Etikettarkiv: vindkraft

Kraftig utbyggnad av vindkraften väntas

Det går framåt för vindkraften, glädjande nog! Det internationella energiorganet IEA förväntar sig att utbyggnaden av förnybar elproduktion kommer att ta ytterligare fart under de kommande fem åren. Det framgår av den nyligen publicerade rapporten Medium-Term Renewable Energy Market Report 2012.

Trots ett osäkert ekonomiskt världsläge menar IEA att den globala elproduktionen från vindkraft kommer att öka med 139 procent mellan år 2011 och 2017 och uppgå till 1 065 TWh.

Sammantaget uppskattar IEA att den förnybara elproduktionen kommer att öka med mer än 40 procent under 2011-2017 för att uppgå till 6 400 TWh år 2017. Utbyggnaden av förnybar el beräknas därmed vara 60 procent högre än under perioden 2005-2011.

Den snabba utvecklingen beror på att de förnybara energiteknikerna blivit mognare, till stor del som en följd av politiska beslut som gynnat förnybar energi. Tänk då på hur mycket mer vindkraften hade kunnat byggas ut om man hade stöttat den lika mycket som man stöttar konsumtionen av fossila bränslen! Enligt IEA stöttades konsumtion av fossila bränslen med 409 miljarder dollar världen över  år 2010, medan förnybar energi stöttades med 66 miljarder dollar.

Vid sidan om vattenkraften förutspår IEA att vindkraften kommer att ge det största bidraget till den globala förnybara elproduktion år 2017. Kina beräknas ensamt stå för 40 procent av den kommande vindkraftsutbyggnaden. Andra stora utbyggnadsländer är USA, Indien, Tyskland och Brasilien. I Sverige förväntar sig IEA att vindkraften kommer att öka från 6,1 till 11,1 TWh mellan 2011 och 2017.

/Elin Dalaryd

Läs mer:

Artikel från Svensk vindenergi

För mer information om IEA:s rapport 

Ska Sverige hamna efter i vindkraftsvärlden?

Vindkraften är på frammarsch i Europa, vilket jag tycker är mycket trevligt. Enligt ett pressmeddelande från Svensk vindenergi ( http://www.svenskvindenergi.org/index.php?p=15&sp=486) kommer vindkraften i EU att tredubblas till 2020 och då stå för 14% av elproduktionen. Tyvärr ser det ut som om Sverige är på väg att halka efter i den här utbyggnadsvågen och vår elproduktion beräknas bara bestå av 8% vindkraft år 2020. Tråkigt att vi inte kan vara ett föregångsland inom det här området. Vi har ju stora landytor, mycket kust och så vidare. Kanske hänger den förhållandevis långsamma utbyggnaden ihop med den kommunala vetorätten som infördes för ett och ett halvt år sedan och med det folkliga motstånd som tydligen växer sig starkare? Mer om detta i en artikel i gårdagens Sydsvenskan:

http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1349667/Stark-folkrorelse-sinkar-utbyggnaden.html

Hur skapar man acceptans för vindkraften? Svår fråga, men jag tror att det gäller att ta fram väl genomtänkta vindkraftsplaner som tydligt definierar vilka områden som lämpar sig för vindkraft och vilka som inte gör det, där man tar hänsyn till var folk bor. Sen tror jag också att det är viktigt att tydligt visa upp bristerna hos alternativen till vindkraften, t ex kärnkraft och fossila bränslen.

Hoppas på ett trendbrott inom området så att Sverige blir ett föregångsland inom EU!

/Elin Dalaryd

Är snabbare prövning av vinkraftsbyggen enbart positivt?

På senare år har utbyggnadstakten av vindkraftverk i Sverige blivit bland de långsammaste i Europa och detta vill miljöminister Andreasvindkraft2 Carlgren göra något åt. Idag räknas vindkraftverk som miljöfarlig verksamhet av betydande omfattning och omfattas av miljöbalkens bestämmelser. Dessutom måste kommunalt bygglov finnas. Som skräckexempel nämns vindkraftsparker där det tagit tio år från planeringsstadiet till det att den kunnat börja byggas.

Så ska det naturligtvis inte vara. Frågan är bara om det är för många regler och  instanser som är problemet, eller om det helt enkelt handlar om ineffektiv och långsam handläggning. Sattes det till mer resurser så kunde troligtvis förfarandet snabbas upp väsentligt. Tycker inte att det är rätt väg att gå att släppa för mycket på dagens ”restriktioner”, det finns en anledning till att systemet är som det är.

