Etikettarkiv: TEEB

Ekosystemtjänster i urbana miljöer – ny TEEB manual

Arbetet med att knyta ekosystemtjänster och biologisk mångfald till konkreta handlingsplaner går vidare. Rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity får nu en uppföljare som inriktar sig på ekosystemtjänster i urbana miljöer. Den praktiska guiden fokuserar på hur ekosystemtjänster kan skapa direkta fördelar i stadsmiljöer även med små resurser. En betydelsefull del av detta är att inkludera viktiga intressenter i arbetet. Att t.ex. ha en dialog med ansvariga för utveckling av stadsbyggnad och olika typer av finansiärer är en avgörande framgångsfaktor. Grundtanken är att öka medvetenheten kring frågan och introducera ett nytt sätt att tänka.

Den praktiska, stegvisa guiden innehåller goda exempel från städer i hela världen och syftet är att inspirera fler städer att börja fundera kring ekosystemtjänster och deras värde för stadsmiljön. Genom detta ska hållbara städer skapas.

TEEB Manual for Cities Ecosystem Services for Urban management

/Marie Pettersson

Intressanta projekt om ekosystemtjänster

Att sätta ett värde på ekosystemtjänster är en viktig förutsättning för att ge företag och organisationer incitament för att jobba med dessa frågor och integrera dem i sina beslutsprocesser. Fler och fler börjar nu jobba med frågan och nedan kommer några exempel på intressanta projekt och samarbeten:
Natural Capital Project (NCP) –  utvecklar bl. a. mjukvara för att värdera ekosystemtjänster och ge beslutsfattare en möjlighet att ekonomiskt värdera “naturkapital”. Inkluderar framför allt marina och kustnära ekosystem.

Dow Chemical som bl. a. tillverkar pesticider har ingått ett partnerskap med TNC (The Nature Conservancy) för att utvärdera sin inverkan på olika ekosystem och hur de kan jobba med frågan.

Förra året ingick the World Bank ett ” Global Partnership for Ecosystems and Ecosystem Services Valuation and Wealth Accounting” Partnerskapet bygger på UNEP-projektet The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) och kommer att inkludera bade I- och U-länder och flera NGO:s.

I april släppte The World Business Council for Sustainable Development (WBSCD) sin Guide to Corporate Ecosystem Valuation (CEV). Guiden ger ett ramverk för företag för att förbättra sitt beslutsfattande genom att även ha tillgång till information kring hur besluten kan påverka ekosystemtjänster.

Why We Should Put a Price Tag on Ecosystem Services   ENN environmental News Network

/Marie Pettersson

Viktigt för företag att jobba med biologisk mångfald

De senaste åren har mycket fokus vad gäller miljöfrågor legat på klimat och klimatförändringar. Frågan är förstås viktig och många företag har aktivt börjat jobba med sin klimatpåverkan eftersom det är något som går att mäta och relatera ekonomiska vinster till.

Något som inte är lika enkelt men minst lika viktigt att jobba med är företagens påverkan på biologisk mångfald. Frågan kom upp ordentligt på agendan förra året då det internationellt var den biologiska mångfaldens år. Året kulminerade som bekant med konventionen för biologisk mångfald i Nagoya, Japan och en systerorganisation till IPCC nämligen IPBES (The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) bildades.

I samma veva kom WWF´s Living Planet Report som täckte in 2 500 arter på 8 000 platser och som kom fram till att vi idag använder resurser som motsvarar ”avkastningen” från 1,5 jordklot varje år. Inte speciellt hållbart med andra ord. Och inte att förglömma är förstås TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity som visar på hur beroende ekonomin är av ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Nu uppmärksammas frågan om påverkan på biologisk mångfald hos fler och fler verksamheter.

”Biodiversity has to be part of the environmental equation for businesses nowadays”. Dax Lovegrove, WWF ´s head of business and industry.

