Etikettarkiv: ledningssystem

Viktigaste nyheterna i nya ISO 14 001

Ingen som jobbar med ledningssystem har väl undgått att standarder som ISO 14 001 (miljöledning) och ) 9001 (kvalitetsledning) just nu genomgår stora förändringar. Eftersom jag själv jobbar en hel del med miljöledningssystem, både vad gäller revisioner, systemutveckling och utbildningar, har det för mig varit extra intressant att följa denna utveckling.

Efter att ha läst ett utkast av nya ISO 14001:2015 känner jag spänning och förväntan inför de kommande förändringarna. Man fördjupar standardens syfte att nå en ständig förbättring och närmar sig mer och mer hållbarhetsområdet i stort. Här kommer en sammanfattning av några av de viktigaste ändringarna:

Ledningens engagemang lyfts
På mina utbildningar brukar jag säga att ledningens engagemang är den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt miljöarbete. Detta är också något man tar fasta på i den nya standarden. Ledningens representant försvinner som funktion och istället lyfts mer ansvar över till ledningen för att se till att systemet är levande, resurser finns och målen nås. Ledningen ska också stödja medarbetare i ledande roller i deras miljöarbete.

Strategiskt synsätt
Här gäller det att se på verksamheten i ett större perspektiv. Vilka hot och möjligheter finns det på miljöområdet? Hur hanteras dessa? I detta arbete ingår att identifiera intressenter och deras behov och förväntningar. Vilka miljöfrågor är viktiga för verksamhetens bredare strategiska organisationsmål?

Koppling mellan miljö och hållbar utveckling
Ett av målen är att göra tydligare koppling mellan miljöfrågan och hållbar utveckling i stort. Många miljöfrågor har direkta samhällskonsekvenser som t.ex. klimatfrågan, kemikalier i miljön etc. Genom att förstå sina intressenters behov öppnar man upp för ett bredare ansvarstagande på hållbarhetsområdet.

Livscykelperspektiv och miljöanpassad produktutveckling
Det kan vara stor skillnad på var i livscykeln en produkt har sin största påverkan. Därför ökar man nu kraven på att identifiera miljöaspekter under hela produktens eller tjänstens livscykel. Det handlar om att ha kunskap om värdekedjan samt säkerställa styrning, eller påverkan på outsourcade processer. I detta ingår även att lyfta in miljötänk i produktutvecklingsprocessen och då tänka på den påverkan produkten har under hela livscykeln.

Utöver detta förtydligas kravet på att kontrollera efterlevnaden av lagar och andra krav. Detta ska göras med förutbestämda frekvenser samtidigt som kunskap och förståelse för efterlevnadsstatusen ska upprätthållas. Det blir även ökad fokus på miljöprestanda där det förtydligas att indikatorer ska fastställas för de mål man satt upp.

Det har tidigare sagts att den slutgiltiga standarden ska komma under juli 2015, men fler och fler rykten gör gällande att vi kan få vänta fram till september innan allt är på plats. Men med tanke på att vi idag är 98 % säkra på hur förändringarna kommer att se ut, finns det ingen anledning att vänta, utan starta förändringsarbetet redan nu.

/Marie Pettersson

PS vill du veta mer har vi en halvdagskurs i nya ISO 14001 den 8 april i våra egna lokaler centralt i Malmö.

Veckans begrepp: OHSAS 18001

Allt fler företag tar nu steget vidare från att bara jobba med ledningssystem för kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001) till att även bygga ledningssystem för arbetsmiljö enligt OHSAS 18001. Det märker vi inte minst bland TEM:s kunder. Vad innebär då denna standard?

OHSAS står för Occupational Health and Safety Advisory Services. Standardserien OHSAS 18000 innehåller kravstandarden OHSAS 18001 och vägledningsstandarden OHSAS 18002. Standarderna ligger till grund för ledningssystem inom arbetsmiljö. Precis som för miljö och kvalitet hjälper ett ledningssystem för arbetsmiljö till att strukturera uppföljning, utvärdering och redovisning av arbetet. Man kan certifiera sitt arbetsmiljöledningssystem och då är det kravstandarden 18001 som man certifierar sig emot. Fördelarna med att ha ett arbetsmiljöledningssystem enligt OHSAS är bland annat att det blir lättare att kartlägga och minimera arbetsmiljörisker för anställda och man visar även utåt att verksamheten inte tar lättvindigt på arbetsmiljöfrågan. Om arbetsmiljöledningssystemet kan integreras med övriga ledningssystem kan ytterligare fördelar uppnås.

Standarderna för arbetsmiljöarbete togs ursprungligen fram av den brittiska standardiseringsorganisationen BSI (British Standards Institute), i ett samarbete mellan flera standardiseringsorgan, certifieringsföretag och representanter från näringslivet. 2007 hade standarden antagits av drygt 80 länder, däribland Sverige. SIS, Swedish Standards Institute ansvarar för standarderna i Sverige.

/Elin Dalaryd

Förändringar i ISO 14 001 på gång

ISO 14 001 reviderades senast 2004 men sedan dess har en hel del hänt på miljöområdet och det finns ett behov av förnyelse. Förändringen av ISO 14 001 kommer därför att ske både på tvären och på djupet.

Ett mål med översynen är att skapa en gemensam struktur för flera typer av standarder. Det är t.ex. tänkt att ledningssystem för kvalitet, hälsa och säkerhet samt energiledning ska ha samma struktur för att underlätta integrering av systemen. Redan idag är ju strukturen för OHSAS 18 001 mycket lik strukturen i ISO 14 001, vilket gör det lätt att föra samman miljö och arbetsmiljö i ett system. Det mest rationella i de flesta verksamheter är ju att ha ett verksamhetssystem, så en likartad struktur är ju verkligen eftersträvansvärt.

Man har pekat ut elva områden i standarden som extra viktiga att beakta vid revisionen av ISO 14 001. Exempelvis ska man titta på:

  • Förbättrad miljöprestanda
  • Efterlevnad av lagar och andra krav
  • Övergripande strategisk företagsledning
  • Miljöeffekter i leverantörskedjan

Arbetet med nya ISO 14 001 beräkna vara klart 2014. Fram till dess finns det möjligheter att vara med och påverka genom att engagera sig i den svenska tekniska kommittén för miljöledningssystem som SIS leder.

Läs mer:

/Marie Pettersson