Etikettarkiv: STARK

Social hållbarhet- allt högre upp på företagens agenda

Trots att det inte finns en enhetlig definition för social hållbarhet är man i vårt samhälle ganska överens om att det sociala perspektivet (inom ramen för hållbar utveckling) är mycket viktigt och behöver adresseras både inom offentlig och privat sektor.

Företagen har inom ramen för sitt CSR-arbete (utöver det som lagen kräver) fått upp ögonen för det sociala perspektivet. Man arbetar aktivt med att förbättra medarbetarnas trivsel och välmående, man börjar bli alltmer medveten om vikten av en inkluderande arbetsorganisation som präglas av mångfald och icke diskriminering och företagen börjar ställa sociala och etiska krav på sina leverantörer.

En trend kan också ses i att kommuner tar initiativet till ett samarbete med företag kring sociala samhällsfrågor som t.ex. arbetslöshet, diskriminering och utanförskap. Kommuner har ett uppdrag och intresse att minska arbetslösheten och utanförskap och företag kan hjälpa till genom att erbjuda personer som står utanför arbetsmarknaden praktik och/eller anställning. På sådant sätt kan företag rekrytera arbetskraft samtidigt som de bidrar till att lösa ett samhällsproblem. Tanken är att dessa samarbeten utmynnar i en win-win situation där företag får utbildad och lojal personal som på ett värdeskapande sätt kan bidra till att uppnå organisationens mål. En mångfaldig arbetsorganisation har många fördelar såsom information om preferenser som kan bidra till att utveckla företagets produkter och tjänster så att de passar flera kundgrupper, ökad kreativititet genom inhomogent sammansatta arbetsgrupper mm.

På sistone har även ett flertal EU projekt dragits igång som bl.a. genom att involvera och kompetensutveckla företag i CSR och mångfaldsfrågor skall bidra till att minska arbetslöshet och olika former av diskriminering i samhället. Ett sådant projekt är STARK som TEM har förmånen att stå för CSR-kompetensen i. Projektet fokuserar på att få unga som, på grund av olika anledningar under en längre tid, har stått utanför arbetsmarknaden i arbete. För mer information om Stark se http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Sydsverige/STARK—Sakerhet-trygghet-arbete-resurs-och-kompetens/

Avslutningsvis kan konstateras att social hållbarhet står högt upp på agendan både inom det privata näringslivet och inom den offentliga sektorn och ISO 26000: s (standarden för socialt ansvarstagande) CSR-rekommendationer har gett ytterligare skjuts åt denna spännande utveckling.

/Iris Rehnström