Men vad kan man då konkret som företag göra. Att mäta sitt företags påverkan på biologisk mångfald är inte helt enkelt. Det går idag inte att mäta avtryck på samma sätt som man gör för koldioxid. Men istället kan man identifiera var riskområdena finns. Vilka processer inom företaget leder till minskad biologisk mångfald och vilka arter eller grupper av arter riskerar man att påverka negativt? Genom att analysera och värdera risker och även möjligheter får man ett underlag för att ta fram handlingsplaner på detta område och jobba med det inom ramen för strategisk resurshantering.

De ekonomiska fördelarna med att jobba med dessa frågor är på kort sikt kanske inte lika tydliga som när man jobbar med klimatfrågan, men de lokala fördelarna kan bli stora, liksom den positiva inverkan på företagets rykte och varumärke. PricewaterhouseCoopers undersökning 2010 visade att bara 18 av världens 100 största företag nämnde biologisk mångfald, eller ekosystem i sin årsrapport. Än så länge tittar man mest på leverantörssäkerhet. Man behöver här förstå det större perspektivet, att biologisk mångfald är en viktig del av företagets strategiska resurshantering.

Samtidigt börjar vd-arna se mera möjligheter än risker med biologisk mångfald, hela 59% enligt en undersökning av McKinsey, samma siffra vad gäller klimatförändringar var t.ex. 2007 endast 29%.

Fler och fler verksamheter tar nu ansvar för sin verksamhet i ett brett perspektiv som bl.a. inkluderar denna fråga. Frågan om värdering av biologisk mångfald kommer att stötas och blötas länge än. Men positivt är att så många verksamheter fått upp ögonen för och börjat jobba med denna viktiga fråga.

Läs mer:

/Marie Pettersson

En rapport av värde

Nyligen släpptes den tredje och sista  rapporten av TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity). Detta är så att säga den tyngst vägande litteraturen om hur ekosystem och bioiversitet kan värdesättas monetärt och hur detta kommer till användning för allt från företag, regeringar och internationella unioners beslutsfattande.

I sällskap av Meryll Lynchs VD och andra hotshots så har vår egen miljöminister, Andreas Carlgren, gett sitt uttalande om vikten av rapporten för företag:

“The TEEB report shows it is urgent to put a price on the services on  ecosystems. The loss of biological diversity is a global environmental problem  of large proportions beside climate change. The companies and markets that take advantage of managing ecosystem services will benefit through getting competitive advantages both nationally and internationally.”

Ytterligare citat hittar du här.

TEEB är ett forskningsprojekt sponsrat av bland annat EU, SIDA, UNEP… du hittar all info på projektets hemsida.

/Carl Höjman

Ekosystemtjänster viktiga för företag

Idag förlorar vi biologisk mångfald och ekosystemtjänster i en allt snabbare takt beroende på människans uttag av resurser och utrymme. På senare år har det blivit tydligare och tydligare att det inte bara handlar om förluster av estetiska värden, eller etiska frågor kring vad vi har rätt att göra med organismerna omkring oss. Det står nu klart att det även handlar om förlust av krassa ekonomiska värden.

Sternrapporten som kom 2006 redovisade t.ex. hur mycket det skulle kosta att skjuta upp klimatåtgärderna på obestämd framtid och det är ju den notan som vi får betala som läget ser ut nu. I slutet av juni kom en annan rapport som fokuserar på den ekonomiska betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster för företag. TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) är en studie som visar på kostnaderna för förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett globalt perspektiv och jämför det med vad det skulle kosta att bevara dem istället.

TEEB for Business innehåller också tips och råd om vad företag bör göra för att vinna konkurrensfördelar genom att göra något åt dessa förluster. Jag hoppas att detta är något som kommer att komma på fler och fler företags agendor i framtiden.

Förhoppningsvis går de ekonomiska argumenten hem snart så att vi börjar agera.

/Marie Pettersson