansvarstagande.

I sin nya strategi har EU även uppdaterat sin definition av CSR. EU definitionen är numera mer uttömmande och säger bl.a. följande:

”To fully meet their  corporate social responsibility, enterprises should have in place a process to integrate social, environmental, ethical, human  rights and consumer concerns into their business operations and core strategy in close collaboration with their stakeholders, with the aim of:
– maximising the creation of shared value for their owners/shareholders and for their other stakeholders and society at large;
– identifying, preventing and mitigating their possible adverse impacts.

Läs mer: EU strategi  for CSR 2011-2014  

/Iris Rehnström

Spännande höst för TEM

Tillbaka på jobbet och den fulla inkorgen efter en lång och blöt sommar. Vi på TEM har en spännande höst framför oss med massor av intressanta projekt och händelser. Trots lågkonjukturer och hot om finansiell härdsmälta i världsekonomin tuffar vi vidare och växer konstant, vilket naturligtvis är mycket kul. Några av de saker som ligger framför oss:

 • Det är i år 30 år sedan organisationen TEM bildades 1981. TEM omvandlades till stiftelse 1984. Så beroende på hur man räknar fyller vi både 30 och 27 år i år. Något vi naturligtvis ska fira på något sätt.
 • Vi är mitt i en rekryteringprocess och förhoppningsvis kommer vi bli fler TEM:are under hösten, vilket verkligen behövs.
 • I september flyttar vi till nya lokaler på Stortoget i Malmö. Vi har helt enkelt växt ur våra nuvarande lokaler på de 3 år vi funnits på Klostergatan i Lund.
 • Vårt utbildningsprogram är bättre än någonsin, se alla våra utbildningar här: http://www.tem.se/utbildning/oppna-utbildningar-i-vara-egna-lokaler-i-lund Glöm inte heller att alla våra utbildningar kan bokas som internutbildningar.
 • Vi kommer att arbeta mycket med konferensen CleanMed Europe som vi arrangerar nästa höst med bla HCWH och Region Skåne: www.cleanmedeurope.org Vi hoppas på 500-800 deltagare från hela världen.
 • Vi har redan 6 talare klara för konferensen CSR syd den 15 mars nästa år. Bla Skanska, Malmö Stad, Greenpeace, Fairtrade och Tailorstor. www.csrsyd.se Boka datumet i kalendern redan nu! Vi hoppas på 250 deltagare på Hilton den 15 mars.
 • Vi ska delta i ett intressant EU-projekt kring CSR som kommer sluka många timmar i höst.
 • Vi arbetar mer och mer internationellt och i höst har vi uppdrag bla i Polen, Belgien, Danmark och eventuellt även i Ryssland, Storbrittanien och USA.
 • Den 28 september har vi heldagsträff med våra 3 miljönätverk på Frostavallen i Höör (mitt i Skåne av rättviseskäl) http://tem.se/media/files/Inbjudan_28sep_2011.pdf Det finns fortfarande möjlighet att gå med i våra nätverk.
 • I början på september åker vi alla på TEM till Rugen på planeringsresa och ska bla lära oss ännu mer om att arbeta i projekt och projektledning.
 • Vårt nya lagbevakningssystem är klart och alla kunder ska flyttas över under början på hösten.  www.lagledning.se 
 • Vi är i slutfasen av projektet www.sustainablehealthcare.se som ska avslutas i december.
 • Vi har uppdrag inbokade för globala koncerner, stora som små företag, statliga myndigheter, tjänsteföretag, kommuner, NGO:s, landsting och regioner.

Dessutom ska vi bygga ledningssystem i flera olika sifferkombinationer (9001-14001-26000-OHSAS), coacha ledningsgrupper i CSR, söka miljötillstånd, genomföra utbildningar, delta i EU-projekt, skriva rutiner, genomföra revisioner och lagefterlevnadskontroller, skriva hållbarhetsredovisningar och granska hållbarhetsredovisningar, hålla nätverksträffar, skriva artiklar, leda projekt, ta fram EU-lagstiftning, sitta i paneler, föreläsa, göra intressentanalyser, skriva rapporter, sitta i styrelser, göra riskanalyser osv. Så det är bara för oss att kavla upp armarna och ta tag i höstens alla uppgifter. Glöm inte att kika i vårt kalendarium med jämna mellanrum så du inte missar några av våra intressanta kurser, konferenser och andra event: http://tem.se/om/kalendarium

Du vet väl om att du kan följa oss på Twitter (@marieattem och @danielattem även på @csrsyd och @cleanmedeurope är det vi som twittrar), Linkedin och på Facebook? Nu har vi följt med evolutionen och finns även på Google +. Jag frågade en insatt kompis för ett tag sen om vad som kommer efter Twitter och hans svar stämmer väl överrens med bilden till höger!

