Etikettarkiv: produktion

Världsmiljödagen 2008: Skogen som mänsklig resurs

Skogsindustrierna propagerar för att öka nyttan av skogarna som koldioxidsänka och förnyelsebar resursproduktion. De vill öka skogens tillväxt och branschens produktion. Jag instämmer i att är det viktigt öka nyttan av skogarna som koldioxidsänka. Det är också viktigt att använda skogens produktion på ett sådant sätt att den ger stor mänsklig nytta, t.ex. genom att bygga jordbävningssäkra trähus, ersätta plast med trä och på ett effektivt sätt använda träbaserade produkter som energiråvara. Ur ett livscykel-perspektiv är potentialen allra störst om vi först använder träet, t.ex. för att bygga hus, därefter använder rivningsvirket som råvara, t.ex. för att tillverka papper som återvinns ett antal gånger och slutligen används som bränsle. För att öka nyttan av skogarnas produktion, som en möjlighet att ersätta fossila bränslen och energikrävande material som cement och plast, bör vi öka användningen av skogsbaserade material.

Utöver virkesproduktionen har Sveriges skogar ett välfärds-ekonomiskt rekreations-värde, som i tätbefolkade regioner överstiger virkesproduktionsvärdet. Dessutom är ett hållbart skogsbruk mycket viktigt för den biologiska mångfalden.

Att en skog har ett högt rekreationsvärde betyder inte att skogsbrukets intresse för virkesproduktion är oviktigt, och inte enbart negativt. Skogsbruket har också betydelse genom att den typ av skogar som de flesta föredrar för sin rekreation och sitt friluftsliv inte är skogar som är opåverkade av skogsbruk, utan snarare sådana där ett anpassat skogsbruk bedrivs. Ett och samma träd kan ge värde på flera olika sätt. Naturintresset talar för att fler former av plantor bör få stå kvar och få utrymme att växa sig stora. Totalt sett bör skogsbruket försöka arbeta med naturen, och inte mot naturen. Om skogsägarna inte ser någon ekonomisk vinst med vad ett visst trädslag producerar så är det dock stor risk att de plantorna röjs bort eller missköts.

Många svenska skogsägare har en fin tradition av att förena produktionsintressen och naturhänsyn. Skogs-industrins ambition är dock inriktad på volymproduktion av ett fåtal trädslag och historiken leder också tankarna till kalhyggen, hormoslyr och monokulturer. Hållbarhetsmässigt är det mycket viktigt att satsa på att öka nyttan av skogen och potentialen är stor, men det är inte okomplicerat.

/Reine Karlsson