Etikettarkiv: miljökonsekvensbeskrivning

Framtiden oviss för mkb

Det är ingen hemlighet att miljökonsekvensbeskrivningar är ett komplicerat och tids- och resurskrävande område i den svenska lagstiftningen. Regeringen har tagit fram ett förslag för att förenkla reglerna kring mkb. Förslaget, om det går igenom, skulle leda till en försvagning av miljöskyddet vid projekteringar. Förslaget skulle innebära att endast företag med betydande miljöpåverkan ska jobba med miljökonsekvensbeskrivning. Övriga tillståndspliktiga verksamheter ska ta fram ett mindre underlag i form av en samrådsredogörelse.

En annan skillnad är att det i dag är länsstyrelsen som ska vägleda exploatören, men om förslaget går igenom får länsstyrelsen en utökad roll, med skyldighet att lämna besked om samrådskretsens storlek samt mkb:s omfattning och inriktning. Verksamhetsutövaren behöver dock inte följa rekommendationen. Detta innebär att vi skulle komma längre från den grundläggande principen i Miljöbalken vad gäller att det är verksamhetsutövaren som ska bevisa att han inte föroenar. Det känns som att vi då går i fel riktning mot det som svensk miljölagstiftning står för i grunden.

Givetvis går debatten het. Svenskt Näringsliv, som länge varit drivande i frågorna kring att lätta på MKB-bördan för företagen, är inte helt nöjda med förslaget ännu. De skulle helst se att detta är ett första steg och att man sedan gör ytterligare lättnader i lagtexten. ”De svenska miljöreglerna har länge kritiserats av näringslivet för att de är byråkratiska, leder till godtycke, hindrar investeringar och stoppar samhällsutvecklingen”, kan man läsa i en artikel i Miljöaktuellt.

Givetvis är det bra att underlätta för företag så att onödiga regler tas bort, men miljökonsekvensbeskrivningar behövs för alla tillståndsplikta verksamheter.
Allt pekar på att moderna framåtblickande företag som vågar vara djärva på miljöområdet har framtiden i sina händer. Ett bedriva ett genuint och systematiskt miljöarbete har till och med blivit hippt! Mkb har av förklarliga skäl inte fått del av hippfaktorn. Mkb är fortfarande en av de tyngre bitarna inom miljölagstiftningen och jag hoppas att det så får förbli.

MKB kan monteras ned redan 2012 Miljöaktuellt 2011-02-24
Dogmatisk regelförenkling räddar inte MKB Miljöaktuellt 2011-02-24
Svenskt Näringsliv: ”Därför måste reglerna göras enklare” Miljöaktuellt 2010-03-02
Enklare lagtext om miljökonsekvensbeskrivningar Regeringens officiella webbsida

/Veronika Franzén