/Daniel Eriksson

TEM:s kommande utbildningar

Planeringen av utbildningar inför hösten 2011 och våren 2012 är lagd. Alla kurser genomförs i mindre grupper och med många praktiska moment. Allt för att deltagaren ska få så goda kunskaper som möjligt inom det område han/hon ska jobba med. Fullständig information om kurser och anmälan finns här.

TEM erbjuder flera utbildningar inom miljöområdet, det finns något för alla. Miljörevisionskursen syftar till att utbilda interna miljörevisorer. Utbildningen ”Vad lagen kräver – Miljölagstiftning i praktiken” riktar sig till den som vill känna sig säker på att deras verksamhet lever upp till lagens krav. Mer allmänna kurser finns också, till exempel ”Att engagera i miljöarbetet”, för den som tycker att det är svårt att få gehör för miljöfrågor hos ledning och medarbetare.

För privata företag och offentliga verksamheter som vill jobba med socialt ansvarstagande finns kurserna ”CSR- ansvarstagande i praktiken” och ”Hållbarhetsredovisning-vägen dit”.

Observera att samtliga kurser även går att boka som interna utbildningar!

Läs mer om de öppna utbildningarna här.

TEM erbjuder också skräddarsydda utbildningar, anpassade efter just din organisation. Läs mer om dessa utbildningar här.

/Cecilia Holmgren

 

 

Region Skånes intryck från CSRsyd 2011

I en artikel på Region Skånes hemsida sammanfattar Anna Teresia Berg intrycken från konferensen CSRsyd.

Vi på TEM ser verkligen fram emot att arrangera ännu en lyckad konferens den 15 mars 2012. Efter att ha läst utvärderingen av konferensens deltagare (se tidigare bloginlägg) så har vi goda utsikter att skapa stort mervärde för de som deltar nästa år. Vi tar löpande in idéer och tips på talare inför nästa år, så hör gärna av er till oss med input!

/Carl Höjman

CSR arbetet i södra regionen

CSR syd-konferensen som gick av stapeln den 9 mars blev en stor succé. Enligt en uppföljning som TEM har gjort (mer info inom kort…) var 99% av deltagarna nöjda med konferensen! Det är inte dåligt med tanke på vilken blandad skara som hade samlats. Vi på TEM anser att konferensens främsta styrka är just bredden. Deltagarna verkade vara av samma uppfattning; många kommenterade värdet av blandningen av aktörer. Inför konferensen genomförde vi en undersökning av deltagande organisationers CSR-arbete. Här är några av resultaten:

De flesta av deltagarna representerade företag från privat sektor, men på plats fanns även representanter från offentlig sektor och intresseorganisationer.

Drygt häften av deltagarna, 57 %, var kvinnor.

De stora verksamheterna övervägde, men även mindre organisationer var representerade.

Deltagande organisationer arbetar med vitt spridda områden inom CSR, allt ifrån mänskliga rättigheter och förebyggande av korruption till arbetsförhållanden och samhällsengagemang.

Det råder stora olikheter kring vem som äger CSR-frågan i de olika organisationerna. Vanligaste svaret var ”ledning” följt av ”avdelning för miljö/kvalitet/arbetsmiljö”. Spridningen av svaren kan möjligtvis förklaras med att hälften av organisationerna inte påbörjat eller nyligen påbörjat sitt CSR-engagemang. Vi hoppas att utvecklingen går mot att fler organisationer låter CSR-arbetet genomsyra hela organisationen, och att det är ledningen som har hand om frågan.

Som anledning till att man väljer att arbeta med CSR var ”stärka varumärket/ta marknadsandelar” ett vanligt svar. Det är uppenbart att det är viktigt att ha en hållbar image. Ett glädjande resultat av vår undersökning var att lika många uppgav ”bidra till hållbar utveckling/samhällsutveckling” som anledning. Organisationer är en viktig del av samhället, och det är glädjande att fler vill ta sitt samhälleliga ansvar. I efterdiskussionerna framkom att långsiktig lönsamhet var en annan viktig orsak till varför man väljer att arbeta med CSR.

Endast 13% av organisationerna arbetar i dagsläget med den nya standarden ISO 26000. De som valt att arbeta med standarden var mycket nöjda. Många av föredragshållarna rekommenderade andra organisationer att använda sig av ISO 26000, eftersom det kan ge stöd åt beslut och konkreta tips på hur organisationen kan förbättras.

Cecilia Holmgren,

Projektassistent på TEM

Uppförandekod/Code of Business Conduct – ramen för företagens sociala ansvarstagande

På allt flera hemsidor kan man läsa om företagets ansvarstagande. Framför allt stora företag och/eller börsnoterade företag adresserar frågan på sin hemsida, men även medelstora företag och några enskilda små företag är på gång. Främsta drivkraften verkar vara varumärkesprofilering och när det gäller börsnoterade företag krav från investerare.