Det är väl klart att vindkraftsföretagen ondgör sig över ”jobbiga” husägare som tycker att det bullrar för mycket, eller får sin utsikt förstörd och ”fnoskiga” ornitologer som värnar om någon utrotningshotad fågel. Tycker att det t.ex. är ganska sunt att upprätta en översiktsplan för lämpliga vindkraftsområden innan man ger bygglov. Och närboende måste självklart ha möjlighet att komma in med en överklagan, sedan gäller det förstås att en sådan behandlas snabbt så att processen kan gå vidare.

Vindkraft är naturligtvis ett viktigt inslag i floran av förnyelsebara energikällor, men som med det mesta finns det även en baksida och en gräns där skadan blir större än nyttan. En analogi är vattenkraften där ett antal älvar är skyddade för att man tycker att denna gräns överskridits.

Vindkraften måste även fortsättningsvis prövas på ett heltäckande sätt och prövningen får aldrig bli ett hafsverk som fungerar som ett spel för galleriet. Och som jag tidigare påtalat så finns det andra miljöproblem än växthuseffekten. Allt måste vägas samman.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Vindkraftshandbok från Boverket

Boverket har nyligen släppt en ny handbok för vindkraft. Den ersätter tidigare utgåvor och riktar sig till kommuner och företag, men det finns mycket matnyttigt även för andra intresserade.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Vattenkraft billigast, men även vindkraften är konkurrenskraftig

Elforsk har kommit ut med en ny rapport som beskriver vad el från nya anläggningar kostar och vattenkraft är tydligen överlägset billigast, men även vindkraft finns med på topp tre.

Efter vattenkraften är kärnkraften och vindkraften mest lönsamma att bygga ut, men produktionskostnaden per kilowattimme blir dubbelt så hög som för nybyggd vattenkraft. /Ny Teknik

Mer information finns i en artikel från Ny Teknik och i rapporten nedan som jag tyvärr inte hunnit fördjupa mig i.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Energimyndigheten visar framfötterna, vill ha 6 000 vindkraftverk i Sverige

På DN Debatt skriver idag Energimyndigheten att de vill utöka antalet vindkraftverk i sverige från 800 till 6 000.

Svensk vindkraft producerar i dag 1,4 terrawattimmar el. Sveriges nationella planeringsmål för elproduktion från vindkraft bör sättas till 30 TWh år 2020, det vill säga avsevärt högre än nu gällande 10 TWh till år 2015. Annars klarar vi inte att nå upp till EU:s målsättning att 20 procent av all energiproduktion år 2020 ska komma från förnybara källor. Det förutsätter i sin tur en ökning från dagens cirka 800 vindkraftverk till mellan 3 000 och 6 000 verk.

Ett mycket bra förslag. Artikeln förklarar på ett bra sätt problematiken i Sveriges energiförsörjning, om den nu ska bli hållbar. Vattenkraften är utbyggd, solenergi ligger lite längre fram i tiden, vågkraft likaså, bioenergin räcker inte till. Kärnkraft kan i och för sig vara ett alternativ om man endast ser till växthusproblematiken. När det gäller vindkraft är Tyskland och Danmark föredömen med en relativt stor del av sin energiproduktion från vindkraft. I Sverige har det gått långsammare, till stor del på grund av alla överklagande. På något sätt måste det nationella och det globala intresset gå före lokala bakåtsträvare. En klassisk NIMBY, Not In My Back Yard. Man är kanske till och med för vindkraft, men någon annanstans, inte där jag bor. Snurrande ”vindmöllor” har faktiskt varit en del av kulturlandskapet i hundratals år, vilket är lätt att glömma bort. Korsfeldt föreslår i debattartikeln en enklare tillståndsprocess och att vinkraftsinvesterarna endast ska behöva ha kontakt med en myndighet. Bra förslag som borde ha genomförts för 10 år sedan. Vi kan bara hoppas att regering och riksdag är tillräckligt modiga och insiktsfulla för att ta till sig budskapet och komma med rätt beslut i frågan.

Ett energialternativ man dock inte får glömma bort är besparingar. Den kWh vi INTE använder, behöver inte produceras. Enligt uppgift är 20 % av hushållens energiförbrukning så kallad ”standby-el”, dvs energi vi inte behöver. Datorer, videoapparater, laddare osv som står och drar el när vi inte använder dem. En annan stor energikälla som inte är fullt utbyggd är spillvärme från industrin, där det fortfarande finns en stor potential. När det gäller framtidens energiförsörjning är det många bäckar små som gäller, det finns inte en enkel lösning. Hela rapporten finns som pdf! /Daniel Eriksson