Etikettarkiv: samhällsutveckling

CSR arbetet i södra regionen

CSR syd-konferensen som gick av stapeln den 9 mars blev en stor succé. Enligt en uppföljning som TEM har gjort (mer info inom kort…) var 99% av deltagarna nöjda med konferensen! Det är inte dåligt med tanke på vilken blandad skara som hade samlats. Vi på TEM anser att konferensens främsta styrka är just bredden. Deltagarna verkade vara av samma uppfattning; många kommenterade värdet av blandningen av aktörer. Inför konferensen genomförde vi en undersökning av deltagande organisationers CSR-arbete. Här är några av resultaten:

De flesta av deltagarna representerade företag från privat sektor, men på plats fanns även representanter från offentlig sektor och intresseorganisationer.

Drygt häften av deltagarna, 57 %, var kvinnor.

De stora verksamheterna övervägde, men även mindre organisationer var representerade.

Deltagande organisationer arbetar med vitt spridda områden inom CSR, allt ifrån mänskliga rättigheter och förebyggande av korruption till arbetsförhållanden och samhällsengagemang.

Det råder stora olikheter kring vem som äger CSR-frågan i de olika organisationerna. Vanligaste svaret var ”ledning” följt av ”avdelning för miljö/kvalitet/arbetsmiljö”. Spridningen av svaren kan möjligtvis förklaras med att hälften av organisationerna inte påbörjat eller nyligen påbörjat sitt CSR-engagemang. Vi hoppas att utvecklingen går mot att fler organisationer låter CSR-arbetet genomsyra hela organisationen, och att det är ledningen som har hand om frågan.

Som anledning till att man väljer att arbeta med CSR var ”stärka varumärket/ta marknadsandelar” ett vanligt svar. Det är uppenbart att det är viktigt att ha en hållbar image. Ett glädjande resultat av vår undersökning var att lika många uppgav ”bidra till hållbar utveckling/samhällsutveckling” som anledning. Organisationer är en viktig del av samhället, och det är glädjande att fler vill ta sitt samhälleliga ansvar. I efterdiskussionerna framkom att långsiktig lönsamhet var en annan viktig orsak till varför man väljer att arbeta med CSR.

Endast 13% av organisationerna arbetar i dagsläget med den nya standarden ISO 26000. De som valt att arbeta med standarden var mycket nöjda. Många av föredragshållarna rekommenderade andra organisationer att använda sig av ISO 26000, eftersom det kan ge stöd åt beslut och konkreta tips på hur organisationen kan förbättras.

Cecilia Holmgren,

Projektassistent på TEM