En så kallad uppförandekod/Code of Business Conduct är en central del i företagens ansvarstagande och rekommenderas även av den nya standarden om socialt ansvarstagande, ISO 26000. Koden föreställer de etiska regler som företaget förbinder sig att följa i alla sina beslut och aktiviteter. Den baseras på organisationens värderingar och innehåller grundläggande åtaganden såsom att företaget förbinder sig att i sin verksamhet, akta de mänskliga rättigheterna och de grundläggande rättigheterna i arbetslivet, verka för att minimera och förebygga miljöpåverkan och korruption.

Frågor som ställer sig i samband med upprättandet av en uppförandekod är vilka koden skall gälla och hur den skall implementeras och följas upp. Koden gäller ju först och främst den egna verksamheten och behöver, för att vara av nytta, i ett första steg implementeras internt via olika slags kommunikations- och utbildningsinsatser.

Bestämmer organisationen att koden även skall gälla i leverantörskedjan måste den för det första kommuniceras och sedan även följas upp. Utifrån koden formuleras oftast krav som ställs på leverantörerna. Leverantörerna uppmanas oftast att skriva under koden och därmed förbinda sig att följa den i sin dagliga verksamhet. Beroende på hur mycket inflytande företaget som har skrivit koden har på respektive leverantör, kan implementeringen och framför allt uppföljningen av koden vara mer eller mindre tids- och resurskrävande. Vissa leverantörer kan man kanske inte påverka alls medans andra av olika anledningar är mer mottagliga för företagets kravställande.

För att underlätta kravställning och uppföljning har branschspecifika uppförandekoder, såsom the Electronic Industry Code of Conduct som HP har tagit initiativet till, tagits fram. Även svenska Systembolaget sägs samarbeta med sina nordiska kollegor för att ta fram en branschspecifik uppförandekod.

Även FN:s Global Compact med sina 10 ansvarsprinciper föreställer en slags uppförandekod som numera över 7000 företag på frivillig basis har anslutit sig till. Viktigt i detta sammanhang är att företagen verkligen arbetar aktivt för att implementera koden i verksamheten och inte bara lägger upp Global Compacts logotyp på sin hemsida.

Sammanfattningsvis kan konstateras att företagens självreglerande med hjälp av uppförandekoder blir allt viktigare i en globaliserad värld med en avreglerad marknad. Än så länge kan företag använda sig av sitt ansvarstagande i sin profilering och på sådant att stärka sitt varumärke. I framtiden kommer det inte vara lika lätt att plocka hem poäng genom att ta samhällsansvar för att ett aktivt ansvarstagande kommer snarare att vara normen än undantaget. Alla företag kommer att vara tvungna att arbeta aktivt med frågorna antingen på frivillig grund eller på grund av en strängare lagstiftning inom området.

Min rekommendation, satsa på arbetet med socialt ansvarstagande hellre förr än senare

/Iris Rehnström

 

CSR syd 2011, sista anmälningsdatum 22 februari

– Missa inte årets händelse inom företagens samhällsansvar. Anmäl dig till CSR syd senast den 22 februari!

 • Hur kan företagen, enligt Sveriges ledande forskare, främja hållbar utveckling?
 • Vilken affärsnytta kan implementering av den nya standarden ISO 26000 ge?
 • Hur kan den offentliga sektorn stödja företagens CSR arbete?
 • Vad gör försäkringsbranschen för att påskynda klimatåtgärder?
 • Vilka möjligheter ger det växande intresset för etiska investeringar?
 • Hur får man bättre koll på sina leverantörer?
 • Vilka möjligheter ser ledande företag i mångfaldsarbete?
 • Hur bygger man framgångsrika samarbeten mellan privat och ideell sektor?

Dessa och många andra frågor får du svar på den 9 mars på Hotell Hilton i Malmö. Vi är också glada att förutom alla kunniga föredragshållare även kunna bjuda på ett överraskningsnummer á la Kajovision. Vi avrundar dagen med en paneldiskussion som leds av Caroline Petersson från Camino Magasin. Efter att den offentliga delen tagit slut, fortsätter vi dagen och kvällen med Green Drinks i hotellobbyn, i samarbete med Hållbart Event.

Anmälan görs via hemsidan: www.csrsyd.se/anmalan

Hela programmet hitta du här: www.csrsyd.se/program

Vi bjuder på trevligt mingel och en fantastisk, helvegetarisk meny!

Väl mött i Malmö den 9 mars!

Det finns fortfarande några utställningsbord kvar att hyra. Ta chansen att visa upp er organisation för södra Sveriges ledande befattningar inom hållbarhetsområdet! Kontakta oss om du vill veta mer.

Missa inte årets event inom hållbarhetsomådet.

Läs mer på www.csrsyd.se

/Daniel Eriksson