Etikettarkiv: reach

Video

Video från frukostmöte: Kemikalielagstiftningen REACH för dig som inköpare av varor

Videoinspelning av ett gratis frukostseminarium på TEM i Malmö där Claes Debourg från Intersolia stod för innehållet. Efter en stadig frukost berättade toxikologen och kemikalielagsexperten Claes Debourg för oss om hur REACH fungerar, med fokus på hur man bör agera som nedströmsanvändare och inköpare av varor. Stort tack till Claes och till Intersolia för en mycket trevlig och kunskapsrik förmiddag!

/Carl Höjman

Förändringar i REACH kandidatlista

I början av sommaren lades sju nya substanser till bland de övriga SVHC-ämnena (Substances of Very High Concern) på kandidatlistan som just nu innehåller 53 ämnen totalt. Bland dessa var t.ex. Hydrazin och 2-Etoxietylacetat. Detta betyder att sannolikheten är stor att de så småningom kommer att hamna i bilaga XIV i REACH bland de andra substanserna där som kräver särskild tillståndsprövning. De tillagda ämnena är cancerframkallande och/eller reproduktionstoxiska.

Företag som tillverkar, eller importerar ämnen på kandidatlistan, eller produkter innehållande dessa ämnen bör se över vad detta betyder för deras verksamhet. Om de importerar mer än ett ton av ämnet eller om import sker av produkter som innehåller mer än 0,1% av ämnet så att totalmängden uppgår till ett ton ska ECHA kontaktas senast sex månader efter att ämnet hamnat på kandidatlistan.
Det är dessutom ett större antal ämnen på väg in på kandidatlistan. En dossier med 18 nya ämnen har nyligen blivit inskickad till ECHA och utvärderingen av dessa kommer att pågå under hösten 2011.

Därutöver är 13 ämnen på väg från kandidatlistan och in i bilaga XIV och under hösten 2011 kommer även utvärderingen av dessa att ske.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Uppdatering av REACH kandidatlista

Det har nu skett en uppdatering av kandidatlistan inom REACH-lagstiftningen. Akrylamid är numera adderat till listan över SVHC –ämnen (Substances of Very High Concern).

Man föreslår också att ytterligare sju andra ämnen ska upp på förteckningen. De sju ytterligare ämnen som föreslås på listan är:

•    trikloreten
•    borsyra
•    dinatriumtetraborat
•    natriumkromat
•    kaliumkromat
•    ammoniumdikromat
•    kaliumdikromat

Läs mer:

/Marie Pettersson

Ny kemikaliemärkning med GHS och CLP

Först kom REACH som de flesta känner till vid det här laget, men nu kommer två nya förkortningar som bör läggas på minnet när det gäller internationell kemikalielagstifting. Dessa två nya förkortningar är GHS och CLP.

GHS står för ”Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals”, och är ett globalt system för klassificering och märkning av kemikalier. Systemet gäller för både ämnen och beredningar vid transport, distribution och användning.

Bättre global kemikaliehantering
Tillverkning och handel med kemikalier sker i hela världen och medför likartade faror överallt. Det är därför viktigt att faror beskrivs på samma sätt i alla länder när det gäller en och samma produkt. Därför antogs ett nytt globalt system för klassificering och märkning 2002 av FN. Genom att använda samma kriterier för att identifiera kemikaliernas faror och samma märkning för att beskriva dem får man ett mer enhetligt, öppet och jämförbart skydd för människors hälsa och för miljön i hela världen. Yrkesanvändare och konsumenter av kemikalier världen över kommer att tjäna på denna harmonisering. GHS kommer att starkt bidra till en ökad kemikaliesäkerhet, framför allt i länder som för närvarande saknar system för sådan bedömning, men även underlätta den globala handeln med kemiska ämnen och produkter.

CLP en ny EU-förordning
GHS är också på väg att införlivas i EU:s gemensamma kemikalielagstiftning. Den 27 juni 2007 antog Europeiska kommissionen ett förslag till ny förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, CLP (Classification, Labelling and Packaging). Förordningen kommer, efter en övergångsperiod, att ersätta de nuvarande ämnes- och preparatdirektiven och ta över delar av REACH, EU:s nya kemikalielagstiftning. Målsättningen är att förordningen ska träda i kraft till årsskiftet 2009.

Förändringar inom området klassificering och märkning
Förutom harmonisering av klassificerings-, märknings- och förpackningsregler för ämnen
och blandningar innebär GHS att företagen själva får klassificera sina ämnen
och blandningar och att anmäla dessa till ett register. På grund av nya gränsvärden och beräkningsmetoder kommer troligen fler beredningar att klassificeras enligt det nya systemet.

GHS använder sig av ett systematiskt kategoriseringssystem baserat på kemikaliens inneboende egenskaper. Systemet skiljer på tre typer av Faror: Fysikaliska faror, Hälsofaror och Miljöfaror. De tre typerna av Faror delas sedan in i grupper som kallas Faroklasser, vilka anger typen av farlig egenskap. För varje Faroklass finns ett antal undergrupper, Farokategorier, som beskriver graden av fara. Graden av fara bestäms genom tester. Testmetoderna och de gränser som gäller för de olika Farokategorierna bygger t.ex. för Fysikaliska Faror i hög grad på FN:s system för transport av farligt gods. För varje farokategori finns i GHS en föreskriven märkning, vilken består tre delar: piktogram – dvs. en grafisk farosymbol med ram etc., ett signalord – Fara eller Varning och standardiserade riskfraser.

Förutom kriterier för klassificering av ämnen och beredningar utifrån hälso- och miljöfarlighet samt fysikaliska/kemiska egenskaper innehåller GHS också regler för produktinformation, dvs. förpackningsmärkning och säkerhetsdatablad.

Ovisst när GHS börjar fungera i praktiken
När exakt den nya märkningen kommer att synas på kemikalier på affärshyllorna är fortfarande oklart. Men inom en snar framtid får vi vänja oss vid något annorlunda farosymboler och en annan typ av kategorisering än de invanda risk och skyddsfraserna. Eftersom det finns stora likheter med det gamla systemet så bör väl övergången ändå gå hyfsat smidigt.

Läs mer:

/Marie Pettersson

100 kemikalier att byta ut nu – enligt ChemSec

Organisationen ChemSec, Internationella kemisekretariatet, har satt samman en lista på 100 kemikalier som de anser ska fasas ute och ersättas nu.

Over the last year, ChemSec has collaborated with public interest organisations to develop a list over high concern chemicals. The list, called the REACH SIN* List 1.0 (*Substitute It Now!), is based on the criteria for Substances of Very High Concern, or SVHCs, in REACH, which should be given the highest priority in the REACH Authorisation process. ChemSec

Läs mer:

/Daniel Eriksson