Etikettarkiv: PPP

Veckans begrepp: förorenaren betalar

Principen om att förorenaren betalar, eller Polluter Pays Principle (PPP) är central i miljöbalken och finns med bland de allmänna hänsynsreglerna i kap 2.

Principen innebär att den som orsakar skador i miljön ska betala de samhällsekonomiska kostnader som uppstår. Principen finns också med bland de 27 principer som antogs i Riodeklarationen vid FN:s konferens i Rio 1992. Principen har starkt stöd i EU:s miljöpolitik och även i de flesta OECD-länder.

Ofta kommer PPP upp i samband med olika miljörelaterade olyckor, som t ex utsläpp till mark eller vatten. Det kan dock också handla om att tillämpa principen i form av olika miljöskatter, som t ex koldioxidskatt och skatt på handelsgödsel. Producentansvaret är också en form av användning av PPP, där producenten ansvarar för vissa produkter när de blir avfall. I Sverige har ansvaret flyttats över från samhället eller individen till producenten, som tar betalt för sitt ansvar genom högre pris på produkten. PPP ligger också bakom bestämmelserna i Miljöbalken som anger att det är verksamhetsutövaren som ska betala för kostnader som har att göra med tillståndsprövning och tillsyn.

/Elin Dalaryd

Regeringen föreslår att inkludera flyget i handeln med utsläppsrätter

Förra veckan bestämde regeringen att lämna över ett förslag till lagrådet att inkludera flyget i handeln med utsläppsrätter. Enligt regeringen är detta ett viktigt steg mot att förverkliga den internationellt erkända principen ”PPP ”(Polluter Pays Principle) eller ”förorenaren betala”.

Samhällsekonomiskt är detta ett sätt att internalisera negativa externa effekter. När vi köper en vara eller konsumerar en tjänst så betalar vi för detta. Samma måste gälla för konsumtion av ekosystemtjänster som ren luft och en begränsad klimatpåverkan genom upptag av koldioxid genom ekosystem! I framtiden kommer vi att betala den verkliga kostnaden för att flyga jorden runt och det är inte mer än rättvist!

Läs mer: Regeringens förslag för flyget i utsläppshandeln (regeringens hemsida)

/Iris Rehnström