Etikettarkiv: naturvårdsverket

Ekosystemtjänster på regeringsnivå

Nu ger regeringen Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att sammanställa information om Sveriges ekosystem och ekosystemtjänster. Kul att man äntligen även på denna nivå insett att detta är något väl värt att satsa på. Sammanställningen ska vara klar till oktober och innebär att man får ett bättre kunskapsunderlag än vad man har idag.

Steg ett blir att synliggöra ekosystemtjänsterna och deras värde för samhället. Det fortsatta arbetet kommer sedan att fokusera på hur beroende vi är av dessa tjänster för vår välfärd och vad som händer om de upphör att fungera.

När en resurs är gratis riskerar den alltid att överutnyttjas. Därför är det viktigt att det blir tydligt vad ekosystemtjänsterna betyder för vår välfärd så att vi kan ta hand om dem bättre, miljöminister Lena Ek.

Ekosystemtjänsternas värde ska sammanställas och synliggöras   Pressmeddelande Miljödepartementet

/Marie Pettersson

Rapport från Naturvårdsverket om nya bilars miljöpåverkan

Naturvårdsverket har släppt en intressant rapport med titeln Index över nya bilars klimatpåverkan 2008.

Några punkter från sammanfattningen:

  • Sverige har – trots en positiv utveckling – fortfarande den mest bränsleslukande personbilsparken i EU och koldioxidutsläppen för nya bensin- och dieselbilar ligger fortfarande bland de allra högsta.
  • Nya bensinbilar 2008 förbrukade i genomsnitt 7,5 liter per 100 km1, medan dieselbilarna förbrukade 6,3 liter, etanolbilarna motsvarande 8,0 liter bensin och gasbilarna motsvarande 8,5 liter bensin.
  • De genomsnittliga koldioxidutsläppen från alla nya bensin- och dieselbilar uppgick till 173 gram koldioxid per kilometer2, en minskning från 181 g/km föregående år.
  • Om man tar hänsyn till etanol- och gasbilarnas genomsnittliga klimatnytta – som uppskattas innebära 56 respektive 44 procents reduktion av klimatpåverkan3 – minskar utsläppen från nya bilar till i genomsnitt 150 g/km.
  • Om hänsyn även tas till låginblandning av etanol i bensin och RME i viss diesel minskar utsläppen från nya bilar till i genomsnitt 146 g/km.
  • Den potentiella klimatnyttan för en etanolbil är en utsläppsreduktion på cirka 65 procent. För en gasbil är den potentiella utsläppsreduktionen cirka 85 procent.

Läs mer:

Index över nya bilars klimatpåverkan 2008.

/Daniel Eriksson

Fisk från Östersjön, nej tack!

Var hos svärföräldrarna i julas och blev bjuden på en inläggning med fisk från Östersjön. Tackade så artigt det gick nej. Skyllde till största delen på att jag är gravid och att Livsmedelsverket har riktlinjer för fiskintag från Östersjön. Fast besserwisser som jag är kunde jag inte låta bli att säga att oberoende av graviditet, kön och ålder så bör man nog helt skippa Östersjöfisken med tanke på alla skadliga ämnen man annars får i sig, varav många långtidslagras i vår fettvävnad.

Denna ståndpunkt stärks av en ny rapport från Naturvårdsverket. Östersjön belastas fortfarande med en hel del gifter, bl.a. dioxiner, PCB och hexaklorbensen. Man har tittat på atmosfäriskt nedfall och 95% av detta kommer från Tyskland, Ryssland och Polen. Ganska anmärkningsvärt att ett välutvecklat land som Tyskland är en sådan giftbov; men det hänger bl.a. ihop med förbränning av sopor kol och olja. Och till detta bidrar ju svenska Vattenfall en hel del…

Läs mer:

/Marie Pettersson

Staten ska följa upp sitt miljöarbete

Den offentliga sektorn bör vara ett föredömme i Sveriges miljö- och klimatarbete. Om det privata näringslivet och privatpersoner ska ta sitt ansvar vill det till att den skattefinansierade offentliga sektorn ligger i framkant och visar vägen. Nu har det väl varit lite si och så med det, med några undantag. Det är i alla fall glädjande att myndigheternas miljöledningsarbete nu ska följas upp. Naturvårdsverket har kommit med ett förslag som innebär att myndigheternas miljöarbete ska följas upp och redovisas inom föjande områden:

– Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor (totalt, per anställd)
– Energiförbrukning (totalt, per anställd, per m2)
– Andel miljökrav i upphandling

Något som saknas, och tyvärr är svårt att mäta, är om, och i så fall hur, miljöhänsyn tas i myndigheternas beslut (utöver miljökrav i upphandlingar). Det borde rimligtvis vara här deras största miljöpåverkan i de flesta fall är.

Vilka blir miljökonsekvenserna av myndigheternas beslut och handlingar i andra samhällssektorer?

/Daniel Eriksson